Truyện Vãng Sanh Của Đại Sư Trí Khải - Thiên Thai Trí Giả

trí khải 21/02/2023 03:11 0 bình luận

Đại sư Trí Khải (538-597) tự Đức An, họ Trần ở Hoa Dung, là đệ tử đắc pháp của đại sư Huệ Tư, là tổ của tông Thiên Thai. Cha ngài là Khai quốc hầu, mẹ họ Từ, lúc có thai mộng nuốt một con chuột trắng và mây hương năm màu vòng quanh ở bụng.