Thiếu Nữ Mỹ 17 Tuổi Xuất Gia Tại Thiền Viện Chân Nguyên

Buổi lễ xuất gia của Kayala Jaramillo được sự chứng minh của Hội đồng Giáo Phẩm. Gia đình cô Kayala trước giờ xuất gia. Sau nghi thức làm lễ quy y cho ông Keray Jaramillo và bà Armida Jaramillo đến phần nghi thức xuất gia và xuống tóc cho Kayala.