Biện Pháp Tốt Nhất Để Siêu Tiến Vong Linh

Đại sư Ấn Quang nói: “Tăng sĩ bây giờ phần nhiều là phô trương những việc làm không đúng như pháp, chỉ pha trò lòe loẹt luống chạy theo hình thức rỗng tuếch. Nếu hành trì pháp môn niệm Phật thì mọi người đều niệm được, công đức lại càng thiết thực rộng lớn, đồng thời hồi hướng cho chúng sanh trong khắp pháp giới vãng[...]