Sám Hối Sáu Căn

Nhân ác xem kỹ, nghiệp thiện coi khinh; Lầm nhận hoa giả, quên ngắm trăng thật. Yêu ghét nổi dậy, đẹp xấu tranh giành; Chợt mắt dối sanh, mờ đường chánh kiến. Trắng qua xanh lại, tía phải vàng sai; Nhìn lệch các thứ, nào khác kẻ mù.