Thái Độ Sai Lầm Của Phật Tử Hiện Tại - HT Thích Thanh Từ

sai lầm 07/10/2017 08:00 0 bình luận

Người bình dân đến với Phật giáo chú trọng nhiều về hình thức nghi lễ. Qui y là để khi nào bệnh nhờ thầy cầu an, khi chết nhờ thầy cầu siêu. Cho nên trong gia đình có đứa bé ấm đầu là chạy thỉnh thầy Trụ trì về nhà cầu an