Chùm Ảnh: Lễ Lạy Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Thành Đạo Tại Quan Âm Tu Viện Biên Hòa

Bồ tát Quán Thế Âm, bồ tát của lòng bi mẫn. Ở đâu có khổ đau là ở đó có bước chân của người theo sóng hải triều âm linh cảm tâm thinh hóa hiện cứu giúp. Mười hai lời đai nguyện khi xuất gia của Ngài vẫn luôn vang vọng trong hư không qua khắp muôn cõi với thời gian để hóa độ đưa đón mọi chúng sanh về cảnh giới an lành .