Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Kinh

Nam mô Trì chú dục thủy chiêm nhân tiêu tội Quán Thế Âm Bồ tát Nam mô Trì chú phong xuy nhân thân đắc lợi Quán Thế Âm Bồ tát Nam mô Trì chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính Quán Thế Âm Bồ tát