Hoằng Pháp Phật Giáo Ở Nông Thôn: Dễ Hay Khó?

phật đà 01/05/2018 09:52 0 bình luận

Nhiều vị tu sĩ khi học xong không muốn trở về chùa cũ,trong đó có lý do là chùa ở nông thôn hẻo lánh, khó thực hiện được bản nguyện hoằng dương chánh pháp.