Phẩm Trưởng Lão Sona - Phần 2

Với thân, tâm an trú, Đứng, ngồi hay nằm xuống, Tỷ-kheo an trú niệm, Trước sau được thù thắng, Trước sau được thù thắng, Vượt tầm mắt ác ma.