Phẩm Ngàn

"Ai sống một trăm năm, Không thấy pháp sinh diệt, Không bằng sống một ngày, Thấy được pháp sinh diệt."