Phẩm Già

phẩm già 19/04/2016 10:08 0 bình luận

"Lúc trẻ, không phạm hạnh, Không tìm kiếm bạc tiền. Như cò già bên ao, Ủ rũ, không tôm cá."