Video: Niệm Phật Vì Sao Không Vãng Sanh? - Pháp Sư Tịnh Không

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến phật ngộ vô sanh Bất thối bồ tát vi bạn lữ.