Làm Thế Nào Để Biết Vong Nhi Đã Được Siêu Độ? Ai Phải Chịu Nghiệp Báo Phá Thai?

VẤN: Vừa qua, con có xem một số bài viết về vấn đề nạo phá thai, nhân quả nghiệp báo của vấn đề này cũng như cách siêu thoát cho các vong nhi trên trang nhà Linh Sơn Phật Giáo làm con rất xúc động. Tuy nhiên, con vẫn chưa hiểu rõ lắm là con nên làm như thế nào để cho vong nhi siêu thoát khi nơi con ở không gần chùa[...]