Ăn Chay Giúp Trung Hoa Giảm 40 Triệu Tấn Khí Nhà Kính Mỗi Năm

Một nghiên cứu cho thấy các Phật tử ở Trung HOa đã giúp giảm khoảng 40 triệu tấn khí nhà kính trong một năm nhờ vào việc ăn chay. Đây là bằng với 9.2% tổng lượng khí nhà kính của của nước Pháp.