Video: Lý Thiền Qua Kinh Địa Tạng - Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác

lý thiền 15/09/2015 07:55 0 bình luận

Pháp thoại "Lý Thiền Qua Kinh Địa Tạng" của Ni Trưởng Thích Nữ Huệ Giác, Viện Chủ Quan Âm Tu Viện Đồng Nai tại đạo tràng Bát Quan Trai