Phật Giáo Thánh Thiện - Lời Vàng Của Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

lời vàng 26/06/2017 09:33 1 bình luận

· Tư tưởng sao gọi là siêu nhân? Tư tưởng được nung đúc trao dồi rèn luyện, tư tưởng được thanh trong chọn lọc, tư tưởng hàm chứa đầy lòng Bác ái, từ bi, bình đẳng, giải thoát và giác ngộ, là tư tưởng thanh cao siêu thoát, đó gọi là tư tưởng siêu nhân