Video: Lời Khai Thị Của Cố HT Thích Trí Tịnh Nhắc Nhở Tu Hành

Trời Vạn Đức chiều buồn ảm đạm Mây Vạn Linh giăng khắp một niềm thương Thầy về dạo nẽo chơn thường Nghe tim con vỡ mấy phương khóc Thầy