Vừa Tu Thiền Vừa Tu Tịnh Độ Có Phải Là Tạp Tu Loạn Pháp Không?

VẤN: Con vừa niệm Phật nhưng khi rãnh con vẫn ngồi thiền theo hơi thở khi không thể niệm Phật. Cả hai phương pháp tùy lúc con đều thấy bình an, không có vấn đề gì nhưng con thích thiền hơn niệm Phật. Con nghe giảng rằng tu nên chọn một pháp môn, không được tu tạp loạn, chuyển pháp này sang pháp khác sẽ không tu tập[...]