Bút Ký Về Lễ Húy Kỵ Lần Thứ 25 Của Đức Tôn Sư Từ HT Thích Giác Quang

Lễ húy kỵ Đức Tôn sư lần thứ 25 từ từ trôi đi theo thời gian đến 15 giờ 00 ngày mùng 01/8 âl, những hình ảnh cao đẹp, các “công đức hải” được chia xẻ đều đặn cho chư Tăng ni, Phật tử các tư viện trong môn phong, sức bật của tinh thần, sự trang nghiêm của không gian, sự nghiêm túc của Phật tử tham dự lễ húy kỵ năm nay[...]