Phẩm IV: Lâu Đài Bốn Nữ Nhân

1. Nàng Thiên nữ sắc đẹp siêu phàm Đang chiếu mười phương với ánh quang, Nàng đứng toàn thân đều tỏa sáng Như vì sao cứu hộ trần gian. 2. Vì sao nàng được sắc như vầy, Vì cớ gì nàng vinh hiển đây, Những lạc thú nào nàng mến chuộng Trong tâm, đều xuất hiện ra ngay?