Kinh Tinh Cần

. Bên sông Ni-liên-thuyền, Ta tinh cần tinh tấn, Cố gắng, Ta thiền định, Ðạt an ổn khổ ách.