Kinh Kẻ Bần Tiện (Vasalasuttam)

117. Ai ở đây hại vật, Một sanh, hoặc hai sanh, Không thương xót hữu tình, Được biết là bần tiện.