Kinh Alavaka

Con sẽ đi bộ hành, Làng này qua làng khác, Thành này qua thành khác, Đảnh lễ bậc Giác Ngộ, Đảnh lễ thiện pháp tánh Của Chánh pháp vi diệu.