Tết Vắng Bóng Thầy – Con Xin Mang Khăn Tang Thờ Thầy Suốt Đời

khăn tang 27/01/2020 09:38 0 bình luận

Khăn tang thờ thầy con vô duyên thiếu phước không thể về để mang lên đầu nhưng đó là khăn tang con sẽ mang suốt đời. Người ta chờ sau tang lễ của thầy xả tang, hay 49 ngày, hay ba năm xả tang vì sợ không may mắn nhưng con nguyện cả đời không xả