Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo Phát Động “Hướng Về Biển Đông”

Hai: Yêu cầu Trung Quốc nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết theo đúng quy định của luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 và toàn bộ tàu thuyền, phương tiện ra khỏi vùng biển của Việt Nam.