Kinh Di Lặc Hạ Sanh Thành Phật

Ðại trượng phu Từ Thị Từ cõi trời Hỷ Túc Sinh vào phu nhân kia Mượn chỗ sinh thân mình Bà mang thai đại Thánh Ðược đầy đủ mười tháng