Việt Trinh: Cuộc Đời Tôi Thật Có Phước Khi Đến Với Phật Giáo

Tôi cũng muốn nõi rõ hơn một chút, khi cùng quẫn nhất, tôi đã tìm đến với đạo, với Phật pháp, nhưng không phải để cầu nguyện vì mê tín. Nếu ban đầu tôi tìm đến vì sự bình yên, thì dần dà tôi tìm hiểu để học. Học để tránh những điều xấu, làm những điều hay. Hiện tại sau mỗi ngày tôi đều kiểm soát mình rất kỹ, để tự vấn[...]