Chương 10: Chữ Tâm Kia Mới Bằng Ba Chữ Tài

chữ tài 24/01/2015 11:34 0 bình luận

Thái tử được mời dụ những buổi họp quốc sự, khi thì riêng với phụ vương, khi thì chung với quần thần. Chàng để hết tâm ý vào các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự được đưa ra và chàng nhận ra rằng căn bản của các vấn đề nằm ở nhận thức và tư dục của người làm chính sự.