Chùa Pháp Vân Rước Di Ảnh Đại Tướng Về An Vị Nơi Cửa Phật

Tại Hà Nội, chùa Pháp Vân (Hoàng Mai, Hà Nội) là chùa duy nhất vinh dự được Bảo tàng các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (Phú Xuyên, Hà Nội) rước di ảnh và linh vị cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp về an vị nơi cửa Phật.