Cầu Nguyện Tam Bảo Sau Khi Tạo Tội Có Thoát Khỏi Ác Nghiệp Không?

VẤN: Con là một phật tử vừa được quy y tam bảo vài tháng và cũng đọc được một số tài liệu về Phật Giáo. Theo như con được hiểu và được quý thầy giảng dạy là theo giáo lý nhà Phật phải tin sâu nhân quả tội phước vì nhân quả là không bao giờ sai.