Tăng Ni, Phật Tử Không Nên Rãi Vàng Mã Trên Cao Tốc Khi Đưa Tang

cao tốc 13/03/2016 10:17 0 bình luận

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền, giáo dục, vận động tăng ni, Phật tử thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giảm thiểu và tiến đến chấm dứt việc rải tiền, vàng mã trên đường gây mất an toàn giao thông.