Cánh Hoa Tâm

Pháp tính bản lai vượt có, không, Như nhiên sự vật thể tương đồng. Thăng hoa bừng sáng, vô phân biệt, Trăng nước, mây trời một tính chung.