Video: Kinh Vu Lan Và Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân - Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Vòi vọi trên không pháp thẩm sâu Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu Con nay nghe đặng chuyên trì niệm Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu. Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát