PHÁ TIẾP NGỤC THỨ BẢY

Chư Thần cõng tôi bay thẳng đến ngục thứ bảy vì các kia tôi đã khám phá rồi, khi vào đến Thất Ðiện. Thất Ðiện Thái Sơn Vương cũng đón tiếp niềm nở rồi đóng ấn giao cho vị quan để vào địa ngục thứ bảỵ

Trong ngục thứ bảy, có một số người rất đông vì tội gian dâm, đàn bà có chồng mà còn đi ngoại tình, đàn ông có vợ mà còn đi phá gái trinh hoặc gian dâm với vợ người thì bị cưa, cắt, xay giã, bầm quết xong lại bị vít ra đổ đống. Những người mưu mô kế hoạch xảo trá, cho vay bạc nợ, mượn bạc nát lời, hoặc làm bạc giả, chứa bài bạc, hối lộ gian tà cũng bị hành phạt như vậy, chết rồi hườn hồn cho sống, sống lại bị hành hình cho chết, khổ không thể tả. Khi muốn sống dậy quỷ sứ cầm một cái bình nước rưới lên đống thịt liền hiện hình sống dậy rồi cũng bị chặt bầm nữa.

Thấy vậy lòng rất xót thương nên tôi kêu: "Hỡi các vong hồn hãy rán niệm Phật", tôi cũng niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả được siêu thoát, vậy các ngươi hãy niệm Phật đi. Vong nào nghe lời niệm Phật thì khỏi bị hành hình, còn vong nào không niệm thì quỷ sứ cứ tiếp tục hành hình đó là nói sơ lược.

NGỤC THỨ TÁM

Vào ngục thứ tám này không biết bao nhiêu tội nhơn bị hành hình khổ sở. Một cột đồng thật lớn bề tròn chừng sáu thước lửa đốt cháy rực. Quỉ sứ bắt tội nhơn ôm cột đồng , nếu không ôm chúng lấy chỉa ba đâm mà vít vàọ Kế là những vạc dầu sôi sắp thành có hàng rất nhiều, quỉ sứ bắt tội nhơn ném vào đấy, hoặ nắm hai chân nhúng đầu vào vạc dầu, chết rồi huờn sống lại tiếp tục hành hình. Ðây là do tội mưu mô kế hoạch của kẻ loạn dâm để lấy lợi, dụ dỗ gái để đem bán ở lầu xanh, hiếp dâm đàn bà, con gái, hoặc thầy thuốc hốt thuốc giết người, phá thai để lấy tiền. Hoặc ỷ giàu có phao phản hiếp đáp người rồi đem tiền chuột tội , hoặc xúi người kiện cáo, chia rẻ anh em hoặc chửi Trời mắng Ðất khi dễ thánh thần v.v... Tội nhơn này lại bị ó, bù cắt , chim ưng mổ xé nó ăn còn xương chất đống rồi huờn sống dậy để chịu khổ nữa.

Tôi cũng có khuyên các vong niệm Phật nhưng các vong ở đây vì nghiệp chướng quá nặng nề nên số người niệm được Phật rất ít, số nào niệm Phật được thì quỉ sứ để cho ngồi nghỉ không hành phạt, còn số kia thì cứ tiếp tục hành.

NGỤC THỨ CHÍN

Tôi cùng chư Thần vào đến Cửu Ðiện, Cửu Ðiện Ðộ Thị Vương ân cần tiếp rưới Ngài phán: "Trẫm nghe có người ở cõi Diêm Phù xuống phá địa ngục, từ lâu Trẫm cũng có lòng trông đợi, đến nay mới được hội kiến thật là quý báu thay!" Tôi nói: "Bạch Ngài trước kia tôi đi khám phá đến ngục thứ bảy thì trở về vì oai Thần chưa đủ ngày nay khám phá tiếp, xin Ngài hoan hỉ chỉ dạy cho". Ngài nói: "Trẫm cũng đi theo nữạ Trước kia Ngài ở ngục này 28 năm, Ngài còn nhớ hay không? Hãy vào đây nhìn xem có ai quen thuộc không?". Vừa nói vừa đi vào ngục thì hỡi ơi! Trong ngục thứ chín này toàn là quý vị tu hành một số thì quỳ trên bàn chông, vì trước kia mang lớp tu hành ỷ mình học giỏi khinh khi các vị Tăng Ni, Ðại Ðức giới hạnh thanh tịnh. Một số khác quỳ trước cây đèn lưu ly mà tụng kinh, vì lãnh tụng kinh cho người đời mà tụng không đủ. Một số khác bị hành hình đủ cách như ở các ngục khác tùy theo tội nặng nhẹ.

Cửu Ðiện Ðộ Thị Vương chỉ số bị phạt mà nói: "Số này mượn lốt thầy tu mà phá chúng sanh lạm dụng của thường trụ mà làm việc riêng tư phi pháp, hoặc phá giới phạm trai ở chùa mà ăn mặn, sát sanh hại vật làm gương ác cho đời, hoặc cống cao ngạo mạn khi dễ Tăng Ni thanh tịnh, hủy hoại của đàn na thí chủ, rẻ rúng bạch y cư sĩ. Tu mà không kính Phật lại hủy Pháp, vọng ngữ chưa được mà nói được, chưa chứng mà nói chứng, tưởng mình là Phật, khi dễ Thánh Thần, xem thường Trời Ðất cho nên ngày nay mới bị hành phạt như vậy.

Tôi nghe như thế bèn khuyên các vong niệm Phật, tôi nói: "Kính thưa quý Ngài, tôi xem quý Ngài như thầy của tôi vậy, tôi biết quý Ngày học giỏi hơn tôi nghiều lắm, cũng vì một chút lỗi lầm chi đó mà phạm giới, vậy hôm nay quý Ngài cùng tôi niệm Phật đặng tiêu nghiệp chướng trở lại cõ Diêm Phù mà tu nữa cho đến ngày thành chánh đẳng chánh giác". Tôi khuyên như vậy đôi ba lần mà các ngài cức gục đầu không chịu niệm Phật, cho nên Cửu Ðiện Ngài phán tiếp: "Chúng mày thật mê muội, có người đến cứu mình mà mình không chịu cứu mình, nếu gọi đây là Tăng Ni bị hành phạt thì không đúng, mà phải gọi là nam và nữ mượn lớp đạo để phá đạo chớ đâu phải Tăng Ni. Tăng Ni thì giới hạnh thanh tịnh. Tăng Ni thì dắt chúng độ sanh. Tăng Ni thì phải yêu thương vạn loại, Tăng Ni thì hủy mình vì đạo pháp làm gương cho chúng sanh. Tăng Ni thì về cảng Niết Bàn, chớ Tăng Ni nào ở địa ngục! Thôi Ngài cũng đừng khuyên nữa, chúng đã không sám hối tội lỗi lo niệm Phật thì để chúng nó ở đó mà chịu hành phạt. Trẫm có mấy đôi lời khi về cõi Diêm Phù nhắc lại lời Trẫm để chúng sanh thức tỉnh tu hành". Ngài nói xong tôi bèn kiếu từ để sang ngục thứ mười.

Thích Nữ Huệ Hiền



Có phản hồi đến “Phá Tiếp Ngục Thứ Bảy, Thứ Tám Và Thứ Chín”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com