GẶP THẦY TIỀN KIẾP

Bồ Tát nói tiếp: "Ngươi có biết sư trưởng Minh Ngọc không ? Sư trưởng Minh Ngọc là thầy của ngươi ở kiếp tu hành thứ ba , nay đang giáo hóa Ni chúng, vậy ngươi nên tìm đến thọ giáo để hành đạo". Tôi nói: "Bạch Ðức Bồ Tát, con nguyện vâng lời, dầu cho khổ sở hay trải qua muôn vàn kiếp con cũng không chán nản, con nguyện làm sao cho chúng sanh sớm tỉnh ngộ quay về Phật Pháp là con vui lòng". Bồ TáT nói: "Lời nguyện của ngươi sẽ thành và sau này sẽ chứng quả". Tôi liền lễ đức Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Ðịa Tạng xong rồi đến từ giã Nhứt Ðiện Tần Quảng Vương để trở về cõi thế. Ngài cũng khuyên tôi về rán độ chúng sanh tu hành theo Phật .

QUA CẢNH LONG VƯƠNG

Tôi cùng chư Thần qua cảnh Long Vương để tạ ơn Ngài ba phen cho rồng đưa rước, khi vào đến đền Long Vương cung điện nguy nga cảnh trí tốt đẹp xinh tươi, muôn vàn rực rỡ hơn cảnh địa ngục xa lắm. Ðức Long Vương từ trên ngai vàng bước xuống đón chàọ Ngài nói: "Hiền Tăng nay trở lại cõi Diêm Phù xin cũng vì Trẫm mà độ cho công chúa con của Trẫm đang bị đọa ở cõi Diêm Phù tu hành theo Phật. Hiền Tăng muốn cần bao nhiêu Long Thần hộ trợ Trẫm sẽ giúp cho". Tôi nói: "Bạch Ngài việc độ công chúa tu hành tôi xin lãnh, còn việc xin Long Thần hộ trợ xin Ngài cũng hoan hỉ tôi không dám ước mong". Kế đó tôi cùng chư Thần tạ ơn Long Vương đã ba phen cho rồng đưa rước, và kiếu từ Ngài để trở về cõi thế. Ðức Long Vương cùng bá quan tiễn đưa ra tận bờ biển rồi Ngài cho Thần Rồng đưa chư Thần cùng tôi qua biển lạnh. Khi tới ranh giới loài người, sau khi cảm tạ Thần Rồng chư Thần đưa tôi về nhập xác như kỳ trước, lúc ấy đúng 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm Dần.

Thời gian tôi quên đi việc sư trưởng Minh Ngọc vì cứ mãi lo nói chuyện về địa ngục cho đến khi có một vị Thánh Nữ mách bảo trên Quan Âm tu viện không yên và thiếu hụt. Nhớ lại lời Bồ Tát nói tôi liền tìm thầy tiền kiếp là sư trưởng Minh Ngọc thọ giáo, rồi từ đó lo hiệp sức với thầy hoằng dương Phật Pháp.

Tôi cũng khuyên nhiều chị em in kinh ấn tống, nhờ sự gia hộ của Bồ Tát nên được nhiều vị hảo tâm đã và đang giúp đỡ tôi làm tròn sứ mạng lớn lao ấy.

Trước khi dứt lời, tôi xin đem phước làm nầy cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh chóng quay về bờ giác.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Thích Nữ Huệ HiềnCó phản hồi đến “Gặp Thầy Tiền Kiếp”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com