Bấy giờ tôi cùng chư Thần trở về Thập Ðiện để xem vong linh đi đầu thai làm thú trả nghiệp. Tôi thấy rất đau lòng, một số người đông lắm đều phải sanh làm thú. Số giết trâu, giết bò, giết ngựa, giết chó, giết dê, giết heo, rắn, gà vịt v.v... mỗi số đứng riêng một nhóm có hàng. Khi cho đi đầu thai quỉ sứ dẫn hồn ra sông Ứ Nê nơi dòng nước đỏ, đến đó quỉ sứ múc nước đỏ cho vong linh uống , đương là người mà uống nước rồi thì hoá thành thú. Kẻ hóa trâu bò, người hóa ngựa, heo, dê, rắn, gà, vịt v.v... Những vong linh chưa uống họ sợ quá bịt mắt lại không dám ngó thật là thảm thiết, quỉ sứ kéo trì, họ vừa khóc vừa uốn để phải chịu mọc lông, mọc sừng v.v...

Khi các vong linh hóa thú hết rồi, một số quỉ sứ rất đông cầm một cây như cây cọ chấm vào lưỡi những con vật làm cho nó không biết nói. Quỉ sứ thâu các hồn nhỏ lại để bỏ vào hồ lô đem đi đầu thai. Khi đó tôi làm liều đến trước Thập Ðiện mà xin tha cho họ. Thập Ðiện nói: "Vì nghiệp lực của chúng quá nặng nề nên phải chịu đầu thai đền mạng. Nhiều đời nhiều kiếp sát hại sanh mạng nhiều không kể, thậm chí cho đến vật không ăn được chúng nó cũng giết rồi bỏ đi. Tội ác tày trời nên chúng nó phải đền mạng không làm sao được, không ai xin hay thay thế được, dầu có cha con đi nữa thì cũng tội ai nấy chịu đành như vậy". Ðến đó tôi bèn từ giã Thập Ðiện trở về Nhất Ðiện.

TRỞ VỀ CÕI DIÊM PHÙ ÐỀ

Về Nhứt Ðiện tôi đến lễ đức Ðịa Tạng và Ðức Quan Âm, Ngài nói: "Ngày nay ngươi khám phá Ðịa ngục xong hãy về nói cho người đời nghe lại và phải cố gắng in kinh ấn tống ta hỗ trợ cho . Ngươi có tâm độ Người địa ngục, nhưng chưa bằng độ chúng sanh ở cõi Diêm Phù, vì cõi đó chúng sanh còn tạo tội thì địa ngục không ngày nào hết . Hôm nay ta trợ duyên cho ngươi ba chung nước để ngươi định tâm nhớ việc địa ngục mà nói cho chúng sanh nghe lo đi tu hành, quy y, giữ giới ăn chay, cữ sát sanh thì không còn sa địa ngục nữạ Trong kiếp này ngươi vì trả nghiệp nên kinh luật chẳng thông, bởi vậy không được làm thầy ai hết. Sau này ngươi cũng mở đạo, nhưng đạo của ngươi chỉ dụng pháp "Phá Ðịa Ngục". Hiện nay nhơn duyên của ngươi phải theo giáo pháp Ðại Thừa dùng phương tiện hoá độ chúng sanh và khuyên người đời chớ lầm mê đốt đồ mã để cầu siêu vô ích . Khuyên người đời hãy nên tụng kinh niệm Phật, cữ sát sanh và in kinh ấn tống như vậy rất dễ tiêu nghiệp chướng, sớm được giải thoát.

Thích Nữ Huệ HiềnCó phản hồi đến “Hồn Đi Đầu Thai Làm Thú”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com