VẤN: Kính Bạch Sư. Con có nhiều điều chưa hiểu về chú Đại Bi. Xin Sư hoan hỉ khai tâm giúp con:

- Chú Đại Bi do mẹ Quan Thế Âm nói ra để cứu độ chúng sanh, nhưng vì sao sau khi trì chú Đại Bi xong thì lại niệm “Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ?” mà không niệm “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát” ?

- Hằng đêm, con thường trì chú đại bi, niệm Phật… trước bàn thờ mẹ Quan Thế Âm. Trong nhà con có con cái đang học bài. Nếu con trì chú ra tiếng thì sợ ảnh hưởng đến các con đang học. Hoặc những lúc đi xe, con muốn trì chú. Vậy thay vì trì chú ra tiếng thì con có thể trì thầm trong tâm được không ?

- Con của con có hỏi ; “Mẹ ơi, trước khi con học bài, con đọc chú Đại Bi xin mẹ Quan Âm gia hộ cho con học giỏi có được không mẹ ?” . Con không dám trả lời vì sợ nói sai. Vậy con sẽ trả lời với cháu thế nào thưa Thầy ?

ĐÁP: Thần chú Đại Bi được phát xuất từ kim khẩu của Bồ tát Quán Thế Âm. Thường được gọi là thần chú, linh chú. Bởi vì ai tin và thành tâm hành trì thần chú nầy thì bản thân người ấy đã có đủ Đại bi tâm. Thần chú nầy do Bồ tát Quán Thế Âm nói ra và được chư Phật ấn chứng mà gần nhất là đức Thích Ca Như Lai Từ Phụ của chúng ta nghe và đức Thích Ca cũng ấn chứng. Chú Đại Bi có nhiều tên khác nhau như:

Quảng đại Viên mãn, Vô ngại Đại bi, Cứu khổ Đà la ni, Diên thọ Đà la ni, Mãn nguyện Đà la ni, Diệt ác thú Đà la ni, Phá ác nghiệp chướng Đà la ni, Tối siêu thượng Đà la ni,..

Những danh hiệu trên đây, đức Phật đã trực tiếp hướng dẫn cho ngài A Nan và Đại chúng biết. Nguyên Thần chú nầy tên rất dài: “Thiên thủ thiên nhãn Quán Thế Âm Bồ tát Quảng đại Viên mãn Vô ngại Đại bi tâm Đà la ni thần chú”. Bài chú gồm có 84 câu.

Căn cứ vào sự ghi chép trong kinh điển (kinh Đại bi tâm Đà La Ni, bản dịch Thích Thiền Tâm), lúc ấy Bồ tát Quán Thế Âm sau khi nghe đức Phật hướng dẫn, Ngài liền phát nguyện trì tụng liên tục bài chú và ngài phát đại nguyện: Cầu cho kiếp sau phổ độ hết thảy chúng sanh đều được an lạc và mong cho Ngài có được ngàn cánh tay, ngàn con mắt để cứu vớt muôn loài.

Sau khi phát nguyện xong, phút chốc, toàn thân ngài đã đầy đủ cả ngàn tay, ngàn mắt; tất cả mười phương đều chấn động và mưa hoa cúng dường. Chư Phật cũng phóng hào quang rực rỡ, soi khắp đó đây. Từ đó, Thần chú nầy mới có nhiều danh hiệu như vậy.

Đức Phật bảo ngài An Nan rằng: Kết quả có được của Bồ tát Quán Thế Âm là do sự phát đại thệ nguyện vì chúng sanh.

Những ai phát nguyện nhất tâm trì tụng thì sẽ được tiêu trừ tội chướng trong đời nầy và kiếp vị lai. Trong giây phút lâm chung, nếu mình tự niệm hoặc được thiện tín thành tâm hộ niệm thì sẽ được vãng sanh hoặc đến quốc độ mà mình muốn đến. Có đức Phật A Di Đà và chư vị Bồ tát thùy từ tiếp dẫn.

Tụng hết bài thần chú Đại bi thì niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật cũng được, không có gì phải trở ngại. Tuy nhiên ở Việt Nam không có ai hướng dẫn tụng niệm như thế.

Thường thì trước khi đến bàn Phật phát nguyện tụng thần chú Đại bi, người Phật tử đọc bài:

Kính lạy Quan Âm chú đại bi

Sức nguyện rộng sâu thân tướng đẹp

Ngàn mắt quang minh khắp chiếu soi

Ngàn tay trang nghiêm khắp nâng đỡ

Nơi tâm vô vi khởi lòng bi

Trong thể chân thật tuyên lời mật

Hay cho đầy đủ những mong cầu

Hay khiến dứt trừ nhiều tội nghiệp

Thiên long các thánh đều từ hộ

Muôn ngàn tam muội đã huân tu

Thân thọ trì là quang minh tràng

Tâm thọ trì là thần thông tạng

Rữa sạch trần lao khơi bể nguyện

Mở môn phương tiện đến bồ đề

Nay con khen ngợi thệ quy y

Nguyện chổ mong cầu được thành tựu

Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần)

Tiếp theo tụng thần chú Đại bi – Khi dứt bài thần chú Đại bi, thì niệm:

Nam mô Hiển Thánh Viên Thông Tầm Thinh Cứu Khổ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát (3 lần, tiếp tụng bài kinh Bát nhã, niệm Phật, hồi hướng, tự quy y, lui ra khỏi bàn Phật) – Hết.

* Thường thì thần chú Đại bi được các Phật tử cư gia đến trước bàn thờ Phật tụng từ 3 biến đến 21 biến – tụng lớn tiếng (cao thinh trì), không có chuông mõ cũng được – nếu không có điều kiện thì niệm nhép miệng (kim cang trì), hay niệm thầm (niệm bằng tâm ý gọi là mặc trì), chủ yếu làm sao giữ thân trang nghiêm, khẩu đọc chú, ý không tán loạn để trì tụng thần chú sẽ đạt đến chánh niệm.

* Niệm chú là niệm chú, đi xe là đi xe, đó là 2 công việc – vừa niệm chú vừa đi xe là tạp niệm – không có lợi trong việc trì tụng thần chú đại bi. Tốt hơn hết là lái xe thì cứ giữ niệm lái xe tức là chánh niệm – tụng chú thì giữ niệm tụng chú đó là chánh niệm… như thế mới gọi là niệm chú Đại bi.

* Trẻ con niệm thần chú Đại bi rất tốt, nên dạy cho các cháu đến bàn Phật cùng với bố mẹ để cùng trì niệm, nhưng chỉ niệm từ 01 bài đến 03 bài là cùng. Ngoài giờ trì niệm, đến giờ học thì để cho các cháu học, dạy cho các cháu làm việc theo thời dụng biểu gia đình. Mỗi lần làm một việc, không nên cho cháu làm một lúc hai việc sẽ bị phân tâm, cháu sẽ bị rối mù lên và tâm loạn động, không còn thông minh nữa!

HT Thích Giác QuangCó 8 phản hồi đến “Nên Niệm Chú Đại Bi Như Thế Nào Là Đúng?”

 1. Nam mô a di đà phật, thưa thầy nhà con không có ban thờ phật, con có thể ngồi trước ban thờ tổ tiên để niệm chú đại bi đước không ạ, và chú đại bi có thể khai quang trì chú cho vòng phong thủy được không ạ. Nam mô a di đà phật

  • Dạ bạn có thể niệm chú đại bi mọi lúc mọi nơi ở những nơi thanh tịnh không nhất thiết phải trước bàn thờ Phật, chủ yếu ở thành tâm. Bạn có thể niệm chú đại bị để khai quang trì chú cho vòng phong thủy, xâu chuỗi đều rất tốt. Xin cảm ơn bạn và chúc bạn tinh tấn tu hành

 2. Dạ bạch thầy cho con xin hỏi, con đọc chú đại bi chỉ một niệm, chú lăng nghiêm phần 1 thôi và thập chú rồi mahabast nhã ba la mật đa tâm kinh hằng ngày sáng và tkois truicws khi đi ngủ được không thưa thầy.

  • Mô Phật! Bạn chỉ cần tụng chú đại bi, thập chú, ma ha bát nhã tâm kinh vào lúc 4h sáng, một thời thôi là đủ. Phật tử tại gia bạn không cần phải tụng chú lăng nghiêm. Xin cảm ơn bạn nhé

 3. như mỗi đêm con tụng 10 lần sáng con tụng 4 lần có được không thưa thầy

  • Dạ bạn trì bao nhiêu biến cũng được nhưng điều quan trọng là bạn có giữ được chánh niệm, tâm bình lặng, bồ đề tâm có tăng trưởng không? Nếu tụng nhiều nhưng không được luân phiên thường xuyên mỗi ngày thì bạn có thể trì ba hay bảy biến nhưng ngày nào cũng trì tụng là tốt hơn. Xin cảm ơn bạn nhé. BBT Linh Sơn Phật Giáo

 4. Bạch thầy nhà con không có bàn thờ Phật nên con thường ngoảnh mặt về hướng tây trì niệm chú đại bi,và con thường chỉ đọc mỗi bài chú sau đó hồi hướng công Đức có được không ạ?khi không tụng chú đại bi thì con niệm Phật không ạ

  • Mô Phật! Bạn đọc các bài viết sau để rõ hơn nhé. Thành tâm thì bạn trì chú hay niệm Phật đều được ạ. http://linhsonphatgiao.com/5/1/2014/niem-phat-khi-di-nha-ve-sinh-co-mang-toi-khong-co-nen-tri-chu-dai-bi-o-phong-tro-khong.html http://linhsonphatgiao.com/7/2/2013/tri-tung-chu-dai-bi-nhung-khong-an-mac-chinh-te-co-toi-khong-ban-chu-dai-bi-nao-la-dung-nhat.html BBT Linh Sơn Phật Giáo

 5. Dang thi thanh thao da noi Thua thay, con dang tri tung chu dai bi hang dem, nhung con theo chong dao Thien Chua, con tung chu nhu vay co duoc khong thay. Con co can phai bo dao Chua, con tro ve voi dao phat cua minh hay khong ? Thay cho con loi khuyen. kinh thay.

  • Mô Phật! Dạ không cần phải từ bỏ đạo hay cải đạo mới được niệm Phật hay trì chú. Trong tâm bạn có Phật tức Phật thị hiện. Bạn đọc bài viết sau để rõ hơn nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. http://linhsonphatgiao.com/5/9/2015/co-nen-tho-ca-chua-va-phat-tren-mot-ban-tho-khong.html BBT Linh Sơn Phật Giáo

 6. Quan đã nói

  Thưa...trước khi phát nguyện trì tụng chu đại bi thì con đã học hỏi được ta rất nhiều điều từ chững lời dạy của phật..con phát nguyện 3.000 lần chua đại bi đến nay đã được 1.000 lần mỗi ngày con tụng trên dưới 50 biến lúc con ngồi rồi nằm võng tụng lúc trước khi ngủ đều rất tập trung con cũng có tụg trước thờ phật nhưng ít, con muốn hỏi việc con tụng chủ yếu như thế có đúng cách hay không?

 7. Dạ được không sao ạ. Để đạt được hiệu quả trong vấn đề trì chú đại bi hoặc các pháp môn Phật giáo, bạn nên cố gắng tin sâu nhân quả, sống thiện, làm điều phước lành thì sẽ thấy được sự nhiệm màu thù thắng của việc trì tụng chú đại bi. Nếu ở những nơi bất tịnh như nhà vệ sinh thì bạn nên niệm thầm. A Di Đà Phật!

 8. Thua thay,con khong co ban tho phat,hang dem con doc chu dai bi xog thi di ngu,con lam the co duoc khong a,kinh thay.

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com