Mở đầu phương pháp sám hối niệm Phật, đệ tử chúng con xin an trụ trong hồng danh Nam mô A-di-đà Phật, để vận dụng năng lực hộ niệm của sáu phương chư Phật, vận dụng oai lực tuyệt đối, siêu việt và tối thắng của bản nguyện A-di-đà mà quy y và đảnh lễ hết thảy Tam bảo.

Quy y tất cả Phật đà khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy y tất cả Phật pháp khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.
Quy y tất cả Bồ-tát Thánh hiền tăng khắp cả mười phương, cùng tận hư không giới.

Nam mô Ta bà giáo chủ, thiên bách ức hóa thân Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị Bổn sư chỉ dạy pháp môn niệm Phật.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A-di-đà Phật, vị Đạo sư tiếp dẫn vãng sinh Cực lạc.

Nam mô Vô Lượng Thọ kinh, Phật thuyết A-di-đà kinh, Quán Vô Lượng Thọ kinh–ba bộ kinh chỉ dạy rõ ràng pháp môn thành Phật dễ dàng, vắn tắt, nhiệm mầu và rốt ráo, dành cho tất cả chúng sinh thời mạt pháp.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới vạn ức tử kim thân, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-tát.
Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới vô biên quang trí thân, Đại hùng đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát.

Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới phước trí nhị nghiêm thân, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát.

Nam mô Lư Sơn đạo tràng, khai sáng niệm Phật pháp môn, sơ tổ Huệ Viễn đại sư Bồ-tát.

Nam mô Quang Minh đạo tràng, hoằng dương niệm Phật pháp môn, nhị tổ Thiện Đạo đại sư Bồ-tát.

Nam mô Hộ Giới Hộ Giáo Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát, liệt vị Thiện thần Bồ-tát ma ha tát.

HT Thích Thiền Tâm
Có phản hồi đến “Niệm Phật Sám Pháp - HT Thích Thiền Tâm - Đãnh Lễ ”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com