VẤN: Con là một phật tử vừa mới bước vào cửa đạo, tham lam dục vọng mê đắm rất nhiều. Nhờ được bạn bè chỉ dạy nên con cũng có trì tụng chú đại bi cũng như niệm Phật. Mỗi lần trì niệm cũng giúp con phần nào kìm chế dục vọng của mình làm con rất mừng. Tuy nhiên, vì công việc gia đình và cá nhân, con không thể có thời giờ để ngồi trước bàn thờ tụng niệm cho đúng nghi lễ. Có khi con quét nhà, dọn dẹp và không mặc quần áo chỉnh tề nhưng con niệm Phật vậy con có mang tội bất kính với chư Phật không?

Đọc trên các diễn đàn trang nhà Phật giáo con lại thấy rất nhiều sự khác nhau trong bản chú đại bi, một số bản có sai lệch ít chữ, con không biết vậy thực ra bản chú đại bi nào là đúng nhất? Con sợ con đọc sai chú đại bi, là kim khẩu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì sẽ không có kết quả. Con hoang mang vô cùng, xin Sư cho con biết con nên đọc bản chú đại bi nào là đúng nhất? Con xin thành thật cảm ơn.

 

ĐÁP:
Đã gọi là “Đại bi tâm Đà ra ni”, tức là Bồ tát tổng trì các pháp và vượt qua mọi trở lực để đạt đến cứu cánh. Người tụng thần chú Đại bi là nhằm giúp cho tam nghiệp gở bỏ lần nghiệp lực tham sân si của chúng sanh, tiến đến bờ giác, an lạc, mục tiêu mình muốn đến. Vì vậy khi muốn tụng thần chú phải phát nguyện, công cứ theo thời biểu sinh hoạt trong gia đình; đến giờ tụng kinh thì tụng kinh, đến giờ làm việc thì làm việc, đến giờ ăn thì ăn… Người Phật tử khi muốn làm một việc đại sự cần phát nguyện, nguyện thực hiện công việc đạt tiêu chí. Quá trình phát nguyện tụng thần chú Đại bi, các vị nên khuôn thước theo thời biểu vào thời gian rổi rảnh, khoảng 22, 23 giờ, mỗi thời khóa tụng thần chú từ 30 phút đến 60 phút. Trước khi tụng thần chú phải thực hiện nghi thức khóa lễ do quý Thầy chế tác quy định

Nghi thức trì tụng
Tịnh pháp giới chơn ngôn:
An lam tóa ha (7 lần)

Tịnh tam nghiệp chơn ngôn:
An ta phạ bà phạ thuật đà ta phạ đạt ma ta phạ bà phạ thuật độ hám (3 lần)

Kính lạy đức Thế tôn,
Quy y các Phật đà,
Nay con phát đại nguyện
Trì tụng chú Đại bi,
Trên trả bốn ơn nặng,
Dưới giúp ba đường khổ.
Những người thấy, nghe được
Đều phát tâm bồ-đề,
Thực hành hạnh trí huệ,
Tập hợp mọi phước đức
Báo thân này kết thúc,
Đồng sanh cõi cực lạc.
Nam mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật (3 lần)

Phật pháp tuyệt diệu,
Cực kỳ cao xa,
Trăm ngàn vạn kiếp
Khó mà gặp được.
Nay con thấy nghe,
Lại được thọ trì
Nguyện cầu thấu hiểu
Ý thật của Phật.
Kính nghe
Đấng viên thông giáo chủ,
Vẻ từ ái trăng tròn.
Hầu Di Đà nơi Cực lạc phương Tây,
Giúp Thích Ca cõi Ta bà uế trược.
Ở trên núi báu lưu ly
Ngự giữa sen hồng nghìn cánh,
Quá khứ là Chánh pháp minh vương,
Hiện nay là Quán âm tự tại,
Ba mươi hai ứng rộng độ quần sinh,
Bảy nạn, đa cầu, nhiều phương ứng vật.
Sức mầu thù thắng
Tán thán khôn cùng.
Ngưỡng trông đức cả từ bi
Rũ lòng thương tưởng.

Hôm nay ngày … tháng … năm … Đệ tử … quy đầu Tam bảo, trì tụng chú Đại bi, hồi hướng công đức cầu nguyện (nguyện cầu … ) Cúi mong Phật đức từ bi không thể nghĩ bàn, ban ơn gia hộ.
Nam mô Đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quán-thế-âm Bồ-tát.

Cúi lạy Quán âm đại bi chủ,
Nguyện lực sâu dày tướng hảo thân.
Nghìn tay trang nghiêm khắp hộ trì.
Nghìn mắt sáng ngời soi muôn nẻo.
Mật ngữ phô bày trong thật ngữ,
Bi tâm khơi dậy giữa vô tâm.
Khiến con sớm trọn các mong cầu,
Vĩnh viễn diệt trừ bao tội chướng.
Long thiên thánh chúng thường gia hộ.
Trăm nghìn tam muội trọn huân tu.
Thọ trì, thân con quang minh tràng.
Thọ trì, tâm con thần thông tạng.
Rửa sạch trần lao nương biển nguyện,
Siêu chứng bồ đề phương tiện môn.
Con nay xưng tụng, thề quy y
Sở nguyện như lòng thảy trọn đủ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng thông hết thảy pháp.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm chứng mắt trí huệ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng độ hết muôn loài.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm trọn phương tiện khéo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng lên thuyền bát-nhã.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm vượt qua bể khổ.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng tròn giới định đạo.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm lên đỉnh niết bàn.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con chóng đến nhà vô vi.
Nam mô Đại bi Quán Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tánh.
Nguyện con nhìn núi đao,
Núi đao tự gãy đổ.
Nguyện con nhìn vạc dầu,
Vạc dầu tự khô cạn.
Nguyện con nhìn địa ngục,
Địa ngục tự tiêu diệt.
Nguyện con nhìn ngạ quỷ,
Ngạ quỷ tự no đủ.
Nguyện con nhìn tu la,
Ac tâm tự dập tắt.
Nguyện con nhìn súc sanh,
Tự chứng thành đại trí.

Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. An tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì, hê lị ma ha bàn đà sa mế. Tát bà a tha đậu thâu bằng a thệ dựng, tát bà tát đa (na ma bà tát đa), na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. An a bà lô hê lô ca đế, ca ra đế, di hê lị. Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu lô kiết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xa da đế. Đà ra đà ra địa ri ni, thất phật ra da. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ. Y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị. Ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ ta bà ha, Ma ha tất đà dạ ta bà ha, Tất đà du nghệ thất bàn ra da, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da ta bà ha, ta bà ma ha a tất đà dạ ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng kiết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a lị da bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ ta bà ha. An tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ, ta bà ha.

(Trì tụng 3 lần, 7 lần, 21 lần, 49 lần hay 108 lần…bao nhiêu lần tùy ý).

Nguyện ngày an lành, đêm an lành,
Đêm ngày sáu thời thường an lành,
Tất cả các thời đều an lành,
Nguyện đức Từ bi thường gia hộ.
Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não,
Nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ,
Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,
Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.
Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh,
Bất thối bồ tát là bạn hữu.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Gặp được thần chú Đại bi, thì Phật tử trì tụng, được vô lượng công đức, không nên nghi ngờ đúng sai, bản thần chú thuộc Phạn ngữ (Ấn độ), người dịch thần chú không bao giờ dịch sai; chỉ có người miền Bắc và miền Nam nước ta dịch có khác theo ngôn ngữ địa phương mà thôi.
Ví dụ bản dịch theo miền Bắc thì đọc: …Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni – bản dịch miền Nam thì đọc: …Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni.

Bản dịch cũ: …Tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà tát đa na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha…
Bản dịch mới: …Tát bà a tha đậu thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha…
Gia đình Phật tử phát tâm tụng thần chú ở bản kinh nào thì tụng theo bản kinh đó, không phải bị lỗi.

HT Thích Giác QuangCó 67 phản hồi đến “Trì Tụng Chú Đại Bi Nhưng Không Ăn Mặc Chỉnh Tề Có Tội Không? Bản Chú Đại Bi Nào Là Đúng Nhất?”

 1. Nguyễn An đã nói

  Cho con hỏi con tụng chú đại bi và xin cầu duyên thì có được toại nguyện ko ạ, hay là muốn cầu duyên thì nên làm gì hoặc tụng thêm chú gì ko ạ ? Con và người yêu con yêu nhau 10 năm và con đã có thai nhưng ko giữ được, chúng con đã gần kết hôn thì người yêu con có người khác và bỏ con. Con sống trog đau khổ và luôn cầu xin Quan Thế Âm bồ tát soi đường chỉ lối cho anh ấy quay về bên con và cho chúng con đc nên duyên vợ chồng. Con tụng chú đại bi mỗi đêm để xin xám hối cho tội lỗi của con vì con nghĩ liệu có phải con đag phải sống trong đau khổ để trả nợ nghiệp con gây nên. Con xin thầy giải đáp giúp con ạ !

 2. Quỳnh hoa đã nói

  Con chào thầy ạ cho cho con hỏi nếu như con đọc chú đại bi trong Điện thoại và niêm 5 lần ngày thì có dc không ạ ... tại con không có sách kinh ak... như zay đọc chú đại bi đọc thầm dc không ạ hay đọc to ạ ...con thương đọc trong phòng chủ không đọc ở ngoai bàn thờ thì có tốt không ạ ..a Di Đà Phật

  • Mi đã nói

   Ở phòng ngủ thì đọc thầm thôi chị, như mình lười thì nằm trên giường đọc thầm trong miệng, còn tốt nhất thì đọc ở bàn thờ, mình đọc thì đặt cái tâm mình vào bài chú, e trước khi ngủ thif toàn lẩm nhẩm chú đại bi trong miệng ☺️

 3. Nam mô a di đà phật Cho Con xin phép được chép kinh này Nam mô a di đà phật!

 4. Phạm văn hòa đã nói

  Thưa thầy con tung chứ đại bị thường hay bị ù tai là hiện tượng gì ah. Con tung có đúng kg thầy. Mong thầy chỉ con với.

 5. Nam mô A đi đà Phật . Thưa , cho con xin hỏi Mỗi ngày còn đều trì tụng 5 biến Chú Đại Bi vào buổi tối có khi vào buổi sáng mới thức dậy , có khi vào buổi trưa . và mỗi lần con tụng đều có tư thế nằm trên giường và chấp tay lại tụng . Con không biết rằng nằm trên giường ngủ và chấp tay tụng có sai không ạ ?. Và co thể vì như thế mà chú Đại Bi không linh ứng với con không ?. A di đà Phật .

  • Nam mô A đi đà Phật . Thưa , cho con xin hỏi Mỗi ngày còn đều trì tụng 5 biến Chú Đại Bi vào buổi tối có khi vào buổi sáng mới thức dậy , có khi vào buổi trưa . và mỗi lần con tụng đều có tư thế nằm trên giường và chấp tay lại tụng . Con không biết rằng nằm trên giường ngủ và chấp tay tụng có sai không ạ ?. Và co thể vì như thế mà chú Đại Bi không linh ứng với con không ?. A di đà Phật .

  • mình có nghe thầy pháp hòa giảng về vấn đề này rồi, không quan trọng về thời gian, nơi bạn trì tụng đọc chú đâu ạ

 6. Da.thưa thầy! Vào mỗi buổi tối trước khi ngủ con thường nằm nghe các thầy tụng chú đại bi thì có nên không ạ

 7. Vũ Ngọc Kim đã nói

  A Di Đà Phật thưa thầy con rất thích nghe thầy tụng chú Đại Bi và hay mở youtube ra nghe cho ấm nhà như vậy có sao ko thưa thầy và nên mở vào thời nào thì tốt mong thầy hoan hỉ giúp con. Con cảm ơn thầy ạ.

 8. Nguyen Le đã nói

  Thưa thầy mỗi ngày con đều tụng 10 lần chú Đại Bi nhưng con không ngồi trước bàn phật chỉ ngồi thẳng lưng và chấp tay chân thì xếp bằng nhưng con không ăn mặt chỉnh tề chỉ mặt đồ thường ngày ở nhà vậy có tội không ạ? Và mỗi khi tối người con mệt mỏi hay sinh lười biếng vì mệt ( tại vừa làm vừa đi học ) nên con không chì chú ĐẠI BI mà đợi tới sáng con mới thực hành điều đó ! Vậy điều đó có phạm lỗi gì không ạ ! Xin Bach thầy cho con biết để sữa lỗi lầm của mình , con xin cám ơn ạ!

 9. Phạm văn bổng đã nói

  Thưa thầy cho con hỏi khi hành trì 42 thủ nhãn ấn pháp thì đọc chân ngôn hay chủ ngữ và cách hành trì ra sao ạ

 10. quang van cuong đã nói

  cho con hoi.sao con tri chu dai bi 8200 bien ma sao ko dc linh ung

  • An đã nói

   Bạn phải có đức tin..nếu đem lòng hoài nghi nhe vậy bạn.sẽ chẳng đực gì..tâm tánh tốt ắt hẳn sẽ thấy linh nghiệm

  • Mô Phật! Dạ thưa bạn đã hiểu lầm giáo lý căn bản của Phật pháp rồi ạ. Phật Giáo tin sâu vào nhân quả tội phước và điều cốt lõi của Phật pháp là chỉ có bạn tự cứu bạn, giúp bạn "tự mình thắp đuốc lên mà đi" chứ Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng họa. Bạn làm thiện thì sẽ được thiện thêm phước báu nhiều đời và ngược lại làm ác sẽ gặp quả ác. Còn nghĩ rằng niệm Phật, trì chú bao nhiêu biến để được linh ứng thì đó chỉ là sự trả giá với thánh thần, không khác một sự đổi chát để đạt một điều gì đó bạn muốn thì e rằng không thể được đâu bạn. Trì chú, niệm Phật để giúp cho bạn thân tâm an lạc, bớt muộn phiền, bồ đề tâm tăng trưởng thì phước lành tự đến dù bạn có mong cầu hay không. Ngược lại cũng vậy. Bạn đọc các bài viết sau để rõ hơn nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. http://linhsonphatgiao.com/22/10/2014/cau-nguyen-tam-bao-sau-khi-tao-toi-co-thoat-khoi-ac-nghiep-khong.html http://linhsonphatgiao.com/24/5/2015/niem-phat-cau-nguyen-hanh-phuc-binh-an-co-phai-di-nguoc-voi-quy-luat-nhan-qua.html

 11. Lê Liên đã nói

  Thưa thầy cho con hỏi: Trên bàn làm việc của con con có dán một bức hình Phật nhỏ nhỏ ở bên cạnh, con không con có ý niệm dán để thờ Phật, mà con chỉ muốn nhắc nhở mình lúc nào cũng nhớ đến Phật. Tuy nhiên, trên bàn làm việc con có để nhiều đồ đạc, có cả cốc uống nước, đôi khi con còn ngồi ăn sáng ở bàn làm việc, trước bức hình Phật mà con đã dán. Như vậy con có phạm tội gì không thừa thầy! mong thầy giải đáp khúc mắc này giúp con.

 12. Vo Duc Phuong đã nói

  Thua Thay cho con chep lai bai kinh nay , con xin cam ow . A DI DA PHAT

 13. Vo Duc Phuong đã nói

  thầy ơi cho con hỏi ở kinh Chú Đại Bi có nói tụng 5 biến vậy tụng 5 biến có nghĩa là gì, Con xin cám ơn thầy.A DI ĐÀ PHẬT.

 14. anh duc đã nói

  con tụng kinh phổ môn và chú đại bi ở nhà theo nhạc tụng ví dụ như https://www.youtube.com/watch?v=DTBLg4RiMt4 có được không

 15. Nam Mô A Di Đà Phật ! Xin cho con được chép lại kinh này ạ ! Con xin chân thành cảm ơn ạ !

 16. Hữu Tâm đã nói

  Nam mô A Di Đà Phật ! Bạch Thầy ! Mỗi khi con niệm Chú Đại Bi (con mở mắt) thì tất cả những việc làm của con trong quá khứ cứ hiện về ở trong đầu, kể cả những việc làm nhỏ nhất (mà chủ yếu là những việc hồi còn nhỏ cứ đi đào giun, câu cá, câu lươn, rồi giã giun nhỏ ra rồi cho vào ống trúm để đi bắt lươn, rồi làm thịt cá, lươn, ...). Còn nếu con nhắm mắt lại thì có ít hơn. Như vậy, khi niệm Chú Đại Bi mà nhắm mắt thì có sao không ạ ? Tội và nghiệp chướng của con có sâu dày lắm không? Vậy, con phải làm sao để mỗi khi niệm Chú Đại Bi sẽ không còn thấy những hình ảnh đó nữa ? Con cúi mong Thầy giúp con. Con cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật

  • Dạ nếu nhắm mắt mà bạn được bình an, không loạn để tín tâm trì niệm chú đại bi thì bạn cứ nhắm mắt không sao cả. Việc mở hay nhắm không phải là điều quan trọng mà ở việc bạn chú tâm trì niệm ra sao, sống và có thực hành theo lời Phật dạy, giữ ngũ giới của Phật tử không thì đó là điều nên làm. Nếu muốn giảm bớt những hình ảnh ảo đó thì bạn vẫn có thể trì thêm chú vãng sanh. Xin chúc bạn tin tấn tu hành. A Di Đà Phật!

 17. Bùi Quang Thái đã nói

  Bạch Thầy, mỗi tối trước khi ngủ con trì chú Đại Bi tiếng phạn nhưng con nằm trì chú có được không ạ? Khi trì chú con nên bắt ấn nào trong 42 thủ nhãn pháp ấn ạ? Cúi mong Thầy chỉ dạy cho con.

  • Dạ tốt nhất là bạn nên trì chú chỉnh tề trước bàn thờ như thế sẽ tăng trưởng định huệ. Nếu như bạn không thể trì chú trước bàn thờ mà phải nằm trì chú thì nên niệm thầm. Bạn cứ ngồi theo tư thế bình thường thoải mái, không cần phải để tâm đến việc phải theo thủ nhãn ấn pháp. Thủ nhãn ấn pháp đa phần cho những bậc tu hành, nhất là ở Mật Tông. Phật tử bình thường cố gắng tín tâm tu hành làm nhiều việc thiện, tin sâu nhân quả tội phước thì đó chính là cách để trì chú đại bi được hiệu quả cao nhất. A Di Đà Phật!

 18. Trần Thanh đã nói

  A Di Đà Phật! Thưa thầy, gia đình con có chăn nuôi bò, vì không muốn mắc vào tôị sát sinh nên gia đình con chỉ bán mê con cho các nhà muốn mua về để nuôi chứ không phải thịt, nếu 1 ngày nào đó con bò mẹ già và chết, lúc đó gia đình con bán xác con bò mẹ cho những người bán thịt bò thì có phạm tội không ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ

  • Dạ việc dù gián tiếp hay trực tiếp đều có mang tội chỉ là ít hay nhiều nếu như việc chăn nuôi gia xúc có liên hệ đến việc sát sanh. Nếu tâm thành gia đình chỉ bán cho người ta nuôi mà những con vật không bị sát hại thì không sao cả. Còn việc bán con bò để người ta lấy thịt dù ít nhiều cũng mang tội vì còn thần thức của con vật nếu vẫn còn chưa thoát xác. Dù vậy đó cũng xem như là tam tịnh nhục. Tốt nhất nếu để bớt nghiệp và để có lợi cho cả bạn và con vật thì nên hồi hướng cầu nguyện và niệm chú vãng sanh mong những con vật khi mất đi sẽ được siêu thoát. Dù vậy những con vật được nuôi trong gia đình của bạn, những người biết tu hành thì đó cũng là điều phước lành cho những con vật ấy. A Di Đà Phật!

 19. Hữu Tâm đã nói

  Bạch Thầy! Con chưa thật sự thuộc Chú Đại Bi nên con có in ra trên tờ giấy để đọc và niệm. Nếu khi con thuộc rồi và con đem tờ giấy đó đốt đi thì con có mắc tội hủy bàng chánh pháp không ?Con đang rất băn khoăn. Mong thầy giúp con. Con cảm ơn Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật

  • Dạ không sao cả, bạn đốt đi như thế là đúng, không hề mang tội hủy báng chánh pháp. Như với những hình ảnh Phật trên các bọc đèn cầy, nhang, nếu thấy bạn nên đốt đi như thế sẽ tốt hơn để người khác dẫm đạp. Điều quan trọng là ở tâm thành, bạn tu hành tinh tấn theo lời Phật dạy, sống lấy ngũ giới làm đầu thì đó là sự tôn kính Phật tốt nhất. A Di Đà Phật!

 20. Nghi Nghi đã nói

  Dạ thưa thầy, con 17 tuổi . Con đọc chú đại bi 5 biến mỗi đêm và đọc được 4 ngày rồi. Con đọc ở phòng khách và vì chưa thuộc nên con vẫn còn cầm chú đại bi để lên bàn đọc. Con chỉ đọc chú đại bi chứ con không làm như trên có được không thầy. Mong thầy trả lời câu hỏi của con ạ! Con xin cám ơn thầy nhiều lắmạ !

  • Dạ thưa bạn trì chú Đại Bi bạn có thấy an lạc hạnh phúc không? Nếu có bạn cứ tiếp tục trì chú cầm biến để đọc theo rất tốt. Hướng dẫn bài bản như trên để cho những bạn muốn hỏi và thực hành theo đúng thứ tự khi các bạn không biết nên như thế nào. TUy nhiên, tất cả đều tùy thuộc ở các bạn và bạn trì cách nào miễn có an lạc, hạnh phúc, bình an, bồ đề tâm tăng trưởng thì bạn cứ tiếp tục theo cách của mình không sao cả. A Di Đà Phật!

 21. Trần Thanh Thanh đã nói

  Nam Mô A Di Đà Phật! Thừa thầy, con hay nghe các thầy và sư cô giảng pháp và con thấy các thầy nói rằng chúng sinh mạt pháp đang bước vào kiếp giảm, nhưng con thấy thực tế trung bình tuổi thọ của người cao tuổi đã tăng lên so với trước đây, điều này có đúng không ạ? Con xin cảm ơn thầy ạ!

  • Dạ địa cầu hiện nay ở kiếp giảm của tiểu kiếp thứ chín, kiếp tính trên cả một thời gian rất dài chứ không chỉ ở vài chục hay vài trăm năm theo thống kê khoa học để cho rằng tuổi thọ đang tăng. Bạn xem một tiểu kiếp là bao lâu nhé: "tiểu kiếp được tính theo thọ mệnh của loài người trên địa cầu này. Từ mức thọ mệnh dài nhất là 8.4000 tuổi, cứ quá 100 năm, giảm một tuổi, giảm tới khi thọ mệnh người chỉ còn 10 tuổi, giai đoạn này gọi chung là giảm kiếp. Rồi, từ thọ mệnh 10 tuổi, qua 100 năm, tăng thêm một tuổi, cho đến khi đạt mức thọ mệnh 84.000 tuổi, gọi chung là tăng kiếp. Quá trình thời gian một lần giảm một lần tăng như vậy gọi là một kiếp nhỏ (tiểu kiếp)." Tuy nhiên, người tu hành theo Phật pháp thì dù kiếp tăng hay giảm hay như thế nào, chúng ta cứ cố gắng tinh tấn tu hành, làm nhiều việc thiện, niệm Phật vãng sanh, thoát khỏi sinh tử luân hồi về cảnh Phật thì không còn lo lắng việc tăng giảm kiếp nữa. A Di Đà Phật!

 22. Lê Xuân Hải đã nói

  Dạ thưa thầy. Con đã vào chùa tụng kinh mỗi chiều cùng các Phật tử. Tuy nhiên ngày đọc kinh Sám hối bổng dưng con nghẹn ngào bật khóc (sau đó cũng biết được một vài Phật tử cũng khóc), con cố nén lại nhưng vẫn không được. Xin hỏi thầy lý do vì sao như vậy có tốt không và phải làm sao ạ? Nam mô a di đà Phật!

  • Dạ như thế thì không tốt đâu thưa bạn. Cố gắng điều tâm đừng để vọng tưởng nổi lên, bình an khi lạy Phật hay tụng sám hối mới là tốt. Nếu cứ kéo dài việc xúc cảm than khóc thế này người sẽ rất mệt mỏi, dễ sinh bệnh, tâm không được an ổn. Tốt nhất nếu những ngày sám hối bạn thường xuyên bị hiện tượng này thì ngưng một thời gian xem sao hoặc không chỉ niệm Phật hay lạy Phật bình thường thôi, không nghĩ tưởng gì xem có bớt không nhé. Điều cốt yếu đừng để tâm cuốn theo mọi người hay đừng cho đó là một điều gì huyền bí, ghê gớm lại càng dễ bị sanh biến hoan tưởng loạn động sẽ rất khổ. Thân chúc bạn bình an, tu hành tinh tấn nhé. A Di Đà Phật!

 23. Thái Quế Anh đã nói

  Thưa thầy ! Con nghe trì tụng chú ĐẠI BI sẽ bị phần âm theo . Thưa thầy con phải trì tụng như thế nào để không bị ma quỷ theo ạ . Con xin cám ơn thầy

 24. Quanhuynh đã nói

  A di đà Phật! Thưa thầy con phát nguyện tụng 3.000 lần chú đại bi con tình trước thờ phật thì ít mà tụng bình thường thì nhiều thế có hiệu quả không? Với lại tụng 21 biến là con hết hơi con tụng thầm được không thưa thầy! Đến nay con được 1.000 lần rồi nhung cũng còn thấy lo về cách tụng của mình k biết có làm đúng cách chưa!

  • Dạ không sao cả, cách nào cũng được miễn bạn cảm thấy an lạc, hạnh phúc là được Việc trì niệm chủ yếu ở tâm thanh tịnh, an lạc, làm thêm việc thiện giúp người thì là điều tốt nhất chứ không chỉ ở số lượng bao nhiêu biến. Tuy nhiên, bạn cứ tiếp tục cố gắng trì niệm như có thể và hồi hướng cho gia đình cửu huyền thất tổ, oan gia trái chủ nhiều đời để vừa độ cho mình và cho những người thân xung quanh của bạn. A Di Đà Phật!

 25. Tự Phúc Đoàn đã nói

  Thưa thày, con đã quy y và phát nguyện tụng chú đại bi cả cuộc đời. Con đã tụng được hơn một năm và nhiều mong ước của con đã được Chư Phật, Bồ tát và các chư thiên thiện thần ... gia hộ cho toại nguyện. Con vui mừng vô cùng vì có được Bảo pháp. Và con hướng dẫn cho con trai con (10 tuổi) cùng tụng chú đại bi với con, nhưng tụng được vài buổi thì con trai con có hiện tượng "lắc lư" người trong lúc tụng. Con tìm hiểu thì được biết như vậy cần dừng ngay việc tụng chú vì có loài phi tinh muốn nhập vào con trai con. Con trai con hiện tại đã dừng việc tụng chú nhưng thi thoảng trong lúc cháu chơi bình thường cũng bị "lắc lư" như vậy. Con rất bối rối không biết làm sao. Mong Thày từ bi chỉ dạy. Nam mô A di đà phật, Nam mô đại bi quán thế âm bồ tát.

  • Dạ vậy tốt nhất thì bạn nên ngưng đừng cho cháu niệm chú đại bi nữa. Thay vào đó, bạn chỉ bảo cháu lạy Phật thôi xem như thế nào, không tụng niệm hay trì bất cứ chú nào cả một thời gian mà chỉ lạy Phật thôi. Xin chúc bạn cùng gia đình tinh tấn tu hành nhé. A Di Đà Phật!

 26. Thanh đã nói

  A Di Đà Phật , Kính Bạch Thầy, con nam nay 30t .Trước đây con k hiểu nhìu về Phật Pháp , con chỉ ăn chay và đi lễ chùa vào những ngày rằm lớn.Nhưng từ khi con bị mất đứa con đầu lòng của mình khi mang thai đã được 9 tháng, bạn của con khuyên con nen tri tụng Chú Đại Bi để được Mẹ Quan Âm che chở, phù hộ.Con có download phần mềm Chú Đại Bi vê Ipad ( phần mềm co cả hình mẹ Quan Âm ) . Đêm nào trước khi ngủ con cũng phát nguyện và ngồi tụng Chú Đại Bi 3 lần, 7 lần ,21 lần . Con không biết đọc tren Ipad vậy có được k ạ? ( Từ ngay co phần mềm Chú Đại Bi trong Ipad thì con để Ipad ở trên bàn, đọc xog la để lai trên bàn cẩn thân chứ k vứt tùm lum nhu trước kia ạ ) Con thay tu ngay trì tụng Chú Đại Bi mợi sự bình an,mong muốn của con đến rát nhẹ nhàng.Kính thầy giup con ạ.A Di Đà Phật

  • Dạ nếu việc trì niệm chú đại bi bạn cảm thấy an lành, hạnh phúc thì bạn cứ tiếp tục trì niệm, dùng phần mềm hay đọc từ giấy hay máy tính không sao cả. Điều này cũng giúp thêm cho cả bạn và con bạn đều được tăng trưởng thiện phước. A Di Đà Phật!

 27. A Di Da Phat. Thua thay con nam chiem bao thay con dang qui tai ban tho Phat, con nguoc len thi thay Duc Phat rat cao, cao lam nhin xuong con. Do nghia la nhu the nao? xin thay giai dam cho con. A Di Da Phat.

  • Dạ chúng tôi không rõ nhưng chắc có lẽ bạn có duyên với đạo Phật . Tuy nhiên, tất cả những điều trong mộng chỉ là huyễn hoặc không thật, bạn đừng nên để tâm chấp vào, hãy sống bình thường đúng như lời Phật dạy, trước hết là thực hành ngũ giới dành cho Phật tử nhé. A Di Đà Phật!

 28. Thành Nam đã nói

  Thưa Thầy,con đang là sinh viên, con chưa quy y, nhưng con vẫn đi chùa và ăn chay các ngày lễ. Dạo gần đây cuộc sống của con có nhiều trắc trở từ tình cảm đến học tập lẫn sự nghiệp, con trở nên hay nóng tính và quát tháo những chuyện không làm con hài lòng, con còn mắc một đại tội là lớn tiếng với mẹ con. Càng ngày mọi chuyện lại càng nghiêm trọng hơn, những việc tưởng chừng như suôn sẽ lại trờ nên đổ bể phút chót, có lẽ con đã tạo ra cái nghiệp qua lời nói. Trước đây con đã biết CHú Đại Bi nhưng chỉ đọc 48 câu trong bài Chú chứ không làm theo Nghi Thức như của thầy viết, con đã thấy sự nhiệm mầu khi đọc bài chú mỗi ngày, nhưng thời gian sau vì bận nhiều việc nên con không thể đọc tiếp hàng ngày, và đó cũng là lúc mọi rắc rối của con bắt đầu, 1 tuần nay con đã bắt đầu nhiệm Chú Đại Bi lại. Hôm nay con may mắn xem qua bài viết của Thầy, Thầy cho con hỏi: Nhà con có bàn thờ Bà Quan Âm đặt ở trên cao, nhưng do diện tích nhà con khá nhỏ, khu vực bàn thờ hướng ra đường và đó cũng là nơi để xe trong nhà, Buồi tối con đi học về sẽ thắp nhang Bà Quan Âm và đọc Chú Đại Bi, nhưng khi con đọc con chỉ đứng đọc( không thể ngồi, hay quỳ lạy) vì diện tích nhà con quá bé chỉ có thể đứng đọc, Thầy cho con hỏi khi con đọc Chú Đại Bi thường đọc to rõ ràng chứ không đọc thầm, thì ở nhà con, con không thể làm theo nghi thức thầy dạy và nơi đặt bàn thờ lại ngay nơi để xe thì con có mắc tội không ạ?

  • Dạ nghi thức trên chỉ là phổ quát cho các bạn nếu có thể thực hành được tốt nhất. Tuy nhiên, cũng tùy ở trường hợp hoàn cảnh mà biến chuyển cho thuận lợi. Bạn đứng đọc hay quỳ hay ngồi cũng không sao cả, điều chính yếu ở việc trì tụng chú đại bi hay các kinh chú khác là ở sự thành tâm, tha thiết, một lòng quy kính, nhất tâm thì sẽ có sự linh ứng. Bạn đọc to càng tốt vì như thế không phải chỉ có một mình bạn nghe mà rất nhiều những người khác kể cả hữu hình và vô hình đều nghe tất cả đều được lợi lạc. Bàn thờ bạn để nơi trang nghiêm thanh tịnh, nơi cao nhất, thoáng sạch nhất trong nhà trong khả năng không sao cả. Điều cần thiết nữa là ngoài việc trì chú đại bi thì bạn cố gắng sống và hành theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả tội phước thì chắc chắn bạn sẽ cảm nhận được sự linh diệu và chư Phật sẽ gia trì cho bạn. Xin chúc bạn an lạc và tinh tấn tu hành. A Di Đà Phật!

 29. Thanhnam đã nói

  thưa thầy, con hiện là sinh viên, gần đây con gặp nhiều việc không may mắn trong cuộc sống, công việc và học tập, gần đây tâm con không yên hay nóng nảy con lại nhiều lần lớn tiếng với mẹ, chắc do con tạo nghiệp từ lời nói quá nhiều nên công việc của con đều không như ý, con biết đến Chú Đại Bi từ lâu, trước đây con có đọc hằng ngày nhưng chỉ đọc 84 câu và không phát nguyện vì trước đây con không kiếm được hướng dẫn như bài viết của Thầy, tuy nhiên con đã thấy nhiều điều linh ứng khi con hành trì bài Chú mỗi ngày, sau vì công việc con không đọc Chú tiếp được. Gần đây cuộc sống con có nhiều không may, mấy ngày nay con đã đọc lại Chú Đại Bi, Thầy cho con hỏi, nhà con có bàn thờ Bà Quan Âm ở trên cao tuy nhiên diện tích nhà nhỏ, hằng ngày đi học về con đều thắp hương rồi đọc bài Chú Đai Bi trước bàn thờ Bà,tuy nhiên do diện tích nhỏ nên con phải đứng đọc(không thể ngồi hay quỳ lạy) bàn thờ quay ra cửa nhà và cũng là nơi để xe, thầy cho con hỏi con không thể hành lễ như thầy dạy, khi con đọc Chú(84 câu) con lại đọc lớn thành tiếng thì có tội không ạ.

 30. Trần Thanh Thanh đã nói

  Thưa thầy, gần đây con đọc thông tin trên mạng về việc " ấn chứng điểm đạo", có thể ấn chứng điểm đạo qua điện thoại nữa. Và theo như các bài viết đó thì việc trì chú phải có người thầy truyền pháp ấn chứng. Thầy có thể cho con biết rõ hơn về việc " ấn chứng điểm đạo" được không ạ?, và người trì chú có đúng là phải có người thầy truyền pháp không ạ??con cảm ơn thầy ạ!

  • Ngày xưa trong thời chánh pháp và tượng pháp, các vị đạo sư tu hành nghiêm mật đắc pháp và cả thời Đức Phật tại thế, khi Ngài ấn chứng cho ai thành các vị đắc đạo, A La Hán thì sẽ thành vì các vị ấy đều có nội lực tu hành rất thâm hậu. Ngày nay, trong thời mạc pháp, những việc như thế này là rất hiếm, đa phần chỉ ở hình thức bên ngòai còn tu Phật là ở tâm, như bên thiền tông hay nói là tâm truyền tâm. Đa phần những việc được cho là "ấn chứng, điểm đạo" ngày nay chỉ toàn là giả và làm mê mờ người tu, nhiều người dùng những lời mê hoặc để lừa đảo tín đồ và những người không hiểu về Phật pháp. Vì vậy, tốt hơn là bạn hãy tự cố gắng tu tập để tự ấn chứng cho mình, tự mình giác ngộ thành một vị Phật thật sự như thế mới là đúng theo con đường Phật dạy, đừng nghĩ gì đến những vấn đề cao siêu với khỏi tầm chỉ loạn tâm thôi. Trước tiên hãy cố gắng sống chân thật, làm thiện, tin sâu nhân quả tội phước, thực hành được năm giới cấm của Phật thì bạn sẽ nhận được nhân lành quả ngọt và sẽ là một vị Phật được ấn chứng đầy đủ ở tương lai. A Di Đà Phật!

 31. Hải đã nói

  A Di Đà Phật. lạy thày. con là 1 người có duyên với Phật Pháp. con chưa quy y tam bảo nhưng con rất tin kinh nhân quả và có đọc 1 số về kinh Phật. có 1 thời gian con có luyện thiền trước khi ngủ. lúc đầu luyện tâm luôn vẩn vơ rồi người ngứa ngáy tới khi con hàng ngày lúc luyện con có cảm giác toàn người nhẹ bẫng, tâm mình vẫn biết mọi ch xung quanh nhưng đấy là mắt và tai nghe. còn tâm con như trong mơ. ở 1 nơi yên tĩnh chỉ mình con yên lặng và rất dễ chịu. vậy thày cho con hỏi như vậy là như thế nào ạ. có phải con lên cấp không ạ. 1 dạo con hơi bận nên k luyện bh k còn cảm giác như vậy nữa. thế là sao ạ. A Di Đà Phật

  • Dạ chúng tôi không rõ là bạn thiền là thiền như thế nào? Bạn thấy tâm bạn như trong mơ nghĩa là làm sao? Bạn thiền định hay làm gì mà bạn có an lạc, có chánh niệm, biết những gì bạn đang làm sống trong giây phút hiện tại, không nghĩ về quá khứ hay mơ tưởng đến tương lai là tốt. Nếu bạn tin sâu nhân quả hãy sống đúng theo nhân quả, làm lành, lánh dữ sống tốt thì bạn tu tập theo pháp môn nào cũng tốt cả. A Di Đà Phật!

 32. Quốc Hưng đã nói

  Thưa thầy, con trì niệm Đai Bi, khi tụng thỉnh thoảng hay ngáp ngủ, đôi lúc bị quên 1 vài từ, nhưng con không cố ý mà con thực sự thành tâm trì Đại Bi và niệm A Di Đà Phật, Chú Vãng Sinh, Bát Nhã để mong cầu sám hối nhưng tội lỗi thân khẩu ý, tam nghiệp gây ra. Con phát tâm ăn chay, nhưng vì hoàn cảnh khách quan con chưa có thời gian ăn chay nhiều được, và mong cầu bố mẹ con, vợ con, tin theo Phật, niệm Phật. Khi con trì dần dần con thấy đầu không đau, mắt không mỏi,... Nhưng con đang mắc những tội sau: 1, Cãi cha cãi mẹ khi bị bố mẹ nói những điều không hợp ý mình (không thường xuyên, nhưng đôi lúc mắc phải) 2. Tạo khẩu nghiệp khi thấy điều đó không hợp ý mình: Chẳng cần gia đình này, thích thì chiều...., chẳng cần dòng họ này...... (Không thường xuyên). 3. Có vợ rồi nhưng hiện nay đang có tình cảm với cô gái khác muốn yêu thương cô gái đó, mà lại lạnh nhat với vợ. (Nhiều lúc nhìn thấy vợ vất vả, chăm sóc con và con con, con lại khởi tâm yêu thương, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cô gái kia con lại không kìm dục vọng được.). Những điều trên làm con rất đau khổ, đang không biết làm thế nào, con sợ cứ như thế này, càng trì càng đổ nghiệp, có phải con không có duyên với Phật ?

  • Dạ bạn đã tự trả lời cho mình rồi đó. Biết những điều ấy làm bạn đau khổ thì đừng nên làm, đừng nên phạm thì sẽ không khổ thôi. Đạo Phật tin sâu vào nhân quả tội phước nên bạn gieo quả gì thì sẽ gặt quả đó thôi không hề sai chạy. Cố gắng tu tập quán theo lẽ vô thường rằng mọi thứ có sinh thì sẽ có diệt. Thay vì thời gian rãnh nghĩ đến những điều không tốt thì bạn nên lạy Phật, niệm Phật. Còn việc ăn chay thì bạn cố gắng ăn được bao nhiêu thì ăn. Không phải bạn không có duyên với Phật pháp mà chính là khi bạn đến với đường tu hành, chướng duyên xảy ra để thử xem bạn sẽ vượt qua chướng ngại thế nào, giốn như bạn đi học thì học lên cao bài tập phải khó hơn thôi. Vì vậy, cố gắng sống thiện nghĩ thiện, niệm Phật tinh chuyên thì dần dần sẽ tạo nên nhiều thiện nghiệp không khổ đau nữa. A Di Đà Phật!

 33. Dạ thưa thầy, trước đây con ko hiểu biết nhiều về phật pháp, con chỉ thành tâm và cũng hay đi chùa. Số nghiệp của con thì khổ sở và vất vả vì lấy phải chồng cũng có máu đỏ đen. Đã rất nhiều lần thay nhà đổi cửa lên voi xuống chó, mặc dù bản chất chồng con là người tốt, cũng thương người và hay jup người, sống với anh em bạn bè gia đình thì rất tốt nhưng khi lao vào bóng đá thì như con thiêu thân bị mù quáng. Gần đây có chị bạn gieo duyên cho con tìm về phật pháp, con xin tụng chú đại bi. nhưng nhà con chưa có ban thờ phật, con chỉ ngồi trước ban thờ gia tiên để niệm thôi, con cầu để xin cho chồng con được thoát nghiệp. Nhưng vợ chồng con trước đây cũng có làm lễ đội bát nhang tại 1 đền. 1 tháng đôi lần hoặc 1 lần vc con vẫn đến đền đó để lễ thánh. Mà lễ thánh thì có lễ mặn, jo lễ phật thì chỉ lễ chay, ko tiền vàng. Con băn khoăn ko biết bây giờ phải làm sao, niệm chú đại bi nhưng lại thắp hương đồ mặn, thì co sao ko. Và làm thế nào để giải nghiệp cho chồng con, cho gia đinh con thoát khổ, xin thầy chỉ giáo ạ.

  • Trước tiên bạn nên đễn chùa nào bạn có duyên xin quy y Tam Bảo và để có vị thầy tâm linh hướng dẫn cho bạn tu hành, niệm Phật cho đúng. Nếu không biết chùa nào hay chưa đủ duyên thì bạn nên cầu nguyện Đức Phật gia hộ để bạn gặp được vị thầy tâm linh của mình. Đã đến với cửa Phật thì những việc hầu lễ thánh, hầu đồng bóng là không nên vì đó không phải là pháp Phật, không giúp ích cho bạn nhiều trong vấn đề tu hành, chỉ làm tăng thêm mê tín dị đoan. Các vị Thánh mà còn tham lễ mặn thì những vị ấy vẫn còn luân hồi trong lục đạo, chưa giải thoát thì làm sao có thể độ trị cho bạn. Với nhà Phật là khuyên ăn chay, tránh sát sanh thì việc cúng đồ mặn lại phạm vào giới sát sanh. Nếu phạm giới sát sanh thì việc trì chú là không hiệu nghiệm. Do đó, thay vì đi hầu thánh hầu đồng thì bạn nên đến các ngôi chùa rồi tụng kinh với đại chúng, nếu không thì tự lập bàn thờ Phật ở nhà mà tụng kinh, trì chú. Nếu bạn ăn chay được thì ăn còn không thì ăn được càng nhiều càng tốt. Mỗi ngày tụng kinh niệm Phật thì hồi hướng cho chồng của bạn, cho oan gia trái chủ bạn và gia đình đã cố ý hay vô tình sát hại trong bao đời. Thêm vào đó, bạn cố gắng làm thêm nhiều việc phước lành để có thêm công đức giảm bớt nghiệp chướng thì việc trì chú sẽ rất linh nghiệm. A Di Đà Phật!

 34. dạ bạch thầy, còn có một vài thắc mắc mong được thầy giải đáp. Gia đình con chỉ có mình con là đã quy y tam bảo, nhà con ở chưa có bàn thờ phật và ảnh phật nhưng con rất muốn tụng chú đại bi. Theo con được biết thì phải đảnh lễ trước khi tụng chú đại bi. Mong thầy chỉ dẫn đôi chút cho con cách để tụng chú đại bi tại nhà. Ban đầu chưa thuộc con có thể bật đĩa và đọc theo sách để tụng theo không ạ. Con cảm ơn thầy ạ

  • Dạ nếu chưa có bàn thờ mà bạn có một ảnh Phật thì khi bạn muốn trì chú đại bi, bạn mang ảnh Phật ra để ở nơi trang trọng sạch sẽ nhất, giữ tâm thanh tịnh rồi lạy Phật và trì chú. Sau khi trì chú xong thì cất ảnh Phật cũng ở nơi trang trọng nhất. Nếu chưa thuộc thì bạn có thể đọc theo băng đĩa, sách hay cầm giấy đọc tụng theo không sao. A Di Đà Phật!

 35. Võ Văn Trường đã nói

  Dạ thưa thầy, cho con được hỏi 1 ngày mình có thể niệm CHÚ ĐẠI BI bao nhiêu lần,1 lần bao nhiêu phút , và niệm bao nhiêu câu chú ạ.Mình phải niệm trong bao nhiêu ngày ạ.Khi niệm con có thể để giấy ghi CHÚ ĐẠI BI hay máy tính trước mặt và mở 2 mắt ra đọc được không ạ, vì con chưa thuộc và chưa đọc bao giờ ạ.Nhà con thì không có bàn thờ phật, con thì đi làm giờ giấc rất lộn xộn nên không biết niệm vậy có kết quả và có đúng không ạ.Mà khi niệm thì mặt mình bắt buộc phải quay về hướng tây ạ.Mong thầy giúp con. A DI ĐÀ PHẬT.

  • Dạ niệm bao lâu và bao nhiêu lần chú Đại Bi là tùy ở bạn, trong khả năng bạn có thể làm thôi. Tuy nhiên, tốt nhất bạn nên niệm 15 đến 30 phút nhưng niệm mỗi ngày là tốt nhất hơn là ngày có ngày không, như vậy sẽ làm cho công phu tu hành của bạn bị gián đoạn. Thời gian như vậy không quá dài cũng không quá ngắn cho người Phật tử tại gia bận rộn nhiều chuyện. Nếu niệm quá lâu sẽ dễ làm cho bạn thối chí, nhiều thứ ngăn cản như mệt mỏi, buồn ngủ gây ra. Niệm Phật hay trì chú cũng vậy, mỗi ngày đều làm sẽ huân tập và rèn luyện thời khóa cho bạn. Nếu không có bàn thờ thì bạn chọn nơi thanh tịnh, sạch sẽ, bình an nhất rồi ngồi niệm. Nếu chưa thuộc bạn cầm bản chú đọc hay nhìn vào máy tính cũng được không sao, miễn sao bạn thành tâm, giữ chánh niệm thì ở đâu bạn niệm cũng được cả. A Di Đà Phật!

 36. Lê Xuân Hải đã nói

  Thưa thầy! Cứ mỗi khi đến ngày con thọ trai (một tháng 4 lần) là con đều thảy không nhớ, cứ thèm ăn thức mặn, hoặc là luôn có sự cải vả, gây gỗ, giận dữ! Xin hỏi thầy như vậy là do đâu mà ra? Làm thế nào để nhớ để thọ trai đúng ngày và khi có "nộ", như vậy con phải làm sao ạ? A Di Đà Phật

  • Có thể do nhân quả nghiệp báo của việc sát sinh nhưng cũng có thể do việc huân tập nghiệp thức như ăn chay trở thành một thói quen lâu ngày khó bỏ. Tuy nhiên, bạn có thể lạy Phật hoặc niệm ngũ bộ chú "Án lam. Án sĩ lâm. Án bộ lâm. Án ma ni bát di hồng, Án chiết lệ, chủ lệ, chuẩn đề, ta bà ha" khi bạn cảm thấy bức bách và nhớ hồi hướng công đức niệm Phật, trì ngũ bộ chú đến cho oan gia trái chủ và cả bản thân bạn nữa. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn nên có thời khóa biểu cho chính mình, có thể đánh dấu ngày ăn chay trên lịch, lưu vào điện thoại nhắc nhở hoặc nhờ người quen nhắc nhở như vậy dần dần bạn sẽ ăn chay được bình an và đúng ngày. Bạn thử xem ngày thường không ăn chay bạn có tranh cãi hay thèm ăn mặn không nên có lẽ những chuyện này không chỉ xảy ra trong ngày ăn chay mà thôi, quan trọng là bạn cố gắng điều tâm điều ý của mình cả trong ngày chay và ngày mặn nhé. Xịn cảm ơn bạn rất nhiều. A DI Đà Phật!

 37. Trang đã nói

  Da thua thay cho con hoi khi tri chu dai bi, con chi doc phan noi dung chinh "nam mo hac ra datna yaya..." (84 cau , khong tuan theo dung nghi thuc tri tung truoc va sau do thi co sao khong

  • Dạ cũng được nhưng để có kết quả tốt và nếu có thể thì bạn nên trì chú trước bàn thờ Phật, lạy ba lạy đãnh lễ tam bảo rồi bắt đầu trì chú và phát nguyện. Ở Quan Âm Tu Viện Đồng Nai mỗi tháng từ ngày 7 đến ngày 14 hàng tháng là có khóa lễ trì tụng Chú Đại Bi 24/24 giờ liên tục không nghĩ, nếu có điều kiện các bạn có thể đến tu viện cùng tụng chú đại bi với đại chúng bất cứ lúc nào bạn muốn dù sáng hay tối để nhiếp tâm và có thêm năng lực hộ trì cũng như cảm nhận được thần lực của việc trì chú đại bi. A Di Đà Phật!

 38. Lê Xuân Hải đã nói

  Thưa thầy! Con đã quy y và có phát tâm trì chú Đại bi một thời gian (mẹ bệnh- chắc là con vọng niệm), tuy nhiên gần đây gia đình có chuyện buồn nên con không thể tập trung để trì chú. Thầy cho con hỏi làm thế nào để con có thể tiếp tục trì? Con cũng muốn trì thêm Phật đảnh Tôn Thắng Đà ra ni như vậy có được không? Về nghi thức trì chú như thế nào cho đúng? Xin thầy chỉ dẫn! A Di Đà Phật!

  • Dạ bạn cứ quay lại trì chú như bình thường khi có thể không sao cả. Chú nào cũng tốt nhưng tốt nhất khi bạn phát nguyện thì nên trì một chú hoặc kinh nào đó, có thể kết hợp với việc niệm Phật như thế sẽ tốt hơn, giúp bạn dễ nhiếp tâm hơn là trì nhiều chú sẽ dễ sinh loạn tâm vọng tưởng như vậy sẽ dễ làm bạn sinh phiền não, không đưa đến kết quả tốt. Nghi thức trì chú như ở trên đã trình bày và đã trả lời cho nhiều bạn, bạn đọc lại cho rõ nhé. A Di Đà Phật!

 39. le bá tiền đã nói

  con đã qui y tam bảo rồi, nhưng con chưa có điều kiện để ăn chay , còn gia đình vợ con và công việc phải tiếp khách liên tục, mỗi sáng con đều tắm sạch sẽ, lên bàn thờ phật mặc áo tràng lễ Phật tụng trú Đại bi và chuẩn đề như vậy có được không ; Xin Thầy hoan hỷ cho con hay? An Di Đà Phật;

  • Dạ nếu chưa thể ăn chay được nhiều thì cố gắng tránh sát sanh, ăn chay được bao nhiêu thì ăn, không ăn được đủ ngày thì ăn nửa ngày cũng còn tốt hơn là toàn ăn mặn. Dù bạn ăn chay hay ăn mặn thì vẫn có thể tu hành, niệm Phật, trì chú được, đừng để việc chay mặn làm chướng ngại việc tu hành. Mặc dù vậy, ăn chay dù ít dù nhiều đều rất tốt kể cả cho việc tu hành và sức khỏe. Để việc trì chú, tụng kinh niệm phật có hiệu quả thì bạn nên cố gắng tin sâu nhân quả tội phước, sống thiện, làm thiện, giúp đỡ mọi người thì thiện căn tăng trưởng như vậy việc tu hành sẽ rất có tiến triển. Xin chúc bạn tinh tấn tu hành. A Di Đà Phật!

 40. nguyen thi thuy an đã nói

  Thầy cho con hỏi: Đang làm việc hoặc đang điều khiển xe trên đường có tụng trì chú đại bi được không? Có niệm phật được không?

  • Dạ không nên thưa bạn. Nếu bạn đang lái xe thì phải lo lái xe, làm gì một thứ thôi. Nếu lái xe mà trì tụng chú hay niệm Phật thì đó là vọng niệm, không phải chánh niệm, không tập trung lái xe sẽ gây ra tai nạn. Làm việc gì tập trung vào việc đó, không làm một lúc nhiều việc phân tâm thì đó cũng là một cách tập tu hành chánh niệm đó bạn. A Di Đà Phật!

 41. Trên mạng bây giờ có rất nhiều audio hay video tụng kinh chú đại bi, lúc rảnh rỗi con mở lên nghe có được không, hay chỉ được tụng niệm khi rãnh rỗi thôi ?

 42. Phương Liên đã nói

  Thưa thầy, con chưa phải là phật tử quy y tam bảo nhưng con hay niệm Phật và gần đây con có tụng chú đại bi. Vì ở trọ đông người nên con không có bàn thờ Phật. Hằng ngày con thường ngồi tụng chú và niệm Phật bằng việc ngồi trước màn hình máy tính. Nếu niệm Phật thì con tìm một hình ảnh về Phật rồi ngồi chắp tay búp sen và tụng niệm. Còn khi tụng chú đại bi con mở bài của các thầy tụng và nương vào đó tụng theo. Mặc dù là ngồi trước màn hình máy tính nhưng con cứ quán tưởng như đang ngồi trước bàn thờ Phât, như vậy con có bị tội gì không và con có nên hành trì như vậy không, xin Thầy giải đáp giúp con.

  • Dạ nếu điều kiện không cho phép bạn được ngồi trước bàn thờ trang nghiêm lạy Phật, trì tụng chú đại bi mà bạn tụng đọc từ máy tính với cả sự thành tâm cung kính thì không sao, rất tốt. Để có kết quả tốt trong việc trì tụng chú đại bi hay niệm Phật, bạn cố gắng làm thêm nhiều việc thiện, học theo hạnh Đức Phật giúp người, tu sửa sám hối lỗi lầm, ăn chay càng nhiều càng tốt thì bạn sẽ được ân triêm trong những lời nguyện cầu mong ước. Xin mến chúc bạn tinh tấn tu hành, thân tâm an lạc. A Di Đà Phật!

 43. Hiền Nga đã nói

  Kính bạch thầy! Con có thể đánh răng rửa mặt trước khi đi ngủ, mặc quần áo chỉnh tề rồi ngồi trên giường trước khi đi ngủ tụng chú đại bi được không ạ. Xin thầy hoan hỉ chỉ giúp con ạ.

  • Tốt nhất và để thanh tịnh nhất thì bạn nên đọc tụng trì chú trước bàn thờ Phật, như thế sẽ dễ nhiếp tâm hơn. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện thì bạn muốn tụng niệm ở đâu cũng được. Ở những nơi bất tịnh thì bạn nên niệm thầm là tốt nhất. Nếu bạn muốn ngồi trên giường trì tụng trước khi đi ngủ thì nên tụng thầm nhiếp tâm với hơi thở rồi đi ngủ sẽ rất tốt. A DI Đà Phật!

 44. Van Khanh đã nói

  Con xin hoi la tung chu dai bi khong ngân nhu cac thay o chua thi con doc tung chu nhu vay co van duoc chu a? cac bai chu con deu doc thoi chu khong lam nhu cac thay duoc, nghe khong hay nhung con doc rat ro rang va ngoi truoc ban tho Phat. o nha tu doc kinh va tri chu thi doc nhung bai chu minh thich hay phai lam theo dung bai bang ah?

  • Dạ được không sao. Bạn không cần phải bắt chước giống các thầy. Bạn ngồi trước bàn thờ Phật trì tụng đọc rõ ràng thành tâm miễn sao bạn an lạc, thoải mái, thanh tịnh là được. A DI Đà Phật!

 45. Minh Hưng đã nói

  Thưa thầy, con đang ở nhà thuê với gia đình,nhà buôn bán nên để hàng hóa hơi chật không gian , phòng của con ở trên lầu vừa là phòng học , phòng ngủ. áo quần con móc trên tường, nhưng lại có 2 bàn thờ cô, cậu ...( cái này con không rõ lắm ) và con có treo 2 bức ảnh phật (phật nghìn tay, với ảnh phản chiếu vừa phật tổ và phật bà) trên cao hướng ra trước nhà để con tụng chú đại bi. Nhà để bàn thờ và treo tương phật như vây nên con không biết ngủ như thế nào để không mang tội bất kính nên con ngủ sát cửa chính trước 2 ảnh phật như vậy có sao không ạ. Lúc trước con đọc chú đại bi thường xuyên mỗi ngày 5 chú đến 9 chú. Nhưng giờ do việc học càng ngày càng nhiều nên đầu óc rất mệt mỏi, từ đó có quên đọc chú đại bi luôn. Con không biết làm sao vẫn đảm bảo đọc chú đại bi nữa, Mong thầy cho con ý kiến. Cảm ơn Thầy nhiều. A di đà Phật

  • Dạ nếu nhà chật mà bạn ngủ trước bàn thờ Phật thì không sao. Tuy nhiên, việc sắp xếp đặt bàn thờ Phật nên để ở nơi trang trọng nhất, cao nhất trong nhà và giữ gìn sạch sẽ, tránh làm những điều bất kính trước bàn thờ Phật. Không nên treo quá nhiều ảnh Phật ở những nơi không cần thiết như một kiểu trang trí vì như thế là bất kính, chỉ nên ở nơi thờ tự hoặc ở nơi trang trọng tạo sự thành tâm trong nhà. Khi nào có điều kiện thì bạn niệm chú đại bi. Nếu không thể ngồi trước bàn thờ thì khi học bài, giữa giờ học bạn ngồi ngay thẳng giữ tâm thanh tịnh trì chú đại bi giải lao cũng được. Bạn đọc các bài viết sau để rõ hơn nhé. A Di Đà Phật! http://linhsonphatgiao.com/7/2/2013/tu-hanh-niem-phat-co-duoc-quan-he-vo-chong-khong-co-nen-treo-anh-duc-phat-trong-phong-ngu-khong.html http://linhsonphatgiao.com/5/1/2014/niem-phat-khi-di-nha-ve-sinh-co-mang-toi-khong-co-nen-tri-chu-dai-bi-o-phong-tro-khong.html

 46. Vân đã nói

  Dạ thưa thầy, cho con xin phép được hỏi ạ, cũng như 1 số bạn trên, con đang là sinh viên ở trọ nên không có điều kiện lập bàn thờ, nhưng thep con tìm hiểu thì được biết nghi thức đầy đủ phải có bàn thờ thờ phật và bồ tát để quỳ lạy trước khi trì chú ạ, nên con chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi phát nguyện rồi trì chú được không ạ, và con ngồi hướng về phía tây ạ. Con cám ơn thầy ạ.

 47. Tico đã nói

  Xin hoi, toi rat tha thiet cau xin sam hoi nhung duoc vai ngay thi lai tai pham lai loi do( toi ta dam), vay xin hoi lam sao de toi dut duoc toi loi nay, co cach nao de toi sam hoi diet sach toi loi hay khong, adidaphat, xin cho toi loi khuyen !

  • Hiep đã nói

   Ban nen mot long niem quan the am bo tat thi ta dam se san dan tieu tan thoi, trong kinh pho mon co ghi: Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục. Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận. Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si. Vô Tận Ý! Quán Thế Âm Bồ Tát có những sức uy thần lớn, nhiều lợi ích như thế, cho nên chúng sinh thường phải một lòng tưởng nhớ. Sieng nang hang tri niem bo tat quan am nha ban, minh tin ban se dep ngon lua ta.

  • Dạ tất cả là tùy ở bạn thôi. Việc rèn luyện sửa sai đôi khi do nghiệp chướng huân tập nhiều đời nhưng cũng là do tâm bạn khởi ý. Không bao giờ muộn để sám hối còn hết hay không tất cả do bạn. Bạn có thể tránh không để chuyện như vậy xảy ra, đọc sách hay, niệm Phật, tụng kinh, thiền hành, lạy sám hối, tất cả đều cần có thời gian hành trì thực hiện mới được. Xin tặng bạn bài thơ này nhé: "Tội từ tâm khởi đem tâm sám Tâm đã tịnh rồi tội liền tiêu Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không Thế mới thật là chân sám hối" A Di Đà Phật!

 48. han thi hai đã nói

  con cam on thay rat nhieu. Na mo a di da phat , na mo quan the am bo tat. Na mo dai the chi bo tat....

  • @ Thị Dương: Dạ trì chú khi bị kinh nguyệt không sao cả, linh hay không ở thân tâm không phải là hiện tượng sinh lý của nữ. Bạn đọc bài viết này để rõ hơn nhé. Xin chúc bạn tinh tấn tu hành http://linhsonphatgiao.com/27/9/2015/co-phai-nguoi-nu-nhieu-chuong-duyen-kho-tu-va-lam-xa-loi-mat-linh-nghiem-vi-khong-sach.html

  • Thị dương đã nói

   Mình bị Kinh nguyệt mà trì chú như vậy có còn linh nghiệm không

 49. Vân Khanh đã nói

  Thưa thầy, mình mắc lỗi rồi liền sám hối bằng cách niệm Phật và đọc chú gày 5 lần và mỗi đêm con đều tụng chú Đại bi 5 biến trước khi ngủ vì con ngh noi như vậy la tốt nhưng sao đầu con cứ nghĩ đến những chuyện không hay và rất hay có những ý nghĩ không tốt, con nên làm sao, tụng Chú trong phòng con có bận áo tràng, và đóc lớn thành tiếng, như vậy có được không ạ, con cám ơn thầy

  • Dạ vậy điều tốt nhất là bạn học hạnh buông xả. Những việc bạn nhớ tưởng ấy cũng chỉ là vọng niệm, đừng cố gắng khổ đau đấu tranh với những vọng niệm ấy. Bạn cố gắng buông xả, nhận biết khi những suy nghĩ ấy đến rồi quên đi, thời gian sẽ giúp bạn điều tâm dần dần. Bạn có thể niệm Phật, hít thở, thiền hành để loại bỏ những loạn tưởng trong tâm. Việc niệm chú trong phòng nếu thanh tịnh đọc lớn không sao. Ở những nơi bất tịnh như nhà vệ sinh thì bạn nên niệm thầm. Xin chúc bạn tinh tấn tu hành. A Di Đà Phật!

 50. Tran Vinh đã nói

  Thưa sư ! Cho con hỏi một vài điều sau đây con mắc phải không biết con làm vậy đã có lỗi vs phật pháp không ? 1.Trong lúc con tung chú đại bi vào mỗi tối thì con hay suy nghĩ chuyện khác lắm con ko thật sự tịnh tâm đc ? 2. Trog lúc con tụng con hay suy nghĩ về nhưng việc xấu mà mình đã làm dẫn đến việc tụng không đang hoàn con tụng lộn tùm lum hết ( từ giữa rồi lên trên , từ trên rồi lại xuống , từ dưới rồi lại lên trên ) ? 3. Khi con tụng thì con lại không tụng đúng như lời sư dạy là ( Tịnh pháp giới chơn ngôn 7 lần Nhưng Con tụng hoài đôi khi hơn đối khi thiếu vì không tập trung và con đếm lộn ? 4. Khi con ở nhà hay ở ngoài đường đôi khi con lo lắng , hồi hộp con hay tụng chú đại bi nhưng vì con chưa thuộc nên con tụng được nửa chừng thì con dừng lại rồi có khi con tu chú sai chỗ nữa ? 5. Sư ơi cho con hỏi , con nói dối và bịa chuyện , nhưng việc nói dối và bịa chuyện đó không có hại nó mang niềm vui , làm cho ng khác tin con để làm một chuyện gì đó có ích và tốt đẹp ? Con mong chỉ dạy cho con , và giúp con . Để con tịnh tâm trong việc tu hành trở thành người tốt !

  • Dạ hướng dẫn ở trên chỉ cho các bạn nào chưa biết và thực hành còn lại là tùy duyên, bạn tụng không đủ hay nếu có thiếu cũng không sao, miễn bạn giữ được tâm thanh tịnh trong lúc tụng là được. Tâm loạn động khi trì chú, tụng kinh là điều hết sức bình thường, không có gì bạn phải lo lắng, phải cần thời gian hành trì rất lâu mới nhiếp tâm được. Nếu tụng sai thì bạn cứ tiếp tục tụng rồi quay trở lại không sai, nếu chưa nhuần nhuyễn thì bạn cầm giấy mà tụng từ từ, không vội, tụng nhiều lần bạn sẽ thuộc thôi. Những suy nghĩ cả xấu và tốt xảy ra khi bạn trì tụng chú là bình thường, bạn đừng cố gắng chống chọi với những vọng tâm ấy, chỉ biết là có vọng tâm rồi quay trở lại việc trì chú. Bạn có thể cầm chuỗi hay nhiếp tâm vào hình ảnh một vị Phật trước mặt để giảm bớt loạn nhưng cần phải có thời gian hành trì rất là dài lâu, có người một đời và có người nhiều đời mới mong thanh tịnh tâm được. Còn việc bạn nói dối nhưng với tâm gì mới là chuyện khác. Nếu nói dối vì để có lợi cho người khác, làm lợi ích cho người khác chứ không phải vì lợi ích cho bản thân bạn hoặc mang điều hại đến cho ai thì cũng không sao cả. Ngược lại, nếu nói dối vì để che đậy những hành động sai trái của mình, vì lợi của mình có hại cho người khác, vì ác ý thì bạn nên tránh và sám hối. Chúc bạn tinh tấn tu hành nhé. A Di Đà Phật!

 51. Đỗ An đã nói

  Thưa Sư, cho con hỏi về việc trì Chú Đại bi: Khi trì con hay bị ngáp như vậy có sao không? Con trì theo bản đã phổ nhạc có được không? Con không làm theo nghi thức như trên mà chỉ Trì Chú Đại bi thôi có được không? Sau Khi trì con mới phát nguyện có được không? Mong Sư cho con lời khuyên ạ!

  • @Trấn Vinh: Nếu vậy bạn nên tụng thầm thì không sao cả. A Di Đà Phật!

  • Trấn vinh đã nói

   Thưa sư , cho con hỏi điều này . Mỗi tối trước khi ngủ con hay tụng chú này nhưng khi con tụng chú con không mặc áo chỉ mặc quần thôi , nhưng vậy thì con có lỗi với phật không thưa sư ?

  • Dạ thưa không sao cả, bạn phát tâm và thích với bản chú đại bi nào bạn có duyên và thích là được. Hướng dẫn ở trên chỉ là chung đầy đủ cho những bạn chưa biết. Tuy nhiên, tùy từng hoàn cảnh và từng người cụ thể mà có sự điều chỉnh thích hợp không sao cả. Còn nếu ngáp thì cũng là điều bình thường thôi, xong rồi bạn lại trì tiếp, không phải quan tâm đến nhiều. Trì xong bạn phát nguyện cũng được, không sao, miễn bạn cố gắng giữ chánh niệm, tinh tấn trì niệm mới là điều quan trọng. A Di Đà Phật!

 52. ngoc ha đã nói

  Thưa thầy, năm nay con 28t, tình duyên và công việc đều trắc trở, lỡ làng, cứ tưởng mọi việc đều suôn sẻ nhưng đến phút cuối lại tan tành. Con chỉ mới tụng chú đại bi được vài ngày để mong lòng thanh thản, con cũng thường ăn chay, nhưng trong lòng con lại hy vọng là nếu thành tâm thì có thể đạt được nguyện vọng của mình. Có phải con quá tham lam nhưng ngoài việc hy vọng như vậy ra con không còn gì để bám víu. Con sợ suy nghĩ của con như vậy sẽ khiến việc tụng kinh, ăn chay của con vô nghĩa vì lòng con không được trong sáng. Mong thầy cho con lời khuyên.

  • Dạ thưa những điều bạn mong muốn để được an lạc, hạnh phúc đều không có gì là sai trái cả, chỉ trừ khi bạn mong những điều ác nghiệp hay gieo ác nghiệp cho ai thôi. Đó là những điều mong muốn hết sức bình thường và ai cũng đều mong muốn tu hành, niệm Phật trước là để an lạc cho mình, sau giúp giảm tiêu ác nghiệp để có thiện nghiệp nên bạn cứ tiếp tục ân chay, niệm Phật, tụng kinh nhé. Điều quan trọng để tụng kinh, niệm Phật được kết quả thì bạn cố gắng tin sâu nhân quả tội phước, làm lành, lánh dữ, ăn chay giúp người thì bạn sẽ được viên mãn những gì mình mong muốn. A Di Đà Phật!

 53. Trần Thanh Thanh đã nói

  Nam Mô A Di Đà Phật! Thưa thầy. Hôm trước con có vào một ngôi chùa ở Cổ Nhuế, Hà Nội để lễ Phật, con thấy trong chùa, khu vực dành cho sinh hoạt nơi ở của các thầy trong chùa có treo các lồng nuôi chim ở đó. Như vậy thì có tội không thưa thầy, vì con nghĩ nhốt chim trong lồng như vậy cũng là có tội, mà tại sao các thầy ở chùa lại không phóng sinh các con chim đó cho chúng được tự do. Nhưng con lại thấy nếu nuôi chim trong chùa như vậy thì những con chim hàng ngày có thể nghe tiếng tụng kinh, niệm Phật thì cũng là điều rất tốt. Như vậy thì việc nuôi chim trong chùa như thế là đúng hay sai ạ. Con rất mong sớm nhận được hồi đáp của thầy ạ. Con xin cảm ơn thầy.

  • Dạ do duyên thôi bạn, chúng tôi không biết rõ do tâm ý của người nuôi chim ở chùa nên không thể trả lời được ạ. Nếu duyên chú chim ở chùa để nghe kinh pháp giải thoát thì cũng là phước của chú chim ấy còn hơn bị thoát ra ngoài bị người ta bắn giết. Phóng sinh là giúp mang lại sự sống cho các lòai bị cướp bắt sát hại vì miếng ăn, giúp gieo duyên lành cho các con vật ấy đến với tam bảo kiếp sau thoát kiếp cầm thú. Chú chim ấy nếu có ở chùa cũng không bị bắn giết và nếu có duyên nghe kinh pháp cũng tốt. A Di Đà Phật!

 54. Maithao đã nói

  Cho con xin hoi là con muốn niệm chú đại bi Nhung do con còn đi học nen khi về nhà rất mệt nen con thường nằm và niệm thầm chú đai bi nhu thế có đuoc khong ạ

 55. dạ kính thưa Sư cho con hỏi. Con không phải là phật tử,gia đinh con cũng không thuộc đạo phật. gia đinh con chỉ thờ ông bà thôi. Cho con hỏi con có thể đọc CHÚ ĐẠI BI ĐƯỢC k ạ?

  • Dạ được, rất tốt, không sao ạ. Bạn theo niềm tin tôn giáo gì mà muốn phát tâm trì tụng Chú Đại Bi đều rất là tốt, nghĩa là trong vô lượng kiếp đã gieo mầm Phật pháp rồi đấy ạ. Chúc bạn tinh tấn tu hành niệm Chú Đại Bi thuần tâm nhé. A Di Đà Phật!

 56. Linh đan đã nói

  Thưa sư cho con hỏi.! Con xa nhà đã được hơn 1 tháng để xin việc làm nhưng mọi việc đều không suôn sẻ như con nghĩ. Tình cờ con có đọc qua kinh chú đại bi vậy con có thể ngồi ở chỗ trọ không mặc áo tràng đọc có sao không ạ.

  • Dạ được không sao cả, bạn muốn trì niệm Chú Đại Bi ở đâu cũng được miễn giúp bạn thân tâm an lạc. Nếu ở những nơi bất tịnh thì bạn niệm thầm rất tốt và có phước. Xin chúc bạn tinh tấn tu hành nhé. A DI Đà Phật!

 57. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT! Bạch thầy ! con đang đi học nhưng con rất thích tụng chú đại bi con ít đi chùa thường xuyên chỉ có tối 30,1 ,14,15 con mới lên chùa mới lên chùa một lần để tụng kinh chú đại được .con có rủ các bạn mỗi tối cùng nhau tụng kinh chú đại bi rồi đi ngủ nhưng con không biết tụi con có thể tụng kinh trong phòng được không và có cần làm đúng theo như quý thầy ở chùa không ạ?và tụi con có cần mang áo tràng không ạ?nếu đượ thì tụi con phải làm sao hả thầy !xin thầy giúp con !

  • Dạ thưa được không sao, rất tốt. Nếu ở phòng trọ không tiện việc lập bàn thờ bị mỗi tối trước khi tụng Chú Đại Bi, các bạn tắm rửa sạch sẽ, mang một ảnh Phật để ơ nơi trang trọng nhất phòng rồi các bạn cùng ngồi với nhau tụng Chú Đại Bi, tụng xong rồi thì mang cất ảnh Phật cũng được nhưng đừng để ảnh Phật chung với các hình ảnh hay các đồ vật không tôn nghiêm khác. Các bạn có hay không mặc áo tràng đều được cả. Hướng dẫn ở trên chỉ là đúng theo hình thức tốt nhất có thể nhưng cũng tùy ở nơi và trường hợp nếu không thể thực hiện đủ cũng không sao, điều cần nhất là ở sự thành tâm, có tâm hướng Phật, nguyện làm việc lành, sống thiện nghĩ thiện thì ở đâu các bạn cũng đều có thể trì tụng Chú Đại Bi được cả. "Phật tại tâm" là ở chỗ này vì "tâm bình thế giới bình, tâm an vạn vật an" các bạn nhé. Chúc các bạn tinh tấn trì tụng Chú Đại Bi theo con đường hướng thiện của Phật Pháp nhé. A DI Đà Phật!

 58. Trần Thanh Thanh đã nói

  Thưa thầy, con rất thích tụng chú đại bi, nhưng con thấy có người bảo nên trì chú bằng tiếng phan. Thưa thầy là nên trì chú Đại Bi bằng tiếng việt hay tiếng phạn ạ? con cảm ơn thầy rất nhiều ạ A Di Đà Phật

  • Dạ bạn có duyên và thích đọc bản chú đại bi nào , tiếng phạn hay tiếng Việt đều tốt cả, chủ yếu là giữ tâm an tịnh. Để việc trì chú được hiểu quả hơn bạn nên cố gắng sửa đổi tâm mình bằng việc cố gắng sống thiện, nghĩ thiện, nói thiện, giúp ích mọi người, ăn chay trong khả năng thì kết quả sẽ rất tốt. Bạn đọc bài viết HT đã trả lời như trên để rõ hơn nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. A Di Đà Phật1

 59. Kính Bạch Thầy. sao mỗi lần con niêm Phật nhất là niệm Quan Thế Âm thì không hiểu sao nước mắt con tuông trào như bị ai đánh khóc( đôi khi con rất sợ nhất là đi chùa sợ mọi người nhìn vào suy nghĩ chắc con có vụ gì mà khóc dữ vậy. Đây là nguyên cơ vì sao hả thầy. Có lần con tụng chú Đại Bi nghe được mùi thơm của hoa thoản qua, làm con rất sợ vì không biết sao có mùi thơm này hỏi người thân họ cười nói con hoan tưởng,

  • Mô Phật! Chỉ là do vọng niệm sinh ra thôi bạn nên bạn đừng để ý hay trụ chấp vào những cảm thọ ấy. Tốt nhất nếu bạn niệm Phật hay niệm Quán Thế Âm và bạn hay chảy nước mắt thì giờ bạn ngồi thiền trụ vào hơi thở, trụ vào câu Phật hiệu hay lần chuỗi niệm Phật, thay đổi cách tu hàng ngày một thời gian xem thế nào. Điều quan trọng bạn nên biết những mùi hương hay bất cứ điều gì xảy ra cũng chỉ là vọng niệm, không có thật nên đừng chấp vào sẽ càng loạn động hơn bạn nhé. Đã biết đó là không thật thì nên buông bỏ, đâu cần gì phải nói kể cho người khác phải không để sinh ra tranh luận, mình tu mình biết thế là được. Xim cảm ơn bạn nhé. A Di Đà Phật!

 60. Kính bạch thầy! Xin Thầy cho con hỏi là nếu con trì Chú Đai Bi và tụng kinh trong phòng ngủ mà tụng ra tiếng thì có p là mắc tội không ạ? và tụng trog phòng ngủ con vẫn tụng như nghi thức ở trên Thầy dạy thì có được không ạ? Trong phòng con có treo một bức ảnh Quán Thế Âm Bồ Tát dưới dạng lịch do một Chùa tăng thì con có mang tội bất kính không thưa Thầy? Mong Thầy giúp con, con xin cảm ơn Thầy ạ! Nam Mô A Di Đà Phật!

  • Mô Phật! Nếu không có duyên trì tụng trang nghiêm truớc bàn thờ mà bạn trì tụng ở phòng ngủ hay các nơi không trang nghiêm, tránh nhà vệ sinh thì bạn nên niệm thầm. Bạn đọc bài viết này để rõ hơn nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. http://linhsonphatgiao.com/7/2/2013/tu-hanh-niem-phat-co-duoc-quan-he-vo-chong-khong-co-nen-treo-anh-duc-phat-trong-phong-ngu-khong.html

 61. VÕ Thị Thọ đã nói

  A Di Đá Phật ! Thưa sư, có một lần con vào nhà vệ sinh để rửa tay nhưng lại nghe thấy tiếng nhà ai tụng kinh nên bất giác niệm vài câu chú Đại Bi. Nếu như vậy con đã có tội đúng không sư. Vậy con phải nên làm gì ạ? Con mong Sư chỉ dạy cho con biết. A Di Đà Phật.

  • Mô Phật! Dạ không sao đâu bạn à. Lúc ấy chỉ là tâm bạn trỗi lên muốn tụng kinh trì chú chứ không phải bạn cố ý. Bạn lạy sám hối thế là được rồi cố gắng trì niệm trở lại đúng nơi không sao cả. Ở những nơi không được trang nghiêm như trước bàn thờ thì bạn niệm thầm thế là được và tránh không niệm ở nhà vệ sinh thì không sao cả. Xin chúc bạn tinh tấn trì niệm tinh chuyên nhé.

 62. Liên Anh đã nói

  Dạ bạch Thầy, con là một phật tử tại gia,do nhân duyên Phật pháp nên con đã tìm hiểu dc Chú Đại Bi qua những video của Hoà thượng Tuyên Hoá, con thấy Chú Đại Bi rất hay và muốn trì tụng,nhưng con đã lỡ hứa với Đức Phật và Bồ tát Quan Âm mỗi ngày trì tụng 21 biến để hồi hướng cho các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của con để họ dc siêu thoát,và con cũng hồi hướng cho người thân của con ăn chay,nhưng do công việc nhiều quá nên con đã sao lãng việc trì tụng chú đại bi,con cảm thấy không dc thanh thản trong thời gian qua,xin Thầy cho con hỏi,việc lãng quên ấy con có mắc tội không,và làm cách nào con có thể sám hối với Đức Phật và Bồ tát quan Âm và các vị Chư Thiên để dc trì tụng lại,con sẽ trì tụng thường xuyên,con đang rất hoang mang,xin Thầy cứu con với.Con mong tin Thầy sớm

  • Dạ thưa bạn không mắc tội gì cả, bạn trì được bao nhiêu thì phước của bạn bấy nhiêu thôi. Phật và Bồ Tát thương chúng sanh như con có đâu mà bắt tội bạn. Nếu không thể ngồi trước bàn thờ trì tụng chú đại bi thì khi nào rãnh rỗi, ở chỗ làm, hay ở đâu mà bạn có thời gian rãnh, bạn bỏ ra vài phút cũng trì được vài biến đại bi nên lúc nào ở đâu bạn cũng có thể trì được cả, đừng lo lắng nhé. Không có gì phải lo sợ tội sám hối cả nhưng nếu bạn muốn tinh tấn hơn, bạn vẫn có thể lạy Phật xin sám hối nghiệp chướng phiền não làm bạn không thể trì tụng đại bi hay niệm Phật thường xuyên, giờ bạn sẽ tín tâm hơn, như là một lời hứa phát nguyện giúp mình tín tâm hơn thôi. Bạn cố gắng sống thiện, nghĩ thiện, làm thiện, ăn chay thì việc trì chú của bạn sẽ có hiệu quả vô cùng. Mến chúc bạn thân tâm an lạc và tiếp tục trì chú, tu hành tốt nhé. A DI Đà Phật!

 63. Hoàng Chinh đã nói

  Thưa Thầy! Con năm nay 20 tuổi và con đang học đại học. Con rất hay đi lễ chùa vào ngày rằm và mùng một cùng gia đình, nhưng con không biết quy y là phải như thế nào ạ? Từ nhỏ tới giờ con chỉ biết niệm Phật và đi lễ phật cùng bố mẹ, khi đi đường con hay niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, con tình cờ biết đến Chú Đại Bi trên facebook Quán Thế Âm Bồ Tát, con có lên mạng tìm hiểu và biết đến công năng và tác dụng của Chú Đại Bi, con rất thích và con cũng muốn đọc chú mỗi ngày để hạn chế bớt tính nóng nảy, giận dữ của mình, nhà con không có bàn thờ Phật nên con chỉ ngồi quay mặt về hướng tây đọc chú mỗi tối, và con đang thực hành ăn chay trường để phát triển tâm từ bi hơn nữa, nhưng con vẫn băn khoăn là con không có lên chùa quy y tam bảo và sám hối mỗi tháng, con chỉ đọc chú ở nhà một mình và con không biết nghi thức đọc chú nào đúng nhất khi không có bàn thờ Phật và con đọc chú như vậy có lỗi gì không? con còn nhỏ tuổi và còn đang đi học nên hiểu biết còn nông cạn mong thầy có thể giải đáp giúp đỡ con trong việc tu hành sao cho đúng. A DI ĐÀ PHẬT!!!

  • Dạ thưa khi bạn trì chú, có duyên với chú đại bi nên thích trì chú giúp cho thân tâm an lạc thì bạn cứ tiếp tục trì tụng không sao cả. Khi bạn niệm Phật tức là bạn đã tự gieo duyên tự quy y cho chính bản thân bạn rồi, chỉ là tướng chưa quy y nhưng tâm bạn đã quy y nên không sao cả. Nếu không có duyên và chưa đủ duyên đến chùa tụng kinh, lạy sám hối với đại chúng và quy y có pháp danh nhưng bạn phát tâm tự trì tụng, tự niệm Phật, ăn chay, làm lành lánh dữ thì trong nhiều kiếp bạn đã tu hành theo con đường nhà Phật rồi nên bạn cứ tiếp tục làm nhé, không có lỗi gì cả và rất tốt. Bạn cố gắng nguyện cầu tam bảo gia hộ để gặp được vị thầy của mình giúp bạn tu hành như thế sẽ rất tốt còn không cũng không sao cả. Đạo Phật là ở tâm và bạn làm gì mới là điều quan trọng. Nói theo pháp tướng thì bạn mới chính thật sự là vị thầy của bản thân mình vì chỉ có bạn mới tự giải thoát cho mình mà thôi nên cứ yên tâm trì tụng, thực hành đúng theo lời Phật dạy nhé. Còn cách thức trì tụng hay đọc như thế nào thì bạn đọc bài viết trên sẽ rõ hơn nhé. HT Thích Giác Quang có trả lời ở trên là "Gia đình Phật tử phát tâm tụng thần chú ở bản kinh nào thì tụng theo bản kinh đó, không phải bị lỗi" nên bạn có duyên với bản kinh nào thì trì tụng theo bản đó không sao cả. Chúc bạn thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường như ý nhé. A Di Đà Phật!

 64. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy gia đình con đã có duyên với phật pháp được 1 năm rồi và đang sinh hoạt cùng đạo tràng thập thiện xin thầy cho con hỏi mỗi lần trì tụng hồng danh phật và nghi lễ tụng giới sao con cứ chảy nước miếng làm con không thể tụng niệm được xin thầy hoan hỉ cho con bí quyết để chữa khỏi tật xấu này để con tu tập cho được tinh tấn mong thầy giúp con A Di Đà Phật.

  • Bạn thật có duyên với Phật pháp. Dạ tốt nhất thì bạn nên có thêm một thời khóa lạy Phật ở nhà và hồi hướng cho các oan gia trái chủ, cửu huyền thất tổ ngoài việc đến chùa tụng kinh lạy Phật với đại chúng thì một thời gian việc chảy nước miếng của bạn hy vọng sẽ khỏi. Bạn thử thực hành đi nhé. A Di Đà Phật!

 65. Hoàng Chinh đã nói

  Thưa Thầy! C0n năm nay 20 tuổi, gia đình c0n không có bàn thờ Phật mà chỉ có bàn thờ tổ tiên và 1 bàn thờ Đức Thánh Trần. Gia đình c0n bố mẹ rất hay đi lễ các chùa và c0n rất thích đi lễ,lạy phật cùng bố mẹ và Từ nhỏ được Bà nội dạy niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm và c0n thường xuyên niệm khi đi đường cho tới bây giờ vẫn vậy.tình cờ c0n biết tới Chú Đại Bi qua facebook, c0n có tìm hiểu về chú đại bi trên mạng và trì chú theo hướng dẫn. c0n thường niệm chú vào 22h hàng ngày, c0n chỉ ngồi một chỗ yên tĩnh tr0ng phòng niệm, khi c0n niệm được gần 1 tháng thì có nói với Bà nội và đưa cho Bà xem quyển sách c0n ghi đầy đủ nghi thức niệm thì Bà c0n bảo là c0n ko đc phát nguyện như thế. Vì bây giờ c0n đang đi học, chưa làm được gì để công đức,cúng bái cũng như giúp đỡ được những người nghèo khổ,phát nguyện như thế mà không làm được là mang tội. Nên gjờ c0n chỉ niệm danh hjệu Bồ Tát Quán Thế Âm và danh hiệu A Di Đà Phật x0ng c0n niệm chú. Nhưng C0n vẫn rất thắc mắc,không biết Bà nội c0n nói như vậy đúng không? Và c0n niệm chú như bây giờ thì có đúng và hiệu nghiệm không. M0ng Thầy giúp c0n để c0n biết đường tu tập cho đúng ạ. C0n Cám Ơn Thầy! A DI ĐÀ PHẬT!

  • Dạ thưa nếu bạn trì tụng chú đại bi mà thấy thân tâm an lạc thì cứ trì không sao cả. Phật giáo là ở tâm chứ không phải ở việc mâm quả tiền bạc và có rất nhiều việc bố thí khác nhau. Người có tiền của bố thí cho người khác thì đó là tài thí còn không có tiền của mà mong làm những điều lành, không sát sanh hại vật, ăn chay, niệm Phật, mong những điều tốt cho người khác, làm người khác vui, nói lời từ ái thì đó là bố thí vô úy thí, rất là tốt. Việc phát nguyện để nương mong làm những điều tốt, điều thiện, nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc thì đó là điều rất tốt. Do đó, việc bạn trì tụng và phát nguyện nương làm điều lành để có động lực tinh tấn tu hành, nguyện từ bỏ làm điều ác, nguyện giúp người, giờ bạn chưa có khả năng giúp về tài thí thì giúp bố thí vô úy thí thì rất đáng được hoan nghênh, không có gì là tội lỗi cả. Điều quan trọng là ở tâm bạn là bạn phải tự sửa bỏ những tánh xấu của mình, tin sâu nhân quả tội phước thì việc trì tụng của bạn sẽ rất có hiệu quả. Tốt hơn nữa bạn nên tìm một vị thầy để giúp bạn trên con đường tu hành. Nếu chưa đủ duyên gặp được thầy thì bạn cố gắng trì niệm chú, lạy Phật nguyện sớm gặp được vị thầy của mình nhé. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. A Di Đà Phật!

 66. Thưa Thầy, con mang pháp danh là Thiện Cảnh, sau khi con quy y, sư thầy đã cho gia đình con 1 quyển kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Bổn Nguyện Công Đức, gia đình con đã đọc hết 49 ngày, và giờ không còn đọc nữa, con có tờ giấy về CHÚ ĐẠI BI, con đang rta61 thắc mắc và lo sợ mình làm trái nhiều điều khi đọc như: không ngồi tụng trước bàn thờ, không y phục chỉnh tề, và đang định tụng trì trong phòng ngủ, vì con không có nhiều thời gian nên không thể nào có được những điều tất yếu khi tụng, nuhng7 con luôn luôn chắc rằng tâm con luôn thành thật để đọc chú, xin sư thầy hãy cho con lời khuyên, mong thầy giúp, A Di Đà Phật.

  • @Hoài Nam: Nếu không có điều kiện có thể ăn mặc chỉnh tề, trang nghiêm như hướng dẫn trì tụng kinh chú thì bạn có thể niệm thầm tụng thầm không sao cả, chỉ tránh không tụng niệm ở những nơi cấu uế hay không tôn kính như nhà vệ sinh mà thôi. Lòng chí thành mới chính là điều cần thiết. Tuy nhiên, để có thể đạt được sự linh ứng, viên mãn trong vấn đề lạy kinh, niệm Phật, trì tụng chú thì bạn nhớ sống thiện, nghĩ thiện, thực hành theo lời Phật dạy, tin sâu nhân quả tội phước, làm lành lánh dữ, giúp đỡ mọi người thì quả lành nhân ngọt chắc chắnc sẽ đến với bạn. A Di Đà Phật!

 67. Hải Châu đã nói

  thưa Sư cho con hỏi 1 chút về chú Đại Bi. 1,Mỗi lần đọc kinh thì phải đọc chú Đại Bi trước thế nhưng mỗi quyển kinh lại là 1 bản chú Đại Bi dịch khác nhau và chú Đại Bi con trì chú thường xuyên cũng khác vậy có cần phải chọn ra 1 bản duy nhất để đọc cho tất cả các quyển kinh không hay chú Đại Bi của kinh nào đọc kinh ấy ạ? 2, con hay trì chú Đại Bi theo nhạc rồi thỉnh thoảng trì chú theo cách đọc thì có được không ạ? 3, thỉnh thoảng không có thời gian nên con thường trì luôn chú Đại Bi chứ không đọc gì hay phát nguyện gì trước khi trì chú vậy có được không hay bắt buộc phải có nghi lễ trước khi trì chú ạ? 4, con ngồi ghế, chân thả xuống như ngồi bình thường để tụng kinh cũng như trì chú có được không hay phải ngồi đệm khoanh chân ạ? Mong thầy giúp con

  • Dạ thưa bài viết trên HT Thích Giác Quang đã trả lời đầy đủ rồi đó thưa bạn . HT dạy:"Gia đình Phật tử phát tâm tụng thần chú ở bản kinh nào thì tụng theo bản kinh đó, không phải bị lỗi." Điều quan trọng là không phải hình thức bạn như thế nào mà điều quan trọng là ở sự thành tâm trì niệm, nếu vì điều kiện không cho phép bạn được trì tụng trước bàn thờ, đúng nghi lễ thì bạn vẫn có thể tự niệm, quan trọng ở sự chí tâm như chỉ dẫn. Thêm vào đó, để có hiệu quả trong việc tụng chú Đại Bi, bạn nên cố gắng ăn chay, sống thiện, nghĩ thiện, làm lành lánh dữ, tin sâu nhân quả tội phước thì sẽ cảm nhận được sự linh ứng trong việc niệm chú đại bi. Xin cảm ơn bạn nhé. A Di Đà Phật!

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com