Ðây tòa Diệu Pháp Liên Hoa
Phổ Môn một phẩm thơm lời kinh thi
Linh mầu pháp nhũ huyền vi
Hoa quang bủa khắp từ bi Mẹ Hiền
Ngài Vô Tận Ý khởi duyên
Cầu xin Phật nói lý huyền vô thâm
Nhân gì Bồ Tát Quán Âm
Ðẹp như tên gọi cõi trần lưu danh?
Thế Tôn từ mẫu giải rành
Chúng con được hiểu muôn sanh tỏ tường!
Phật nhìn đại chúng mắt thương
Nụ cười hoan hỷ tuyên dương pháp mầu:
"Quán Âm bi trí rộng sâu
Tùy hình ứng hiện khổ sầu nhẹ vơi.
Lắng nghe tiếng gọi muôn nơi
Tầm thanh thị hiện kịp thời cứu nguy
Xuống lên biến hóa tương tùy
Ðến đi vô ngại giữa dòng nhân gian.
Quán Âm diệu lực vô vàn
Niệm danh Bồ Tát thoát vòng tai ương
Lửa vây thiêu đốt phố phường
Niệm danh Bồ Tát lửa liền tắt ngay.
Nước ngập bão lụt đoanh vây
Niệm danh Bồ Tát có thuyền đến ngay.
Gặp quân bạo ác lưu đày
Niệm danh Bồ Tát ác kia hóa hiền
Gặp loài ác quỷ dạ xoa
Niệm danh Bồ Tát pháp mầu giải vây
Bị trù, bị ếm cuồng ngây
Niệm danh Bồ Tát gặp thầy chữa thương
Ði buôn gặp cướp đón đường
Niệm danh Bồ Tát khách thương an toàn
Dục lòng đắm sắc mê say
Niệm danh Bồ Tát tỉnh lòng hôm mai
Muốn cầu con gái, con trai
Niệm danh Bồ Tát gái trai phỉ nguyền." ©
Bồ Tát Vô Tận khởi duyên
Như Lai giải rõ diệu huyền cơ thâm
Quán Âm hạnh nguyện khôn lường
Hiển bày phương tiện độ trần mê say
Pháp hành lưu diễn đó đây
Ba hai thân tướng đổi thay diệu thường.
Thanh Văn, Bích Chi, Pháp Vương
Ðế Thích, Thiên Tướng, Phạm Vương, Thánh Hiền
Sa môn, trưởng giả, chư thiên
Quan dân ,cư sĩ phước điền giàu sang.
Môn nhân quý tiện cơ hàn
Tỳ khưu nam, nữ loại hình khác nhau
Dạ Xoa, Càn thát, La Hầu
Ca Lâu, Khẩn Na, Ma Hầu, Già La
Kim Cang Bồ Tát, Thánh Phàm
Tùy hình hóa hiện độ hàm linh an
Pháp lành vô úy truyền ban
Quán Âm từ mẫu Mẹ Hiền nhân gian
Bồ Tát Vô Tận cùng hàng
Thiên Long, Tứ Chúng cúng tràng ngọc châu
Tỏ lòng tín nhiệm thâm sâu
Quán Âm Bồ Tát nhiệm mầu từ bi
Kính nhường tận lễ thiết thi
Quán Âm dâng cúng Mâu Ni nửa tràng
Nửa tràng đem để tháp tràng
Cúng Phật Ða Bảo đức lành niệm ân." ©
Vì Vô Tận Ý giải phân
Như Lai tóm lược kết phần kệ tuyên:
Người nghe hạnh Quán Âm
Ứng hiện khắp mọi nơi
Nguyện rộng sâu như biển
Không thể nghĩ luận bàn
Trải qua hằng sa kiếp
Phát nguyện lớn trong sạch
Nghe tên cùng thấy hình
Quán Âm thường nhớ nghĩ
Hay diệt mọi khổ não
Như có người muốn hại
Xô xuống hầm lửa thiêu
Nhờ sức niệm Quán Âm
Không mảy may nguy khốn
Hoặc bị kẻ thù đuổi
Ngã vấp nơi núi đá
Nhờ sức niệm Quán Âm
Không tổn hại thân thể
Hoặc gặp phải giặc vây
Dùng dao gậy toan giết
Nhờ sức niệm Quán Âm
Kẻ thù sanh tâm niệm
Hoặc bị nạn pháp luật
Tra hành hình sắp chết
Nhờ sức niệm Quán Âm
Ðao gươm gãy từng đoạn
Hoặc bị tù xiềng xích
Tay chân bị gông cùm
Nhờ sức niệm Quán Âm
Giải trừ mọi tai biến
Hoặc gặp quỷ La Sát
Nhờ sức niệm Quán Âm
Ác quỷ không dám gần
Gặp thù dữ vây quanh
Nhờ sức niệm Quán Âm
Thú dữ liền bỏ đi
Bị trùng độc tát hại
Nhờ sức niệm Quán Âm
Chất độc tự giải trưà. ©
Mây đen, mưa, sấm sét
Nhờ sức niệm Quán Âm
Mây tan trời quang tạnh
Chúng sanh bị khổ ách
Vô lượngv khổ bức bách
Quán Âm diệu trí lực
Hay cứu người đau khổ
Ðầy đủ sức thần thông
Trí tuệ làm phương tiện
Khắp cõi nước mười phương
Quán Âm đều hiện thân
Vào ra trong đường ác
Ðịa ngục, quỷ, súc sanh
Khổ sinh, già, đau, chết
Không còn bị bức não
Thấy lẽ thật trong suốt
Ðèn tuệ lớn chiếu soi
Tâm từ bi vô lượng. ©
Thường nguyện, thường chiêm ngưỡng
Hào quang sáng trong ngần
Mặt trời xua bóng đêm
Cản ngăn nạn gió lửa
Sáng rỡ khắp thế gian
Tiếng lành vang sấm dậy
Ý lành tợ đường mây
Rưới mưa pháp cam lộ
Dập tắt lửa phiền não
Kiện tụng hầu cửa quan
Hoảng hốt nơi chiến địa
Nhờ sức niệm Quán Âm
Binh lửa đều dẹp trừ
Pháp huyền diệu Quán Âm
Chuyển động khắp trời đất
Vượt các tiếng thế gian
Khởi tín tâm thường niệm
Khi niệm lòng không nghi
Quán Âm bậc Từ Mẫu
Trừ khổ não tai ách.
Quán Âm chổ nương tựa
Ðầy đủ mọi công đức
Mắt thương nhìn cuộc đời
Phước rộng sâu như biển
Xin cúi đầu đảnh lễ. ©
Bấy giờ ngài Trì Ðịa
Ðứng dậy lễ Phật thưa:
"Hễ có chúng sanh nào
Nghe làm theo kinh dạy
Trí lực được tự tại
Sức thần thông ứng khắp
Công đức của người ấy
Thật khó nghĩ, khó lường."
Nhờ nghe lời Phật dạy
Trong đại chúng hôm đó
Tám muôn bốn ngàn người
Ðều phát tâm rộng lớn
Tu pháp môn vô lượng
Nguyện độ khắp mọi loài. ©
Nam mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. (3 lần) ©

VĂN QUY NGUYỆN

Trầm hương xông ngát điện
Sen nở Phật hiện thân
Pháp giới thành thanh tịnh
Chúng sanh lắng nghiệp trần. ©
Ðệ tử tâm thành
Hướng về Tam Bảo
Phật là thầy chỉ đạo
Bậc tỉnh thức vẹn toàn
Tướng tốt đoan trang
Trí và bi viên mãn. ©
Pháp là con đường sáng
Dẫn người thoát cõi mê
Ðưa con trở về
Sống cuộc đời tỉnh thức. ©
Tăng là đoàn thể đẹp
Cùng đi trên đường vui
Tu tập giải thoát
Làm an lạc cuộc đời. ©
Ðệ tử nương nhờ Tam Bảo
Trên con đường học đạo
Biết Tam Bảo của tự tâm
Nguyện xin chuyên cần
Làm sáng lòng ba viên ngọc quý
Nguyện theo hơi thở
Nở nụ cười tươi
Nguyện học nhìn cuộc đời
Bằng con mắt quán chiếu
Nguyện xin tìm hiểu
Nổi khổ của mọi loài
Tập từ bi, hành hỷ xả
Sáng cho người thêm niềm vui
Chiều giúp người bớt khổ
Ðệ tử nguyện sống cuộc đời thiểu dục
Nếp sống lành mạnh an hòa
Cho thân thể kiện khương
Nguyện rũ bỏ âu lo
Học tha thứ bao dung
Cho tâm tư nhẹ nhõm
Ðệ tử xin nguyện ơn sâu đền báo
Ơn cha mẹ, ơn thầy
Ơn bạn bè chúng sanh
Nguyện tu học tinh chuyên
Cho cây bi trí nở hoa
Mong một ngày mai
Có khả năng cứu độ muôn loài
Vượt ra ngoài cõi khổ
Xin Phật Pháp Tăng chứng minh
Gia hộ cho đệ tử chúng con
Viên thành đại nguyện. (cc)

TRÌ NIỆM
Nam Mô Ðức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni (3 lần) ©
Nam Mô Ðức Bồ Tát. Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi (3lần) ©
Nam Mô Ðức Bồ Tát Ðại Hạnh Phổ Hiền. (3 lần) ©
Nam Mô Ðức Bồ Tát Ðại Bi Quánj Thế Âm. (3 lần) ©
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Ðêm ngày sáu thời đều an lành
An lành trong mỗi giây mỗi phút
Cầu ơn Tam Bảo luôn che chở
Bốn loài sinh lên đất tịnh
Ba cõi thoát hóa tòa sen
Hằng sa ngạ quỷ chứng tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa. ©
Nam Mô Ðăng Thập Ðịa Bồ Tát. (3lần)

HỘ TRÌ PHẬT PHÁP
Trời A Tu La và Dược Xoa
Ðến đây nghe pháp nên chí tâm
Ứng hộ Phật Pháp được thường còn
Xin nhớ làm theo lời Phật dạy
Tất cả đến đây cùng nghe pháp
Hoặc ở dưới đất hoặc trên không
Hãy nhìn muôn loài bằng mắt thương
Ngày đêm an trú trong chánh niệm
Nguyện cho thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Hết thảy tội chướng đều tiêu trừ
Xa lìa khổ não lòng an tịnh
Ðại chúng nhất tâm trì giới hạnh
Công phu thiền định gắn cần chuyên
Ðóa hoa tuệ giác nở trang nghiêm
Khắp nơi mọi loài đều an lạc.

QUAY VỀ NƯƠNG TỰA

Con về nương tựa pháp,
Con đường của tình thương và sự hiểu biết.
Con về nương tựa Tăng,
Ðoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức.

HỒI HƯỚNG

Trì tụng kinh thâm diệu
Tạo công đức vô biên
Ðệ tử xin hồi hướng
Cho chúng sanh mọi miền
Pháp môn xin nguyện học
Ân nghĩa xin nguyện đền
Phiền não xin nguyện đoạn
Phật quả xin chứng nên. (cc)

(21) CA RA ÐẾ - (Kalati)

Quán Âm hiện thân tướng
Vua Thần trong mười phương
Tùy loại tuơng cảm ứng
Cứu khổ giải ích nàn.

HT Thích Tịnh TừCó phản hồi đến “Kinh Diệu Pháp Liên Hoa - Phẩm Phổ Môn”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com