Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) ©
Mở kinh
Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu
Cơ duyên may được thọ trì
Xin nguyện đi vào biển tuệ
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. ©

KINH TINH YẾU BÁT NHÃ BA LA MẬT ÐA

Bồ Tát Quán Tự Tại
Khi quán chiếu thâm sâu
Bát Nhã Ba La Mật
(Tức diệu pháp trí độ)
Bỗng soi thấy năm uẩn
Ðều không có tự tánh
Thực chứng điều ấy xong
Ngài vượt thoát tất cả
Mọi khổ tai ách nạn.(C)

"Nghe đây Xá Lợi Tử
Sắc chẳng khác gì không
Không chẳng khác gì sắc
Sắc chính thực là không
Không chính thực là sắc.
Còn lại bốn uẩn kia
Cũng đều như vậy cả. ©

Xá Lợi Tử nghe đây:
Thể mọi pháp đều không
Không sinh cũng không diệt
Không nhơ cũng không sạch
Không thêm cũng không bớt
Cho nên trong tánh không
Không có sắc, thọ, tưởng
Cũng không có hành, thức
Không có nhãn, nhỉ, tỷ
Thiệt, thân, ý (sáu căn)
Không có sắc, thinh, hương
Vị, xúc, pháp (sáu trần)
Không có mười tám giới
(Từ nhãn đến ý thức)
Không hề có vô minh
Không có hết vô minh
Cho đến không lão, tử
Cũng không hết lão tử
Không khổ, tập, diệt, đạo
Không trí, cũng không đắc. ©
Vì không có sở đắc
Khi một vị Bồ tát
Nương diệu pháp trí độ
(Bát Nhã Ba La Mật)
Thì tâm không chướng ngại
Vì tâm không chướng ngại
Nên không có sợ hãi
Xa lìa mọi mộng tưởng
Xa lìa mọi điên đảo
Ðại Niết Bàn tuyệt đối

Chư Phật trong ba đời
Y diệu pháp trí độ
Bát Nhã Ba La Mật
Nên đắc vô Thượng Giác
Vậy nên phải biết rằng
Bát Nhã Ba La Mật
Là linh chú đại thần
Là linh chú đại minh
Là linh chú vô thượng
Là linh chú tuyệt đỉnh
Là chân lý bất vọng
Có năng lực tiêu trừ
Tất cả mọi khổ nạn
Cho nên tôi muốn thuyết
Câu thần chú trí độ
Bát Nhã Ba La Mật".
Nói xong Ðức Bồ Tát
Liền đọc thần chú rằng:
Gate gate
Paragate
Parasamgate
Bodhi Svaha. (3 lần) (cc)
Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) ©

HT Thích Tịnh TừCó phản hồi đến “Nghi Thức Trì Tụng Kinh Phổ Môn”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com