Nhân vì ngài sanh dưới cội cây có rồng ở, lại đắc đạo ở Long Cung, nên gọi là Long Thọ Bồ Tát dòng Phạm Chí, người xứ Nam Thiên Trúc, rộng hiểu các môn học thế gian, mới xuất gia ba tháng đã thông suốt tam tạng. Bấy giờ Long Vương rước ngài xuống Long Cung; trong chín tuần ngài xem Long Tạng chưa đầy muôn một, liền ngộ vô sanh nhẫn. Khi trở về nhân gian, Bồ Tát hoằng truyền Phật Giáo, tạo ra bộ Bà Sa Luận, trong ấy có khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây phương. Sau ngài vào Nguyện Luân định mà tịch. Trong kinh Lăng Già, đức Phật đã huyền ký: Sau xứ Nam Thiên Trúc. Có Long Thọ tỳ khưu. Hay hiển nghĩa trung đạo. Chứng Sơ Hoan Hỷ địa. Sanh về cõi Cực Lạc.

 • · Luận Đại Trí Độ nói: “Niệm Phật Tam Muội có thể trừ các thứ phiền não và tội đời trước. Lại nữa, niệm Phật Tam Muội có phước đức lớn hay độ chúng sanh. Cho nên các Bồ Tát muốn độ sanh, nếu tu các pháp tam muộikhác, tất không bằng môn Niệm Phật Tam Muội, vì môn này có phước đức lớn, mau diệt các tội. Phật là pháp vương, Bồ Tát là pháp tướng, chỗ Bồ Tát tôn trọng duy có Phật, Thế Tôn. Bồ Tát thường khéo tu nhân duyên niệm Phật, nên thường gặp chư Phật, như kinh Bát Chu có nói: “Bồ Tát vào tam muội này, liền hiện sanh về cõi Phật A DiĐà”.
 • · Luận Bà Sa nói: “Đức A Di Đà có bản nguyện như thế này: “Nếu người xưng niệm danh hiệu và quy y nơi ta, kẻ ấy quyết được qủa vô thượng Bồ Đề”. Cho nên, phải thương nhớ niệm Phật. Lại dùng kệ khen ngợi Phật rằng:
 • Trí huệ sáng vô lượng.

  Thân như tòa kim sơn.

  Con dùng thân, miệng ý,

  Chắp tay cúi đầu lạy.

  Chân Phật ngàn bức luân,

  Sắc hoa sen mềm dịu,

  Kẻ thấy đều vui mừng,

  Cúi đầu lễ chân Phật.

  Tướng bạch hào sáng đẹp,

  Trong sạch như trăng thu,

  Ánh tỏa khắp mặt vàng,

  Nên con cúi đầu lạy,

  Nếu người muốn thành Phật.

  Tâm niệm A Di Đà,

  Theo thời vì hiện thân,

  Cho nên con quy mạng.

  Người xưng niệm nơi Phật,

  Sức công đức không lường,

  Thì liền được vào định.

  Cho nên con thường niệm.

  Nếu người trồng căn lành,

  Nghi thì hoa không nở,

  Kẻ lòng tin trong sạch,

  Hoa nở liền thấy Phật

  Do nhân duyên phước này,

  Tất được đức thắng diệu,

  Nguyện các loài chúng sanh,

  Cũng đều được như vậy.

  HT Thích Thiền Tâm
  Có phản hồi đến “9. Long Thọ Bồ Tát”

  Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

  Tags

  Những bài viết nên xem:

   
   
   

  Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

  Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com