1/.

* VẤN: Trong 6 nẻo luân hồi có cảnh giới địa ngục. Nhưng các bài giảng của các quý Thầy thì cảnh giới này không có thật mà chỉ do nghiệp thức của chúng sanh dẫn dắt. Nhưng tại sao trong kinh Vu Lan, Đức Phật mô tả rất chi tiết cảnh địa ngục ghê rợn dành cho những người con bất hiếu, hoặc câu chuyện bà Thanh Đề bị đau khổ trong địa ngục, hoặc chuyện Cô Ba cháo gà xuống thăm âm phủ , hoặc Đề Bà Đạt Đa bao nhiêu lần âm mưu hại Phật, sau khi chết bị đày vào cảnh giới này? Vậy ĐỊA NGỤC là cảnh giới có thật hay không ?

* ĐÁP: Trong Kinh A Di Đà, đức Phật dạy: Nầy ông Xá Lợi Phất, nhựơc hữu thiện nam tử, thiện nữ nhơn văn thuyết A Di Đà Phật chấp trì danh hiệu, nhược nhứt nhựt, nhược nhị nhựt nhược tam nhựt, nhược tứ nhựt nhược ngũ nhựt, nhược lục nhựt, nhược thất nhựt, nhất tâm bất loạn chuyên trì danh hiệu…tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực lạc quốc độ…”(kinh Tam Bảo bản dịch Đoàn Trung Còn, trang 30, xuất bản năm 1955).

Tạm dịch: Nầy ông Xá-Lợi-Phất ơi: Nếu có người nam, người nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật A Di Đà, rồi phát tâm niệm danh hiệu của Đức Phật, từ một ngày…cho đến bảy ngày, tinh chuyên niệm Phật được chánh niện không còn tạp loạn, đến giờ lâm chung được Đức Phật A Di Đà, chư vị thánh chúng đến tiếp dẫn… được sanh về cõi Cực lạc”.

Kinh Địa Tạng, phẩm thứ Ba – Quán Chúng Sanh Nghiệp Duyên, nói về các cảnh giới địa ngục và khổ ở địa ngục. Cảnh giới địa ngục là thế giới khổ đau oằn oại, không lúc nào ra khỏi cảnh khổ đau nên gọi là địa ngục vô gián. Con người hiện tại làm việc bất thiện, sát sanh hại vật, trộm cắp, dục ái tà dâm, sống buông thả, tham lam tật đố, ích kỷ, làm khổ muôn loài (nhân), nên người đó hiện tiền cũng như tương lai bị sa vào địa ngục, nhận lãnh lấy ác báo (quả).

Luật Đại Trí Độ của ngài Thế Thân nói: Người tham lam, trộm cướp có 10 tội rất lớn, trong đó có tội bị sa đọa vào địa ngục, đời sau dù được làm người nhưng lúc nào cũng nghèo khổ, đời sống rách rưới lang thang… (trang 19, Ni Trưởng Huệ Giác biên soạn)

Như vậy, với người tu chân chánh, đúng chánh pháp, chánh niệm niệm Phật hiện tiền hay tương lai siêu sanh Cực lạc. Với người tu lơ mơ, ở thế gian hay làm các việc bất thiện…hiện tiền hay tương lai đọa vào Địa ngục.

Theo đại thừa tạng giáo có thế giới Cực lạc, thì cũng có cảnh giới địa ngục và ngược lại; theo đại thừa đốn giáo thì có và không đều hư huyển, viên giáo thì không thật, nhưng có.

Câu chuyện thiền xứ Phù Tang, một Võ sĩ đạo nóng tính hỏi thiền sư:

- Thế nào là thiên đường, thế nào là địa ngục.

- Ông biết gì mà hỏi

- Võ sĩ rút kiếm

- Địa ngục đấy

- Võ sĩ đút kiếm vào giỏ

- Thiên đường đấy…

Đứng về gốc độ tâm linh người tu đắc đạo thì không còn cảnh giới Địa ngục! Nhưng đối với những người từng làm việc ác như Bà Thanh Đề, Cô Ba cháo gà, Đề Bà Đạt Đa…, chắc hẳn cảnh giới địa ngục hiện ra thật sự theo quy luật nhân quả. Địa ngục là quy luật tất yếu và khắc nghiệt, nhưng cũng là đạo lý để nghiêm huấn chúng sanh.

2/.

VẤN: Rất nhiều người hiện tại là những bậc quyền cao chức trọng, giàu sang phú quý… Họ có được ngày hôm nay, theo luật nhân quả, là do đời trước họ biết tu hành, đời này họ được hưởng phước báo. Vậy mà tại sao đời này hầu như họ không biết gì về Phật pháp ? Họ ra sức bươi móc, tham nhũng, đục khoét của dân, hoặc sống vô cảm, không tình nghĩa. Không lẽ mầm thiện họ xây dựng đời trước không còn lưu lại được chút gì trong tàng thức của họ hay sao ?

ĐÁP: Theo quy luật nhân quả báo ứng: đời trước gieo nhân, đời nay hưởng quả, đời nay gieo nhân đời sau hưởng quả. Sách xưa có câu: “thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu”, nghĩa là: lưới trời lồng lộng, mãi lông không lọt.

Vì bản thân mình, các bạn cần phải có ý thức giác ngộ trong cuộc sống.

Trong kinh Tội Phúc Báo Ứng, Đức Phật bảo ông A-Nan: “Người ta làm phúc cũng ví như cây này. Cây này bản nhiên giống của nó chỉ có một hạt, dần dần lớn lên, hái quả vô hạn. Hiện nay những người hào-quý như Quốc-vương, Trưởng-giả, là từ trong chỗ chăm lễ Phật, thừa-sự Tam-Bảo trước đây mà được. Hiện nay những người đại-phú, của cải vô hạn, là từ trong chỗ chăm làm hạnh bố-thí trước đây mà được (bản dịch HT Thích Tâm Châu www AdidaPhat.Info)… Người giàu có hôm nay là do làm việc thiện kiếp trước mà nên, đã là thiện thì không còn có ác nữa các bạn ạ.

Trường hợp đang tận hưởng quả lành mà sanh ác tâm, tham nhũng, đục khoét của dân, sống vô cảm, không tình nghĩa… phải chăng người ấy bị vô minh vật chất giàu sang che án làm mờ tâm linh mầm thiện, chắc chắn mất giống lành và trong tương lai ác đến. Các bạn tìm cách cân nhắc những người đang hưởng phước báo các bạn ạ!

Trong kinh Tội Phước Báo Ứng, Đức Phật bảo ông A-Nan: “Những người đứng đầu Châu, Quận, thụ tước-lộc quan-trường, hoặc bắt những người vô tội, hoặc tham nhũng của nhân-dân, biên tên lùng bắt, trăn-trói, dùng roi gậy đánh đập, cưỡng-bức người dân đem đi, và tố cáo những chuyện không đâu, rồi đem gông-xiềng, giam giữ, khiến người dân không được khoan-khoái, thảnh-thơi, những viên-chức đó sau phải đọa vào địa-ngục, thân bị đau khổ vài nghìn ức năm, hết tội được ra, lại phải đọa vào trong loài thủy-ngưu (trâu nước), bị xuyên thủng lỗ mũi, bắt kéo thuyền, kéo xe, bị roi-gậy đánh-đập để đền trả tội trước”.(bản dịch HT Thích Tâm Châu – www AdidaPhat.Info).

Chắc chắn họ sẽ giác ngộ! Chúc bạn thành công!

 

3/.

* VẤN: Người chết sau 8 tiếng , vùng ấm trên cơ thể của họ cho biết họ sẽ tái sinh về đâu. Vậy nếu họ tái sinh vào cảnh giới A Tu La thì vùng ấm là ở đâu ?

* ĐÁP: Thật ra, người tu Phật học đạo giải thoát không quan tâm đến “việc khi chết vùng ấm ở đâu”, với các nguyên nhân:

Trong kinh Đại Niết bàn, phẩm Ứng Tận Huờn Nguyên, thứ 27, bản dịch HT Thích Trí Tịnh: Trước khi Niết bàn, Phật chánh niệm nhập vào sơ thiền, nhị thiền đến tứ thiền, lên đến bát định, diệt tận định và ngược lại, rất thung dung chánh niệm… không có hiện tượng khác, hoặc bàn đến nóng lạnh như hiện nay.

Theo các bậc tôn túc tu hành có đẳng cấp và kinh nghiệm tu hành từ trên nữa thế kỷ qua thì: “Người tu niệm Phật kể từ khi xả báo thân cho đến 8 tiếng đồng hồ sau, đã được bạn tu trợ duyên chánh niệm vãng sanh. Việc vãng sanh là do “chánh nhân chánh niệm”, không do “tha nhân cảm nhận”.

Vả lại xưa nay, chư Đại sư xương minh Tịnh độ rất kỷ lưỡng trong vấn đề đối với người vừa trút hơi thở cuối cùng, trong khoản thời gian 8 tiếng đồng hồ không cho đụng chạm người chết, không cho làm việc có tiếng động, không cử ai… thậm chí không cho đánh mỏ, kiểng, niệm Phật lớn tiếng, làm gì có việc cho phép rờ rẫm người chết, để biết hiện tượng nóng lạnh trên thân người chết ở đâu mà luận đàm!

Người tu tinh chuyên niệm Phật, tu đúng pháp, không làm việc bất thiện, không quan tâm đến các hiện tượng nóng lạnh huyển hóa. Còn người tu lơ mơ khi chết sợ bị sanh vào cõi ác, nên quan tâm đến việc nóng lạnh cho đỡ khổ vậy thôi. Người chết, thân tứ đại sau 8 tiếng đã lạnh hết, các đại đã ra đi về bên kia thế giới rồi còn gì mà luận đàm!

A tu la là một bộ trong bát bộ hộ trì Phật Pháp, cảnh trời Phi Thiên, hay đấu tranh với chư Thiên, sân hận tị hiềm nhiều, tướng nam xấu, tướng nữ đẹp, (tự điển Phật học – Đoàn Trung Còn). Trong chúng sanh các loài thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh đều có cảnh giới A tu la; do nhân tướng như thế, nên chúng ta biết được chúng sanh nầy thuộc nghiệp dữ…

Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt liệt kê cụ thể 10 thứ nhân làm cho chúng sanh tái sanh trong loài A-tu-la. Đó là: 1. Thân làm việc ác nhỏ, 2. Miệng nói lời ác nhỏ, 3. Ý nghĩ điều ác nhỏ, 4. Khởi tâm kiêu mạn, 5. Khởi tâm ngã mạn, 6. Khởi tâm tăng thượng mạn, 7. Khởi tâm đại mạn, 8.Khởi tâm tà mạn, 9. Khởi tâm mạn mạn, 10. Lui sụt các căn lành… thuộc nghiệp dữ.

Theo Liễu Sanh Thoát Tử của Cư Sĩ Liêu Địch Nguyên, Gs Thích Quang Phú biên dịch: “…Khi người trút hơi thở cuối cùng, nghiệp thức rời bỏ thân này, thì không phải đồng thời toàn thân đều lạnh, có khi ở trên thân lạnh trước, rồi dần dần lạnh xuống, có khi ở dưới thân lạnh trước, rồi dần dần lạnh lên.

Như có bài kệ nói: “Nghiệp lành, dưới lạnh trước

Nghiệp dữ, trên lạnh trước.

Tim còn lưu chút hơi ấm rất lâu,

Các chỗ khác hơi ấm dần dần hết.

Người được xuất thế thì trên trán lạnh rốt sau.

Sanh lên trời, thì nơi mặt lạnh sau.

Sanh vào cõi người thì nơi rốn lạnh sau.

Sanh vào ngạ quỷ thì hai bên bụng lạnh sau.

Sanh vào loài bàng sinh thì đầu gối lạnh sau

Sanh vào địa ngục thì dưới chân lạnh rốt sau“.(trang 20)

Với nghiệp lực như kể trên các bạn sẽ tự cảm nhận do đâu tái sanh vào cảnh giới A tu la (nghiệp dữ) thì biết vùng ấm ở đó… Chúc bạn tinh tấn niệm Phật.

Ngày 12/10/2011

HT Thích Giác Quang
Có 2 phản hồi đến “Hòa Thượng Thích Giác Quang Giải Nghi Về Nhân Quả, Địa Ngục Và Thân Trung Ấm”

  1. Sự thật nhất vẫn là ở nhân quả tội phước của từng người, làm lành sẽ được lành và làm ác sẽ gặp quả ác và sẽ đọa vào cảnh giới ác. Chỉ nhìn vào nhân quả tội phước của từng người cũng có thể đoán được quả của tương lai tốt hơn là phải xem lạnh nóng ở đâu. Bài kệ trên là do kinh nghiệm của các vị tổ và các vị đã có ấn chứng liễu ngộ được những cảnh giới như vậy để lại. Tuy nhiên, việc để cảm nhận đâu đúng đâu sai hay sinh về đâu cũng không quan trọng bằng việc sống thiện, nghĩ thiện, làm thiện, gắng tu hành niệm Phật, nguyện vãng sanh thì sẽ được về với cảnh giới lành. Gieo nhân nào thì sẽ gặp quả đó và sẽ sinh về cảnh giới đó A Di Đà Phật!

  2. Linh Vương đã nói

    Nam mô A Di Đà Phật! Kính bạch Sư Thầy: Con là Phật tử tu tại gia con thường nghe và xem Quý Sư Thầy giảng trên Internet, trước khi con hỏi cho con thành tâm sám hối trước Tam Bảo về câu hỏi này : Trước đây con có xem bài Pháp do Thầy ....hiện đang có chức sắc tại TW ( xin cho con không nêu danh xưng cụ thể ) giảng Thầy cho rằng không có trường hợp như bài kệ" Nghiệp lành dưới lạnh trước" , vậy đâu là sự thật con không hiểu. Con kính xin Sư Thầy hoan hỉ chỉ dạy thêm cho con hiểu. Con thành tâm sám hối về con hỏi này. Nam mô A Di Đà Phật!

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com