MẬT NIỆM

(thắp đèn đốt hương, toàn thể đúng ngay ngắn, chắp tay để ngang ngực, mật niệm)

Tịnh pháp giới chân ngôn Úm lam sa ha (3 lần)

Lục tự đại minh chân ngôn
Úm ma ni bát mê hồng (3 lần)

(vị chủ lể quỳ thẳng, cầm 3 cây hương, dâng ngang trán, đọc bài nguyện hương)

NGUYỆN HƯƠNG

Nguyện đem lòng thành kính, Gởi theo đám mây hương.
Phảng phất khắp mười phương’
Cúng dường ngôi Tam bảo.
Thề trọn đời giữ đạo,
Theo tự tánh làm lành.
Cùng pháp giới chúng sinh,
Cầu Phật từ gia hộ:
Tâm Bồ đề kiên cố,
Xa bể khổ nguồn mê,
Chóng quay về bờ giác.

KỲ NGUYỆN

Nay ngày khánh hỷ, đệ tử chúng con, đứng trước Phật đài, chí thành đỉnh lễ, trì tụng kinh chú, xưng tán Từ tôn, kính mong mười phương Tam bảo, Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ Di Lặc Tôn Phật, Cực Lạc Giáo Chủ A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát , Chư Tôn Bồ tát , Chư Hiền Thánh Tăng, từ bi gia hộ: Đệ tử chúng con thân tâm thanh thái, nghiệp chướng tiêu trừ , thường được an lành, xa lìa khổ ách. Tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững vàng. Tự giác, giác tha, giác hành viên mãn. Phật pháp trường tồn, tuệ đăng thường chiếu, thế giới thanh bình chúng sinh an lạc. Bốn sinh đều lợi, ba cõi cùng nhờ. Pháp giới chúng sinh, cùng thành Phật đạo.

TÁN PHẬT

Đấng Pháp Vương vô thượng, Ba cõi chẵng ai bằng.
Thầy dạy khắp trời người,
Cha lành chung bốn loại.
Quy y trọn một niệm,
Dứt sạch nghiệp ba kỳ.
Xưng dương cùng tán thán
Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật chúng sinh tánh thường rỗng lặng, Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn,
Lưới đế châu ví đạo tràng,
Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện,
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

ĐẢNH LỄ

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện, vị lai thập phương chư Phật, tôn pháp, hiền thánh tăng, thường trụ Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam mô Sa bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa giáo chủ, đương lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật , Đại Trí Văn Thù Sư Lỵ Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát , Hộ Pháp chư tôn Bồ tát, Đạo tràng hội thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ : Nam Mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ tát, Thanh Tịnh đại hải chúng Bồ tát. (1 lạy)

TRÌ TỤNG

Cành dương nước tịnh, Rưới khắp tam thiên.
Tính không tám đức,
Lợi lạc nhân thiên.
Thấm nhuần pháp giới,
Tịnh nghiệp tăng diên.
Phúc sinh tội diệt,
Lửa hóa hồng liên.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ tát ma ha tát (3 lần)

CHÚ ĐẠI BI

Nam Mô Đại Bi Hội thượng Phật Bồ tát (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni:

1. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia. 2. Nam mô A rị gia bà lô kiết đế thước bát ra gia. Bồ đề tát đỏa bà gia. Ma ha tát đõa bà gia.
3. Ma ha ca rô ni ca gia.
4. Úm tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tả.
5. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị gia, bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà.
6. Nam mô na ra cẩn trì, hệ rị ma ha bàn đa sa mế .
7. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ đựng, tát bà tát đá na ma bà già ma phạt đặt đậu.
8. Đát điệt tha. Úm a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế .
9. Di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma la ma la.
10. Ma hê ma hê, rị đà đựng, cu ru cu ru kiết mông.
11. Cu ru cu ru, phạt xà gia đế. Ma ha phạt xà gia đế.
12. Đà ra đà ra địa rị ni, thất Phật ra gia.
13. Giá la giá la, mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ .
14. Y hê, y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lị.
15. Phạt sa phạt sâm, Phật ra xá gia. Hu lu hu lu ma la.
16. Hu lu hu lu hê lị, sa ra sa ra, si ri si ri , su ru su ru.
17. Bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ.
18. Di đế rị gia, na la cẩn trì, địa rị sắt ni na.
19. Ba dạ ma na sa bà ha. tất đà dạ sa bà ha. Ma ha tất đà dạ sa bà ha.
20. Tất đà dủ nghệ thất bàn ra dạ sa bà ha. Na la cẩn trì , sa bà ha.
21. Ma ra na ra sa bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, sa bà ha.
22. Sa bà ma ha, a tất đà dạ, sa bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, sa bà ha.
23. Ba đà ma kiết tất đá dạ, sa bà ha. Na la cẩn trì bàn già ra gia, sa bà ha.
24. Ma bà rị thắng kiết ra dạ, sa bà ha.
25. Nam mô hát ra đát na đá ra dạ gia.
26. Nam mô a rị gia bà lô kiết đế , thước bàn ra dạ, sa bà ha.
27. Úm tất điện đô mạn đá ra bạt đà gia, sa bà ha. ( 3 lần )

SÁM NGUYỆN

Đệ tử kính lạy, Đức Phật Thích Ca,
Phật A Di Đà.
Thập phương chư Phật,
Vô lượng Phật Pháp,
Cùng thánh hiền Tăng.
Đệ tử lâu đời lâu kiếp,
Nghiệp chướng nặng nề,
Tham giận kiêu căng,
Si mê lầm lạc.
Ngày nay nhờ Phật,
Biết sự lỗi lầm,
Thành tâm sám hối,
Thề tránh điều dữ,
Nguyện làm điều lành.
Ngữa trông ơn Phật ,
Từ bi gia hộ,
Thân không tật bệnh,
Tâm không phiền não.
Hằng ngày an vui tu tập,
Pháp Phật nhiệm mầu.
Để mau ra khỏi luân hồi,
Minh tâm kiến tánh,
Trí tuệ sáng suốt,
Thần thông tự tại.
Đặng cứu độ các bậc tôn trưởng,
Cha mẹ anh em,
Thân bằng quyến thuộc,
Cùng tất cả chúng sinh,
Đồng thành Phật đạo.

TÁN HƯƠNG

Lò hương vừa đốt Cõi Phật thơm lây
Chư Phật bốn biển đều xa hay.
Thấu tâm thành này,
Chư Phật hiện thân ngay.

Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát ma ha tát ( 3 lần)

Chân ngôn sạch nghiệp khẩu

Tu rị, tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, sa bà ha ( 3 lần)

Chân ngôn sạch nghiệp thân

Tu đa rị, tu đa rị, tu ma rị, sa bà ha ( 3 lần)

Chân ngôn sạch ba nghiệp

Úm sa phạt bà phạ, truật đà sa phạ, đạt ma sa phạ, bà phạ truật độ hám. ( 3 lần)

Chân ngôn an thổ địa

Nam mô tam mãn đá một đà nẫm, úm độ rô độ rô địa vĩ, sa bà ha. ( 3 lần)

Chân ngôn phổ cúng dường

Úm nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhật la hộc. ( 3 lần)

TỤNG KINH PHÁT NGUYỆN

Kính lạy tam giới tôn, Quy mệnh mười phương Phật,
Con nay phát nguyện rộng,
Trì tụng kinh Di Lặc.
Trên đền bốn ơn nặng,
Dưới cứu khổ ba đường.
Nếu ai thấy, nghe được,
Đều phát lòng Bồ đề.
Khi hết báo thân này,
Dự vào Long Hoa hội.

Nam mô Long Hoa Giáo Chủ Đương Lai Hạ Sanh DI Lặc Tôn Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Pháp Phật cao siêu rất nhiệm mầu,
Nghìn muôn ức kiếp dễ hay đâu.
Con nay nghe thấy xin vâng giữ,
Chân nghĩa Như Lai hiểu thật sâu.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. ( 3 lần)
Nam mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ tát . ( 3 lần)

HT Thích Tâm ChâuCó phản hồi đến “Kinh Di Lặc - Nghi Thức Tụng Kinh”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com