1/. Đạo Phật du nhập: Phật giáo truyền vào Việt Nam từ năm 193, đến nay đã 20 thế kỷ, trở thành một tôn giáo lớn đậm đà bản sắc của dân tộc, mang sứ mạng “hộ quốc an dân”, hội nhập dòng đời nối truyền hạnh nguyện Đức Thế Tôn, sống trong lòng dân tộc, sinh hoạt một phần tinh thần trong mọi tầng lớp xã hội và đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nhất là khi Đạo Phật vào miền Nam, đồng bằng sông Cửu Long thì lại phát triển nhiều tông phong pháp phái thật phong phú và kết họp từng mảng phong hóa dân tộc, để trở thành một phong cách giải thoát biệt lập, nối truyền ánh đạo giải thoát của Đức Phật Bổn sư Thích Ca.

Từ đó đến nay, bước chân hoằng hóa của các bậc Tổ sư đã làm cho đạo Phật phát triển không ngừng trong từng thời kỳ như các triều đại nhà Đinh, nhà Tiền Lê, nhà Lý, nhà Trần, hộ trì cho các triều đại tồn tại ngôi vị, như các ngài Quốc sư Khuôn Việt Ngô Chân Lưu khuôn phò nước Đại Cồ Việt, Quốc sư Vạn Hạnh bảo hộ Nhà Lý, ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ, Phật Hoàng Trần Nhân Tông phát huy thời nhà Trần, có cả thảy trên 800 năm làm cho nước non thái bình thịnh trị.

Vào khoảng thế kỷ 19, trải qua các đời chúa Nguyễn, trong chốn tòng lâm có các ngài Đại sư Thạch Liêm, Tổ sư Nguyên Thiều Siêu Bạch, Tổ sư Thiệt Diệu Liễu Quán… cho đến thập niên 50 – 70 Phật giáo Việt Nam vô cùng phát triển và đang trên đà phát triển cho đến hôm nay thời đại Hồ Chí Minh thì cực thịnh.

2/. Sự hình thành và phát triển Đạo Phật Khất sĩ tại Việt Nam: Trong hành trình hoằng hóa Đạo Phật tại Việt Nam, người Việt Nam tiếp nhận Phật giáo, học hỏi giáo lý Phật đà một cách ôn hòa trịnh trọng đầy lòng tôn kính; nên từ đó có nhiều trường phái Phật giáo ngoại nhập như Nam tông, Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật tông, Luật tông…du nhập; trong nước thì có nhiều giáo phái Phật giáo ra đời, gọi là tôn giáo nội sinh, trong đó có giáo phái Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam do Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang khai sáng từ những thập niên 1940 – 1950 hoạt động rộng rãi khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền tây Nam bộ rồi đến miền Đông Nam bộ, miền Trung Trung bộ và hiện nay đã có mặt khắp nơi trong nước và ở nước ngoài, cực thịnh tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới.

Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang tên thật là Nguyễn Thành Đạt, tự Lý Huờn, sanh ngày 26 tháng 9 năm Quý Hợi (1923), tại làng Phú Hậu, quận Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, thuộc miền tây Nam bộ. Thân phụ là cụ ông Nguyễn Tồn Hiếu qua đời vào năm 1968, thọ 75 tuổi và Thân mẫu là cụ bà Phạm Thị Nhàn qua đời vào năm 1924, hưởng dương 32 tuổi.

Trong quá trình duyên khởi bước du phương hành đạo, thuyết giáo độ sanh phò trì mạc vận, Tổ sư từng thân lâm về vùng đất Biên Hòa thuyết pháp giảng kinh, tế tăng độ chúng tại Biên Hùng, phường Trung Dũng, phường Bửu Long, phường Thống Nhất. Nơi đây Tổ sư cũng từng nhiều lần thuyết giảng tại Chùa Thanh Long (chùa Xóm), nơi đây cũng từng là Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt nam tỉnh Đồng Nai từ năm 1997 đến 2012.

Trải qua các thời điểm du phương hóa đạo, Đức Giáo Tổ dày công tham cứu, thuyết giảng và thực hành, thấu đạt chân lý giải thoát, thuyết minh hạnh lành của chư Phật ba đời. Đức Giáo Tổ dung nạp những phần tinh hoa đặc sắc giữa hai trường phái Đại Chúng bộ và Thượng Tọa bộ mà thực hành theo đường lối Đạo Phật Khất sĩ tại Việt Nam. Hệ quả tu chứng của Đức Giáo Tổ còn lưu dấu 69 Tiểu Luận tinh hoa Phật Pháp, được kết thành bộ “Chân Lý Đại Đồng”, dành cho chư Tăng Ni bản phái tu học. Ngoài ra, còn nhiều kinh sách khác như “Kim Long Tân Bửu Địa”, “Pháp Kệ Phá Mê”, “Ánh Nhiên Đăng”… được phổ cập trong chư Tăng Ni Phật Tử trong và ngoài bản phái nghiên cứu tu học.

Ngày nay bước chân du Tăng hành đạo của các Nhà sư Khất sĩ mang đậm dấu ấn thanh bần lạc đạo, tịnh hạnh – phạm hạnh mang pháp lành hạnh tu Khất sĩ, giáo pháp Khất sĩ của ba đời chư Phật, pháp môn Khất sĩ tiến đến nhà Như Lai bậc vô thượng chánh chân chánh đẳng chánh giác, đến với muôn vạn chúng sanh chung, không phân biệt màu da sắc tộc, chủng loại sanh linh, những hạng mê tình đạt lý, thông suốt hướng đi đích thực giữa chốn phù ta.

Nhà Du Tăng trì bình khất thực với một pháp y bá nạp giải thoát giữa thế gian qua trích đoạn kệ pháp “Nhớ Ơn Phật” :

Áo đã mặc nhiều năm rách rã

Lượm vải bô chằm vá khiếu khâu

Khẽ khầm từng miếng kế đâu

Thành y bá nạp ngỏ hầu che thân…

3/. Xưng tán công đức Y Bát: Giáo đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng hoằng truyền đạo hạnh Khất Sĩ, cũng là một pháp môn tu của Tăng Ni Tịnh Độ Non Bồng có ảnh hưởng nhiều đến Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam. Tôn Sư Thiện Phước-Nhựt Ý từng giảng dạy cho Tăng Ni thắm nhuần về đạo hạnh giải thoát, vị Sa Môn tịnh hạnh phạm hạnh của nhà sư Du Tăng Khất Sĩ.

Du Tăng Khất Sĩ cũng là hạnh lành, theo truyền thống chánh pháp chơn truyền của Đạo Phật xuất phát từ vùng Tây Á – dưới chân Hy Mã Lạp Sơn huyền bí kì vĩ .

Quan Âm tu viện xin trích đoạn giới thiệu bài : “XƯNG TÁN CÔNG ĐỨC Y BÁT KHẤT SĨ” do Tôn Sư Thiện Phước - Nhựt Ý giảng dạy cho chư Tăng Đoàn Du Tăng Khất Sĩ Non Bồng vào năm 1973 nhân một chuyến du Tăng trì bình khất thực khoaảng 140 vị Sư đến đồng bằng sông Cửu Long, vùng Long Thắng, Sa Đéc :…
Ôn cố nghìn thu lưu tạc dạ
Tâm tư suy gẩm ánh từ quang,
Của quí muôn thu tích đạo tràng
Bửu pháp nan lương y vô thượng
Phước điền y chánh hiệu Thế Tôn.
Bát chánh đạo thiên thu lưu tạc dạ
Giải thoát muôn loài đạo Thích Ca
Tam y thất chứng hiệu Ta Bà.
Kim nhựt tồn tâm xưng tán niệm
Thích tử tán dương công đức hải
Pháp y vô thượng thắng Như Lai
Bát chánh đạo hoằng khai vô lượng kiếp,
Tướng lưỡi tam thiên ca tụng tán
Tam giới pháp vương vô thượng sư
Thích tử hậu lai tán dương công đức Phật.
Báo y chánh pháp thiên thu thọ
Đạo bát chánh xuất nhơn gian .
Nầy Thích tử lẳng lặng tâm minh,
Các con hãy lẳng lặng mà làm thinh
Cái chi vui cho bằng đạo Mâu Ni Thích Bửu
Cái chi vui cho bằng kẻ giải thoát triền miên,
Thân tâm chánh hạnh chẳng đảo điên
Kẻ xuất gia lòng dạ chẳng chinh nghiêng
Nầy Thích tử giáo lý Như Lai thật diệu huyền
Cũng bởi chiếc y vô thượng phước điền tâm
Bát chánh đạo vạn năm bất hoại
Lẳng lặng làm thinh trong lẳng lặng
Pháp tướng tâm y diệu diệu lành
Bát chánh đạo niệm niệm chẳng sanh
Đêm thanh gió mát ánh trăng tròn
Niệm niệm Như Lai điểm điểm son.
Ngũ trược nhơn gian hề mộng ảo
Pháp y tối thượng đó nghe con
Nầy Thích tử vắng lặng lòng son tâm an ổn
Thầy hằng ca tụng bốn oai nghi
Bổn thệ nguyện tu trì vô lượng kiếp
Như Lai pháp bửu thiệt Thế Tôn.
Bốn tướng thinh thinh nhịp nhàng mấy độ
Oai nghi thắng thượng đạo chơn truyền
Phước báo nhơn thiên đời đời bất diệt
Chúng sanh sáu cửa đặng yên tâm
Như Lai xuất hiện ánh trăng rằm
Nầy Thích tử hà sa vô lượng kiếp.
Công năng tối thượng phục bái Như Lai
Kim nhựt đại hạnh nguyện thệ hoằng khai
Thích tử thủ trì y bát .
Đạo Như Lai tối thượng nhơn gian
Muôn loài thoát khổ cảnh lầm than
Thiện tâm giác ngộ ban vui cho trần thế
Xuất gia phạm hạnh giải đường mê.
Khai mở tứ diệu đề y vô thượng
Thoát ly sanh tử độ trần gian .
Như Lai tướng hảo bởi tâm ngài đại hảo
Thầy hằng khen con thúc liễm oai nghi
Phạm hạnh đầu đà vi tối thượng
Tấn đạo nghiêm thân thoát bụi trần
Lẳng lặng trầm tư tâm vô tận
Tịnh tọa công phu giải thoát tâm
Như Lai xuất hiện ánh trăng rằm
Quang minh phô tả tận tam thiên
Pháp vũ ban truyền thông tam giới
Nầy Thích tử buổi bình minh tỏ rạng ,
Xa xa trông thấy dạng Sa Môn
Tướng hảo Tỳ Kheo tăng phẩm hạnh
Oai nghi đạo hạnh thật trang nghiêm
Đường hoang lộ chơn đi nhẹ gót
Bỗng trực nhìn biệt hiệu của Sa Môn
Tướng hảo quang minh khắp tiếng đồn.
Đạo Như Lai phổ tế trần lao
Chúng sanh sáu nẻo phát lòng từ vô lượng
Khai tâm nhơn thế xã bỏ tham sân
Gieo duyên trong thế hệ phước điền nhơn gian
Khổ hạnh thiên thu đạo Thích Ca
Oai nghi bốn tướng hiệu đầu đà
Dạo khắp nhơn trần trong bá tánh.
Thoát ly tam giới Sĩ Đạt Ta
Tiếng dội hằng sa trong thế giới
Gô Ta Ma giải thoát hạnh đầu đà
Lẳng lặng tham thiền trong lẳng lặng
Xóa đi những ảo mộng trần lao
Muôn ngàn danh lợi chẳng xuyến xao
Trăm vui muôn đẹp nhơn gian huyển ảnh
Rửa sạch tâm nhơ thoát bụi hồng
Sáu căn chẳng chút ố lem
Cửu khiếu tịnh thiền tâm giải thoát
Xa lìa thập ác xóa lợi danh .
Nầy Thích tử đạo Mâu Ni kiêng cử vọng tâm
Trang nghiêm bốn hạnh chẳng thì thầm
Lục tự nam mô chẳng loạn tâm
Tịnh thiền niệm Phật duyên minh tịnh
Công phu lục tự tịnh tọa an cư
Rửa tâm thuốc quí đạo Di Đà
Lục tự ma ha tịnh tọa thiền
Bốn tướng oai nghi chơn pháp tánh
Kiết già tịnh tọa niệm hồng danh
Oai nghi bổn hạnh đạo cao thâm
Vô thượng y vương hiệu pháp trầm
Bát chánh đạo mùi thơm lưu vạn thuở
Kim nhựt Thích tử tín thọ phụng hành
Bốn hạnh trang nghiêm thành tịnh độ
Lăng nghiêm pháp bửu giải tâm phàm
Rửa sạch tâm nhơ nghiêm trì giới luật
Giác ngộ chơn tâm bổn tánh Như Lai .
Nầy Thích tử tín thọ phụng hành :
Như Lai tướng đại hảo bởi tâm ngài đại hảo,
Như Lai tướng đại thanh tịnh,
bởi tâm ngài đại thanh tịnh ,
Như Lai tướng đại quang minh ,
bởi tâm ngài đại quang minh.
Như Lai tướng đại kiết tường,
bởi tâm ngài đại kiết tường.
Như lai tướng đại trang nghiêm,
bởi tâm ngài đại trang nghiêm.

…4/. Nhất tâm cầu nguyện:

Bóng huỳnh y của Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam nói lên được tính kế thừa chánh pháp của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca. Là một pháp môn tu cũng rất phù hợp với môi trường quê hương Việt Nam.

Năm 1981 Giáo Hội Tăng Già Khất Sĩ Việt Nam là một hệ phái trong chín hệ phái đứng ra thành lập Giáo hội Phật Giáo Việt Nam. bản hệ đã hài hòa cùng với các hệ phái khác trên bước đường phụng sự cho Đạo pháp và Dân tộc.

Nhân lễ tưởng niệm lần thứ 60 (1954-2014) ngày Đức Giáo Tổ vắng bóng, toàn thể chư Tăng Ni Đoàn du tăng Khất sĩ Non Bồng và Quan Âm tu viện:
- Thành tâm kính lễ Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang, sáng Tổ khai sơn Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.
- Kính lễ quý chư tôn túc Trưởng lão, chư Trưởng lão Trưởng giáo đoàn Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.
- Kính lễ quý chư tôn túc các dòng tu tịnh hạnh phạm hạnh Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.
- Kính lễ giác linh quý tôn túc Trưởng lão dày công hoằng hóa Pháp hạnh Khất Sĩ Việt Nam đã viên tịch.
Xin thắp nén tâm hương cầu nguyện mười phương chư Phật ba đời trợ lực hành trình hóa đạo của Đạo Phật Khất sĩ cũng như bước chân chư Tăng Ni luôn luôn thành tựu đạo nghiệp trên bước đường hoằng pháp lợi sanh.
- Kính lạy cõi Tăng già Tây phương giải thoát
- Kính lạy cửa Khất sĩ đường Như Lai
- Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời.

Đồng Nai, Ngày 12 tháng 02 năm 2014

HT Thích Giác Quang

Thường trực Đoàn du tăng Khất sĩ Non BồngCó phản hồi đến “Tưởng Niệm Lần Thứ 60 Đức Giáo Tổ Minh Đăng Quang, Sáng Tổ Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam Vắng Bóng (1954-2014)”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com