Đốt nén tâm hương trước Phật đài
Ngũ phần dâng trọn đức Như Lai
Cầu xin nhân loại lên bờ giác
Hạnh phúc bình an đến muôn loài

Đệ tử chúng con một dạ chí thành
Quỳ dưới điện Phật thiết lễ cầu siêu trì tụng kinh A Di Đà
Nguyện cho chánh pháp lan truyền khắp chốn, lời Phật dạy phổ biến muôn nơi
Người người từ bỏ tham giận si mê, tưới tẩm từ bi hạnh phúc
Làm lành lánh dữ thương yêu đùm bọc lẫn nhau
Thế giới dứt nghiệp đao binh, muôn loài an vui tự tại
Ngưỡng nguyện hương linh thấu rõ vô thường vô ngã
Xả bỏ huyễn thân tứ đại tiêu dao miền tịnh cảnh
Thác hóa chín phẩm sen
Nghiệp dứt khỏi ba đường làm bà con Phật pháp
Cầu pháp giới chúng sanh đồng lên bờ giác ngộ

Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát!

Lạy đấng thầy ba cõi
Quy mạng lễ mười phương
Con nay phát nguyện lớn
Thọ trì kinh Di Đà
Trên đền bốn ơn nặng
Dưới cứu khổ ba đường
Nguyện cho người thấy nghe
Đều phát tâm bồ đề

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!Có phản hồi đến “Video: Trường Ca Kinh A Di Đà - Võ Tá Hân Phổ Nhạc”

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com