1. Nam-mô Ta-Bà Giáo-chủ ngã bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật.

2. Nam-mô thuyết tích nhân trình Thích-Ca Mưu-Ni Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

3. Nam-mô Cổ Phật thị hiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

4. Nam-mô đương lai bổ xứ A-di-đà Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

5. Nam-mô ngộ Thiên quang vương tĩnh trụ Phật đắc đại bi tâm chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

6. Nam-mô đối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

7. Nam-mô quá khứ kiếp vi Chính Pháp Minh Vương Như-Lai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

8. Nam-mô bát vạn tứ thiên mẫu đà la tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

9. Nam-mô thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

10. Nam-mô tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

11. Nam-mô thập bát tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

12. Nam-mô thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

13. Nam-mô bát tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

14. Nam-mô tứ tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

15. Nam-mô thiên chuyển QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

16. Nam-mô thập nhị diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

17. Nam-mô thập nhất diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

18. Nam-mô chính thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

19. Nam-mô Tỳ câu chi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

20. Nam-mô Mã đầu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

21. Nam-mô A gia yết lỵ bà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

22. Nam-mô Pháp tịnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

23. Nam-mô diệp y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

24. Nam-mô tiêu phục độc hại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

25. Nam-mô Như ý bảo luân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

26. Nam-mô viên mãn vô ngại đại bi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

27. Nam-mô phá nhất thiết nghiệp chướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

28. Nam-mô Ma ha ba đầu ma chiên đàn ma ni tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

29. Nam-mô diệt ác thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

30. Nam-mô nhiêu ích chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

31. Nam-mô năng mãn nhất thiết nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

32. Nam-mô năng cứu sản nạn khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

33. Nam-mô cụ đại bi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

34. Nam-mô cụ đại từ tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

35. Nam-mô địa ngục môn khai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

36. Nam-mô hiện chủng chủng âm thanh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

37. Nam-mô hiện chủng chủng sắc tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

38. Nam-mô hiện chủng chủng lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

39. Nam-mô hiện chủng chủng cứu khổ cứu nạn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

40. Nam-mô hiện chủng chủng thần thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

41. Nam-mô năng mãn chủng chủng nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

42. Nam-mô năng thoát ngũ nghịch trọng tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

43. Nam-mô năng trừ cổ độc chú chớ yểm đảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

44. Nam-mô năng trừ đầu não hung hiếp chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

45. Nam-mô năng trừ yết hầu chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

46. Nam-mô năng trừ khẩu phúc yêu bối chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

47. Nam-mô năng trừ nhãn, nhĩ, thần, thiệt chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

48. Nam-mô năng trừ nha, xỉ, tỵ, thân chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

49. Nam-mô năng trừ thủ cước chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

50. Nam-mô năng trừ phong cuồng điên bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

51. Nam-mô năng trừ chư ác quỉ thần não nhân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

52. Nam-mô năng trừ đao binh, thủy hỏa tai ách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

53. Nam-mô năng trừ lôi điện chấn bố QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

54. Nam-mô năng trừ oan gia kiếp đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

55. Nam-mô năng trừ ác quân, ác tặc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

56. Nam-mô năng trừ tam tai cửu hoạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

57. Nam-mô năng trừ ác mộng biến quái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

58. Nam-mô năng trừ ngoan xà phúc yết QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

59. Nam-mô năng phục chư ác độc thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

60. Nam-mô năng trừ quan sự tránh tụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

61. Nam-mô năng hiện Cực-Lạc thế giới linh nhân lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

62. Nam-mô năng linh trì niệm giả chúng nhân ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

63. Nam-mô năng linh trì niệm nhân cụ thế gian tài QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

64. Nam-mô năng linh nhân tăng tích nhất thiết lạc-cụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

65. Nam-mô năng linh chúng sinh tăng ích nhất thiết thế lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

66. Nam-mô năng dữ trường mệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

67. Nam-mô năng dữ phú quý trường thọ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

68. Nam-mô vô vi tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

69. Nam-mô vô nhiễm tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

70. Nam-mô không quán tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

71. Nam-mô Cung kính tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

72. Nam-mô ty hạ tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

73. Nam-mô vô tạp loạn tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

74. Nam-mô Đà la ni niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

75. Nam-mô thệ độ nhất thiết chúng sinh tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

76. Nam-mô thiên nhãn chiếu kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

77. Nam-mô thiên thủ hộ trì QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

78. Nam-mô năng trừ bát vạn tứ thiên chủng bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

79. Nam-mô năng phục nhất thiết ác quỷ thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

80. Nam mô năng hàng chư thiên ma QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

81. Nam mô năng chế chư ngoại đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

82. Nam-mô năng trừ sơn tinh tạp si mỵ võng lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

83. Nam-mô năng trừ tà tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

84. Nam-mô năng trừ tham nhiễm tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

85. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc thiện quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

86. Nam-mô cụ Phật thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

87. Nam-mô quang minh thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

88. Nam-mô từ bi tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

89. Nam-mô diệu pháp tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

90. Nam-mô thiền định tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

91. Nam-mô hư không tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

92. Nam-mô vô úy tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

93. Nam-mô thường trụ tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

94. Nam-mô giải-thoát tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

95. Nam-mô dược vương tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

96. Nam-mô thần thông tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

97. Nam-mô quảng đại tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

98. Nam-mô Quán-thế-âm tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

99. Nam-mô nhiên sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

100. Nam-mô thiên quang nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai mãn túc.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. 0

101. Nam-mô an lạc thành tựu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

102. Nam-mô linh nhân cụ đại bi nguyện lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

103. Nam-mô hiện tác Bồ-tát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

104. Nam-mô Bất không quyến sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

105. Nam-mô trừ nhãn thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

106. Nam- mô trừ nhĩ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

107. Nam-mô trừ tỵ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

108. Nam-mô trừ thiệt thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

109. Nam-mô trừ xỉ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

110. Nam-mô trừ nha thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

111. Nam-mô trừ thần thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

112. Nam-mô trừ tâm hung thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

113. Nam-mô trừ tề thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

114. Nam-mô trừ yêu tích thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

115. Nam-mô trừ hiếp dịch thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

116. Nam-mô trừ đoạn ngạc thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

117. Nam-mô trừ khoan thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

118. Nam-mô trừ tỏa tất thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

119. Nam-mô trừ chi tiết thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

120. Nam-mô trừ thủ túc thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

121. Nam-mô trừ đầu diện thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

122. Nam-mô trừ yết hầu thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

123. Nam-mô trừ kiên bác thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

124. Nam-mô trừ phong bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

125. Nam-mô trừ khí bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

126. Nam-mô trừ trĩ bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

127. Nam-mô trừ lị bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

128. Nam-mô trừ lâm bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

129. Nam-mô trừ luyến tích bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

130. Nam-mô trừ bạch lại bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

131. Nam-mô trừ trọng lại bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

132. Nam-mô trừ giới tiển bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

133. Nam-mô trừ bào sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

134. Nam-mô trừ cam sang Q.T.A .B.T.

135. Nam-mô trừ hoa sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

136. Nam-mô trừ lậu sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

137. Nam-mô trừ độc sang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

138. Nam-mô trừ ủng thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

139. Nam-mô trừ du thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

140. Nam-mô trừ đinh thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

141. Nam-mô trừ tiết thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

142. Nam-mô trừ độc thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

143. Nam-mô trừ hoạn lại giản QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

144. Nam-mô trừ hoạn cam nhuận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

145. Nam-mô trừ tù cấm già tỏa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

146. Nam-mô trừ đả mạ phỉ báng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

147. Nam-mô trừ mưu hại khủng bố QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

148. Nam-mô trừ bất nhiêu ích sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

149. Nam-mô trì chú lợi tha QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

150. Nam-mô trì chú dục thủy chiêm nhân tiêu tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

151. Nam-mô trì chú phong xuy, nhân, thân đắc lợi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

152. Nam-mô trì chú xuất ngôn hoan hỷ ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

153. Nam-mô trì chú phong xuy trước nhân diệt tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

154. Nam-mô trì chú long thiên thường đương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

155. Nam-mô chú lực năng trừ quốc độ tai nạn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

156. Nam-mô chú lực năng trừ tha quốc oán địch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

157. Nam-mô chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

158. Nam-mô chú lực năng trừ dịch khí lưu hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

159. Nam-mô năng trừ thủy hạn bất điều QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

160. Nam-mô năng trừ nhật nguyệt thất độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

161. Nam-mô năng nhị bạn thần mưu nghịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

162. Nam-mô năng sử ngoại quốc oán địch tự hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

163. Nam-mô năng linh quốc hoàn chính trị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

164. Nam-mô năng linh vũ trạch thuận thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

165. Nam-mô năng linh quả thực phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

166. Nam-mô năng hưng nhân-dân an-lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

167. Nam-mô năng linh ác sự tiêu diệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

168. Nam-mô năng linh quốc độ an ổn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

169. Nam-mô linh Nhật-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

170. Nam-mô linh Nguyệt-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

171. Nam-mô năng linh Đại-thừa pháp nha tăng trưởng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

172. Nam-mô năng hưng sở tu thành biện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

173. Nam-mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

174. Nam-mô bất linh cơ ngã khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

175. Nam-mô bất vi cấm trượng sở tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

176. Nam-mô bất vi oan thù đối tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

177. Nam-mô bất vi quân trận tương sát tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

178. Nam-mô bất vi ác dục oán khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

179. Nam-mô bất vi độc xà sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

180. Nam-mô bất vi thủy hỏa phiêu phần tử Q.T.A..B.T.

181. Nam-mô bất vi độc dược sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

182. Nam-mô bất vi cổ độc sở hại tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

183. Nam-mô bất vi cuồng loạn thất niệm tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

184. Nam-mô bất vi thụ ngạn trụy lạc tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

185. Nam-mô bất vi ác nhân yểm mị tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

186. Nam-mô bất vi tà thần ác quỷ đắc tiện tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

187. Nam-mô bất vi ác bệnh triền thân tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

188. Nam-mô bất vi phi phận tự hại tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

189. Nam-mô đắc thập ngũ chủng thiện sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

190. Nam-mô sở sinh thường phùng thiện vương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

191. Nam-mô thường sinh thiện quốc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

192. Nam-mô thường sinh hảo thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

193. Nam-mô thường phùng thiện hữu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

194. Nam-mô thân căn cụ túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

195. Nam-mô đạo tâm thuần thục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

196. Nam-mô bất phạm cấm giới QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

197. Nam-mô sở hữu quyến thuộc hòa thuận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

198. Nam-mô đắc nhân cung QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

199. Nam-mô sở hữu vô tha kiếp đoạt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

200. Nam-mô sở cầu giai xứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):
Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai quả toại.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

201. Nam-mô Long thiên thiện thần thường hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

202. Nam-mô sở sinh kiến Phật văn pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

203. Nam-mô sở văn chính pháp ngộ thậm thâm nghĩa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

204. Nam-mô dữ ngã tốc tri nhất thiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

205. Nam-mô dữ ngã tảo đắc trí tuệ nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

206. Nam-mô dữ ngã tốc độ nhất thiết chúng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

207. Nam-mô dữ ngã tảo đắc thiện phương tiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

208. Nam-mô dữ ngã tốc thừa Bát nhã thuyền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

209. Nam-mô dữ ngã tảo đắc việt khổ hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

210. Nam-mô dữ ngã tốc đắc giới định đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

211. Nam-mô dữ ngã tảo đăng Niết-bàn-sơn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

212. Nam-mô dữ ngã tốc hội vô vi xá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

213. Nam-mô dữ ngã tảo đồng pháp tính thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

214. Nam-mô thường kiến thập phương Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

215. Nam-mô thường văn nhất thiết thiện pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

216. Nam-mô thường đổ thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

217. Nam-mô thường tại Bổ-đà-lạc sơn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

218. Nam-mô thường diễn thuyết đại bi tâm chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

219. Nam-mô năng khiển Mật tích kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

220. Nam-mô thường đắc Ô sô kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

221. Nam-mô năng khiển Quân trà lợi kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

222. Nam-mô năng khiển Uyên câu thi kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

223.Nam-mô năng khiển Bát bộ lực sĩ ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

224. Nam-mô năng khiển Thưởng ca la kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

225. Nam-mô năng khiển Ma hê thủ la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

226. Nam-mô năng khiển Na la diên ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

227. Nam-mô năng khiển Kim tì la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

228. Nam-mô năng khiển Bà tì la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

229. Nam-mô năng khiển Bà cấp bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

230. Nam-mô năng khiển Ca lâu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

231. Nam-mô năng khiển Mãn hỉ xa bát ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

232. Nam-mô năng khiển Chân đà la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

233. Nam-mô năng khiển Bán kỳ la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

234. Nam-mô năng khiển Tất bà già la vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

235. Nam-mô năng khiển Ứng đức tì đa ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

236. Nam-mô năng khiển Tát hòa la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

237. Nam-mô năng khiển Tam bát la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

238. Nam-mô năng khiển Ngũ bộ tịnh cư ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

239. Nam-mô năng khiển Diễm la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

240. Nam-mô năng khiển Đế-thích-vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

241. Nam-mô năng khiển Đại biện thiên ủng hộ Q.T.A..B.T.

242. Nam-mô năng khiển Công đức thiên ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

243. Nam-mô năng khiển Bà niết na ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

244. Nam-mô năng khiển Đề đầu lại tra thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

245. Nam-mô năng khiển Bổ đan na ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

246. Nam-mô năng khiển Đại lực chúng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

247. Nam-mô năng khiển Tỳ lâu lặc xoa Thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

248. Nam-mô năng khiển Tỳ lâu bác xoa thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

249. Nam-mô năng khiển Tỳ sa môn thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

250. Nam-mô năng khiển Kim sắc khổng tước vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

251. Nam-mô năng khiển nhị thập bát bộ Đại-tiên-chúng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

252. Nam-mô năng khiển Ma ni vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

253. Nam-mô năng khiển Bạt đà la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

254. Nam-mô năng khiển Tán chỉ đại tướng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

255. Nam-mô năng khiển Phất la bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

256. Nam-mô năng khiển Nan đà long vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

257. Nam-mô năng khiển Bạt nan đà long vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

258. Nam-mô năng khiển Bà già la long vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

259. Nam-mô năng khiển Y bát la long vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

260. Nam-mô năng khiển A tu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

261. Nam-mô năng khiển Càn thát bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

262. Nam-mô năng khiển Khẩn na la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

263. Nam-mô năng khiển Ma hầu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

264. Nam-mô năng khiển Thủy thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

265. Nam-mô năng khiển Hỏa thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

266. Nam-mô năng khiển Phong thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

267. Nam-mô năng khiển Địa thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

268. Nam-mô năng khiển Lôi thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

269. Nam-mô năng khiển Điện thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

270. Nam-mô năng khiển Cưu bàn trà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

271. Nam-mô năng khiển Tỳ xá xà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

272. Nam-mô tốc linh mãn túc lục độ hạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

273. Nam-mô tốc linh Thanh-văn chứng quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

274. Nam-mô tốc linh đắc Đại thừa tín căn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

275. Nam-mô tốc linh đắc Thập trụ địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

276. Nam-mô tốc linh đáo Phật địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

277. Nam-mô tốc linh thành tựu tam thập nhị tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

278. Nam-mô tốc linh thành tựu bát thập chủng hảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

279. Nam-mô năng linh địa ngục môn khai tội nhân giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

280. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc đại thắng lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

281. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc đại thắng ích QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

282. Nam-mô chú lực năng linh ác nghiệp chướng phá hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

283. Nam-mô chú lực ưng đọa địa ngục tức đắc giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

284. Nam-mô ư sở cầu vật như phong tật chí QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

285. Nam-mô tâm sở nguyện, sự tất năng dữ chi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

286. Nam-mô nhược dục kiến Phật đương dữ kiến Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

287. Nam-mô Quán-thế-âm tâm bí mật dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

288. Nam-mô vũ đại bảo vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

289. Nam-mô như đại kiếp thụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

290. Nam-mô như như ý châu Q.T.A..B.T.

291. Nam-mô nhất thiết sở nguyện tất giai mãn túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

292. Nam-mô nhất thiết sở cầu vô năng chướng ngại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

293. Nam-mô bất tu trạch nhật độc tức thành tựu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

294. Nam-mô bất tu trì trai độc tức ứng nghiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

295. Nam-mô vô hữu dư chú dữ như ý luân đẳng giả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

296. Nam-mô ngũ vô gián tội tiêu diệt vô dư QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

297. Nam-mô nhược hữu chư hoạn đãn độc giai trừ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

298. Nam-mô chiến phạt đấu tranh vô hữu bất thắng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

299. Nam-mô nhất thiết diệu cụ giai tự trang nghiêm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

300. Nam-mô trực chí Bồ-đề vĩnh ly ác thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh sở cầu giai mãn túc.

(Đại chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 0

301. Nam-mô tội ác tiêu diệt cứu cánh thành Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

302. Nam-mô năng linh hóa thực tăng trưởng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

303. Nam-mô phú quí tư sinh vô bất phong túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

304. Nam-mô thường niệm Quán âm vĩnh tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

305. Nam-mô ư vô lượng kiếp thành tựu đại bi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

306. Nam-mô mãn túc chư hy cầu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

307. Nam-mô tăng trưởng chư bạch pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

308. Nam-mô thành tựu nhất thiết thiện căn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

309. Nam-mô viễn ly nhất thiết chư úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

310. Nam-mô Phật sắc thiện thần thường đương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

311. Nam-mô hiện tác Bồ tát thành tựu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

312. Nam-mô thoái tán hại miêu quả tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

313. Nam-mô Như ý châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

314. Nam-mô Quyến sách thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

315. Nam-mô bảo bát thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

316. Nam-mô bảo kiếm thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

317. Nam-mô Bạt triết la thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

318. Nam-mô kim cương chử thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

319. Nam-mô thí vô úy thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

320. Nam-mô nhật tinh ma ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

321. Nam-mô nguyệt tinh ma ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

322. Nam-mô bảo cung thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

323. Nam-mô bảo tiễn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

324. Nam-mô dương chi thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

325. Nam-mô Bạch phất thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

326. Nam-mô hồ bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

327. Nam-mô bàng bài thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

328. Nam-mô việt phủ thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

329. Nam-mô ngọc hoàn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

330. Nam-mô bạch liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

331. Nam-mô thanh liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

332. Nam-mô bảo kính thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

333. Nam-mô tử liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

334. Nam-mô ngũ sắc vân thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

335. Nam-mô Quân trì thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

336. Nam-mô hồng liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

337. Nam-mô bảo kích thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

338. Nam-mô bảo loa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

339. Nam-mô độc lâu trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

340. Nam-mô sổ châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

341. Nam-mô bảo bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

342. Nam-mô bảo ấn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

343. Nam-mô câu thi thiết câu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

344. Nam-mô tích trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

345. Nam-mô hợp chưởng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

346. Nam-mô hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

347. Nam-mô hóa cung điện thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

348. Nam-mô bảo kinh thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

349. Nam-mô bất thoái kim cương thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

350. Nam-mô đỉnh thượng hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

351. Nam-mô bồ đào thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

352. Nam-mô cụ tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

353. Nam-mô cụ thần thông nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

354. Nam-mô cụ thần thông nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

355. Nam-mô cụ thần thông tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

356. Nam-mô cụ thần thông thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

357. Nam-mô cụ thần thông thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

358. Nam-mô cụ thần thông ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

359. Nam-mô đắc thiên nhãn thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

360. Nam-mô đắc thiên nhĩ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

361. Nam-mô đắc thiên tỵ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

362. Nam-mô đắc thiên thiệt thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

363. Nam-mô đắc thiên thân thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

364. Nam-mô đắc thiên ý thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

365.Nam-mô đắc thiên thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

366. Nam-mô đắc thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

367. Nam-mô đắc đại bi tâm đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

368. Nam-mô đắc Phổ môn thị hiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

369. Nam-mô đắc độ sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

370. Nam-mô đắc dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

371. Nam-mô năng thuyết đại bi tâm đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

372. Nam-mô linh Thập địa đắc quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

373. Nam-mô linh Tứ quả đắc quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

374. Nam-mô bất vong thất đại đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

375. Nam-mô linh thường độc thử chú vô linh đoạn tuyệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

376. Nam-mô chế tâm nhất xứ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

377. Nam-mô thiên nhãn chiếu kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

378. Nam-mô thiên thủ hộ trì QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

379. Nam-mô xuất khẩu ngôn âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

380. Nam-mô đắc cửu thập cửu ức Hằng hà sa chư Phật ái niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

381. Nam-mô dĩ thực quán chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

382. Nam-mô đắc nhất thiết Như lai quang minh phổ chiếu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

383. Nam-mô hằng dĩ đà ra ni cứu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

384. Nam-mô thường đắc bách thiên tam muội hiện tiền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

385. Nam-mô năng khiển Long Thiên bát bộ ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

386. Nam-mô tam tai kiếp bất năng hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

387. Nam-mô thường dĩ đà ra ni liệu chúng sinh bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

388. Nam-mô du chư Phật quốc đắc tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

389. Nam-mô tụng thử chú thanh thanh bất tuyệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

390. Nam-mô sở tại xứ linh nhân dân an lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

391. Nam-mô cụ bất khả tư nghị uy thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

392. Nam-mô hiển công đức lục tự đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

393. Nam-mô cụ chủng chủng pháp lạc lợi lạc chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

394. Nam-mô đắc hóa thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

395. Nam-mô hiện Phật thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

396. Nam-mô hiện Bích chi Phật thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

397. Nam-mô hiện Thanh-Văn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

398. Nam-mô hiện Phạm-vương thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

399. Nam-mô hiện Đế-thích thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

400. Nam-mô hiện Tự-tại-thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng)

Ngã kim khể thủ lễ nguyện, cộng chư chúng sinh, sở cầu giai mãn túc.

(Đại chúng đồng họa :)

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

401. Nam-mô hiện Đại-tự-tại-thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

402. Nam-mô hiện Thiên-đại-tướng quân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

403. Nam-mô hiện Tỳ sa môn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

404. Nam-mô hiện Tiểu vương thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

405. Nam-mô hiện trưởng giả thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

406. Nam-mô hiện Cư sĩ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

407. Nam-mô hiện Tể quan thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

408. Nam-mô hiện Bà la môn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

409. Nam-mô hiện Tỷ khưu thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

410. Nam-mô hiện Tỷ khưu ni thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

411. Nam-mô hiện Ưu bà tắc thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

412. Nam-mô hiện Ưu bà di thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

413. Nam-mô hiện phụ nữ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

414. Nam-mô hiện đồng nam thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

415. Nam-mô hiện đồng nữ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

416. Nam-mô hiện Thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

417. Nam-mô hiện Long thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

418. Nam-mô hiện Dạ xoa thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

419. Nam-mô hiện Càn thát bà thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

420. Nam-mô hiện A Tu la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

421. Nam-mô hiện Ca lâu la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

422. Nam-mô hiện Khẩn na la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

423. Nam-mô hiện Ma hầu la già thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

424. Nam-mô hiện nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

425. Nam-mô hiện phi nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

426. Nam-mô hiện Chấp Kim-cương thần thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

427. Nam-mô thí vô úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

428. Nam-mô tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

429. Nam-mô ứng cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

430. Nam-mô đắc như thị thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

431. Nam-mô đắc như thị nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

432. Nam-mô đắc như thị nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

433. Nam-mô đắc như thị tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

434. Nam-mô đắc như thị thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

435. Nam-mô đắc như thị ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

436. Nam-mô đắc như thị kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

437. Nam-mô đắc như thị văn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

438. Nam-mô đắc như thị dụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

439. Nam-mô đắc như thị hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

440. Nam-mô đắc như thị ái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

441. Nam-mô đắc như thị kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

442. Nam-mô lễ ngã như lễ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

443. Nam-mô cận ngã như cận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

444. Nam-mô đắc ngã như đắc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

445. Nam-mô ức ngã như ức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

446. Nam-mô sự ngã như sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

447. Nam-mô cúng dàng ngã như cúng dáng Q.T.A..B.T.

448. Nam-mô tịnh tam nghiệp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

449. Nam-mô đắc Quán âm diệu hiệu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

450. Nam-mô trừ tam đồ khổ não QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

451. Nam-mô pháp giới đắc thanh lương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

452. Nam-mô dịch thoát chúng sinh chư khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

453. Nam-mô quán kỳ âm thanh nhi đắc giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

454. Nam-mô sử độc dược biến thành cam lộ tương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

455. Nam-mô linh nhân ly dục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

456. Nam-mô linh nhân ly sân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

457. Nam-mô linh nhân ly si QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

458. Nam-mô dữ nhân đắc nam nữ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

459. Nam-mô thụ nhân lễ bái, phúc bất đường quyên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

460. Nam-mô thụ nhân cúng dàng, phúc bất cùng tận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

461. Nam-mô dĩ chủng chủng hình, du chư quốc độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

462. Nam-mô du chư quốc độ, độ thoát chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

463. Nam-mô thiện ứng chư phương sở QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

464. Nam-mô hoằng thệ thâm như hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

465. Nam-mô lịch kiếp bất tư nghị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

466. Nam-mô thị đa thiên ức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

467. Nam-mô phát đại thanh tịnh nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

468. Nam-mô văn danh bất không quá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

469. Nam-mô kiến thân bất không quá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

470. Nam-mô tâm niệm bất không quá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

471. Nam-mô diệt chư hữu khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

472. Nam-mô tương gia hại tất khởi từ tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

473. Nam-mô cụ túc thần thông lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

474. Nam-mô quảng tu trí phương tiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

475. Nam-mô vô sát bất hiện thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

476. Nam-mô sinh lão bệnh tử khổ tức diệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

477. Nam-mô đắc chân quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

478. Nam-mô đắc thanh tịnh quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

479. Nam-mô quảng đại trí tuệ quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

480. Nam-mô đắc bi quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

481. Nam-mô đắc từ quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

482. Nam-mô nguyện nguyện thường chiêm ngưỡng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

483. Nam-mô vô cấu thanh tịnh quang QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

484. Nam-mô tuệ nhật phá chư ám QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

485. Nam-mô phổ minh chiếu thế gian QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

486. Nam-mô bi thể giới lôi chấn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

487. Nam-mô từ ý diệu đại vân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

488. Nam-mô chú cam lộ pháp vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

489. Nam-mô diệt trừ phiền não diệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

490. Nam-mô chúng oán tất thoái tán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

491. Nam-mô diệu âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

492. Nam-mô Phạm-âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

493. Nam-mô hải triều âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

494. Nam-mô Tịnh-thánh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

495. Nam-mô từ nhãn quán chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

496. Nam-mô phúc tụ hải vô lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

497. Nam-mô ư khổ não tử ách năng vị tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

498. Nam-mô ủng hộ Phật-pháp sử trường tồn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

499. Nam-mô nhật dạ tự thân y Pháp trụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

500. Nam-mô tùy sở trụ xứ thường an lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư chúng sinh, sở cầu giai mãn túc.

Nay con cùng chúng-sinh, cúi đầu lễ nguyện. Nguyện cầu điều gì, đều được đầy đủ.

Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát…
Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát…
Nam mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát…Có 1 phản hồi đến “Kính Lễ Ngũ Bách Danh - 500 Danh Hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát”

  1. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Con xin phát nguyện lạy kinh này nhân dịp Lễ Vía Đức Chánh Pháp Minh Vương Như Lai năm nay thành kính cúng dường mười phương Tam Bảo, nguyện cầu Hồng Ân Tam Bảo luôn từ bi gia hộ cho pháp giới chúng sanh đều hướng tâm về Tam Bảo, biết quy y Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo , hộ trì chánh pháp của Như Lai, để làm cho Phật Pháp mãi trường tồn lợi lạc chúng sanh. Nam Mô Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát

Câu hỏi ngẫu nhiên:    =  (Nhập số)  

Tags

Những bài viết nên xem:

 
 
 

Trang nhà không giữ bản quyền. Mọi hình thức sao chép đều được hoan nghênh.

Thư từ, bài vở đóng góp xin gửi về email:linhsonphatgiaocom@gmail.com